dr Zygmunt Kącki

KIEROWNIK ZAKŁADU EKOLOGII ROŚLINNOŚCI

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej

Zakład Ekologii Roślinności
ul. S. Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław
e-mail:  zygmunt.kacki@uwr.edu.pl

 

uweuruwpokój nr 311

 Edukacja, stopnie naukowe

 1996 r. – magister, praca magisterska pt. „Roślinność dolin wybranych strumieni zlewni Oziąbela”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2001 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt.”Przekształcenia łąk trzęślicowych na Dolnym Śląsku”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

 Zatrudnienie

1995–1996 – pomoc techniczna Zakład Systematyki i Fitosocjologii
1996–2001 – samodzielny biolog Zakład Systematyki i Fitosocjologii
1996–2000 – urlop bezpłatny na czas Studiów doktoranckich
od 2001 – adiunkt Zakład Systematyki i Fitosocjologii, a następnie Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej 

Funkcje i członkowstwa

 •  Kierownik Podyplomowych Studiów zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca http://www.biol.uni.wroc.pl/wydzial/
 • Założenie i prowadzenie bazy danych – Polish Vegetation Database – SynBiotSilesiae – EU-PL-001, http://www.givd.info/
 • Członek Rady Redakcyjnej Acta Societatis Botanicorum Poloniae – dział Florystyka i fitosocjologia
 • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody
 • Członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
 • Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 Tematyka badawcza

 Zmiany różnorodność gatunkowej wywołane działalnością człowieka, podatność ekosystemów na zaburzenia oraz wpływ gospodarki rolnej na funkcjonowanie ekosystemów łąkowych. Wzorce różnorodności gatunkowej, bogactwo gatunkowe ekosystemów oraz ich funkcjonowanie i odporność na zaburzenia. Przyrodnicza rola ekosystemów łąkowych gospodarstw ekologicznych. Rozwój i wykorzystanie bazy danych fitosocjologicznych.

 Udział w projektach badawczych

 •  Grant MNiSWRozmieszczenie Ophioglossum vulgatum L. na Dolnym Śląsku i jego udział w zbiorowiskach roślinnych” (1997-1998), kierownik
 • Grant MNiSW 2 P04G 087 29 „Łąki trzęślicowe wybranych parków narodowych i krajobrazowych Polski” (2005-2008), kierownik

 Zajęcia dydaktyczne

Fitocenozy lądowe
Techniki badawcze w biologii
Botanika i mikologia stosowana

 Proponowane tematy prac magisterskich

 1.  Wzorce różnorodności gatunkowej łąk konietlicowych w gradiencie siedliskowym i antropogenicznym.
 2. Wpływ człowieka na bogactwo gatunkowe i funkcjonowanie łąk trzęślicowych.
 3. Rozwój łąk trzęślicowych pod wpływem gospodarczego wykorzystania ich biomasy.
 4. Rola nekromasy w kształtowaniu się bogactwa gatunkowego łąk.
 5. Morfologiczne i biologiczne warunkowania rozwoju komarów w roślinności doliny Bystrzycy.
 6. Rola roślinności i zróżnicowania doliny rzecznej w kreowaniu miejsc rozwoju komarów.

 Publikacje naukowe

 Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2011. Propozycja standaryzacji kryteriów regionalnej oceny zagrożenia gatunków roślin na przykładzie Dolnego Śląska. – W: Mirek Z., Nikiel A. (red.), Rzadkie, reliktowe i zagrożone gatunki roślin i grzybów w Polsce. – Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. XX-XX (w druku)

Kącki Z., Śliwiński M. 2010. Polish Vegetation Database “SynBiotSilesiae” - Global Index of Vegetation-Plot Datatbases, http://www.givd.info/

Kącki Z. 2010.Differences in plant species diversity between managed and abandoned semi-natural meadows. –In: Schnyder H., Isselstein J., Taube F., Schellberg J., Wachendorf M., Herrmann A., Gierus M., Auerswald K., Wrage N., Hopkins A. (eds.), Grassland in a changing world. – Grassland Science in Europe, vol 15.

Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2010. Assessment of biodiversity in Molinia meadows in the Kampinoski National Park based on biocenotic indicators. – Polish Journal of Environmental Studies 19(2): 351–362.

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2009. Proposed standarized criteria for regional evaluation of the level of threat to plant species , based on studied in Lower Silesia, Poland. In: Mirek Z., A. Nikel (eds), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp.19–30.

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z., Śliwiński M. 2009. Porównanie kompozycji gatunkowej trzech upraw wierzby energetycznej. Pamiętnik Puławski, 150: 19–33.

Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. 2009. Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska. – Acta Bot. Sil. 4: 15-42

Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z. 2009. Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. – Leśne Prace Badawcze 70(1): 77-88.

Dajdok Z., Kącki Z. 2009. Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (F. Michx.) Torrey i A. Gray. – W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 38–41.

Kącki Z., Dajdok Z. 2009. Przetacznik obcy (P. wędrowny) Veronica peregrina L. – W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 46–48.

Kącki Z., Dajdok Z. 2009. Rzepień włoski (R. brzegowy) Xanthium albinum (Widder) H. Scholz i Sukopp. – W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 49–51.

Kącki Z. 2009. Rudbekia naga Rudbeckia laciniata L. – W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.),  Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 66–68.

Kącki Z., Szczęśniak E. 2009. Gatunki z rodzaju miłka - Eragrostissp. – W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. – Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s.77–79.

Nowak A., Kącki Z. 2009. Gatunki z rodzaju aster nawłoć - Solidagosp. –W: Dajdok Z., Pawlaczyk P. (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 80–86.

Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2008.Ochrona różnorodności gatunkowej i fitocenotycznej łąk trzęślicowych Kampinoskiego Parku Narodowego. – W: Ochrona gatunkowa i co dalej? – Materiały Konferencyjne, Wydawnictwa LOP, Warszawa, s:12–19. – pełny artykuł w materiałach konferencyjnych

Kącki Z., Pender K. 2008. Ochrona różnorodności ekosystemów łąkowych KPN – metodyka monitoringu i zabiegi ochronne. –W: Mróz A., Raj A., Knapik R. (red), Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. – Jelenia Góra, s. 300–334

Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2008.Ochrona różnorodności gatunkowej i fitocenotycznej łąk trzęślicowych Kampinoskiego Parku Narodowego. – W: Ochrona gatunkowa i co dalej? Materiały Konferencyjne, Wydawnictwa LOP, Warszawa, s:12–19. – pełny artykuł w materiałach konferencyjnych

Kącki Z. 2007. Comprehensive syntaxonomy of Molinion meadows in southwestern Poland. – Acta Botanica Silesiaca, Monographiae 2, 134 ss.

Dajdok Z., Pender K.,Kącki Z. 2007.Cyperus esculentus (Cyperaceae) - nowy agriofit we florze. – Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 14(1): 9–17

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2006. Species diversity of segetal plant communities in the early-Neolithic settlement area of the Ślęża Landscape Park. – Acta. Soc. Bot. Pol. 75(3): 257–262

Kącki Z. 2005. Flora. –W: Fabiszewski J., Przyroda Dolnego Śląska. Wyd. Ossolineum, Wrocław, s.15

Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P. 2005. Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. – Przyroda Sudetów, 8: 35–44

Kącki Z., Szczęśniak E., Anioł-Kwiatkowska J. 2005. Flora. – W: Zięba D., Blachowski J., Markowicz-Judycka E. (red.) Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. – Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław, s. 35.

Szczęśniak E., Kącki Z. 2005. Rare and endangered grasses of the Lower Silesia (SW Poland). In: L. Frey (ed.), Biology of grasses, Kraków, s.117–124

Bobrowicz G., Konieczny K., Dajdok Z., Kącki Z. 2005. Kruszczyk siny Epipactis purpurata SM. na Dolnym Śląsku. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 61(3): 13–20

Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 157–159

Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-trzęślicowe. – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 160–164

Kącki Z., Załuski T. 2004. Zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe. – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 165–168

Załuski T., Kącki Z. 2004. Łąki selernicowe (Cnidion dubii). – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 183–184

Załuski T., Kącki Z. 2004. Łąki fiołkowo-selernicowe. – W: Herbich J. (red.), Podręczniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 185–189

Szczęśniak E., Kącki Z. 2004. Materiały do flory Kamiennego Grzbietu (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie). – Acta Botanica Silesiaca 1:85–90

Kącki Z., Szczęśniak E. 2004. Nowe stanowisko Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 1:153–155

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Chwasty lecznicze w agrocenozach Wału Trzebnickiego. – Pamiętnik Puławski, IUNG Puławy, s. 7–13

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. – W: Kącki Z. (red.), Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, s. 19–56

Kącki Z. 2003 (red.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. – Instytut Biologii Roślin UWr, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, 245 ss.

Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2003. Distribution of Impatiens glandulifera Royle along Odra river. –W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow, s. 131–136

Dajdok Z., Kącki Z. 2003. Kenophytes of the Odra riversides. –W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. – Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow, s. 125–130

Kącki Z., Szczęśniak E. 2003. Avenula pratensis (L.) Dumort (Poaceae) in the Lower Silesia – distribution, occurrence in plant communities, threats. –In: Frey L. (ed.), Problems of grass biology. – PAN Kraków, s. 337–348

Bernacki L., Kącki Z., Dajdok Z. 2002. Kruszczyk połabski Epipactis albensis Nováková et Rydlo. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 51

Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum (L.) .V. Egorova. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 130

Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. II. Zbiorowiska roślinne. – Natura Silesiae Superioris 6: 63–84

Dajdok Z., Bernacki L.,Kącki Z. 2002. Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 53

Kącki Z. 2002. Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 35

Kącki Z. 2002. Dzwonek szerokolistny Campanula latifolia L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 31

Kącki Z. 2002. Kiksja zgiętoostrogowa Kickxia spuria (L.) Dumort. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s.  45

Kącki Z. 2002. Kosaciec syberyjski Iris sibirica L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 46

Kącki Z. 2002. Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum Hayne. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s.  62

Kącki Z. 2002. Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s.  76

Kącki Z. 2002. Podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria (L.) Sw. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s. 89

Kącki Z. 2002. Wroniec widlasty Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s.  136

Kącki Z., Dajdok Z. 2002. Szafirek miękkolistny Muscari comosum (L.) Mill. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – OTPN, Opole, s.  119

Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. II. Zbiorowiska roślinne. – Natura Silesiae Superioris 6: 63–84,

Dajdok Z.,Kącki Z. 2001. The distribution of Arum maculatumL. (Araceae) in Poland. –Acta Soc. Bot. Pol. 70(2): 103–106

Dajdok Z.,Kącki Z. 2001 Arum maculatum L. Obrazki plamiste. –W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska czerwona księga roślin. – Instytut Botaniki im W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Karków, s. 465–467

Dajdok Z.,Kącki Z., Pender K. 2001. Rozmieszczenie Arum alpinum Schott & Kotschy w Polsce – mapa autorska. – W: Zając A., Zając M. (red.), Atlas roślin naczyniowych w Polsce. – Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 74

Dajdok Z.,Kącki Z., Pender K. 2001. Rozmieszczenie Arum alpinum Schott & Kotschy w Polsce – mapa autorska. – W: Zając A., Zając M. (red.), Atlas roślin naczyniowych w Polsce. – Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 74

Dajdok Z., Kącki Z. 2001. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. I. Flora roślin naczyniowych. – Natura Silesiae Superioris 5: 5–16

Kącki Z., Kucharczyk M., Dajdok Z. 2001. Muscari comosum(L.) Mill. Szafirek miękkolistny. –W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska czerwona księga roślin. – PAN, Karków, s. 419–421

Szczęśniak E.,Kącki Z. 2000.Szata roślinna Garbu Golińca. – Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 78:107–135

Szczęśniak E., Kącki Z. 1999. Nowe stanowisko Galium valdepilosum H. Br. (Rubiaceae) na Dolnym Śląsku. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 269–272.

Dajdok Z., Kącki Z. 1999. Wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova na Nizinie Śląskiej. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 277-279.

Kącki Z., Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z. 1999. Kicxietum spuriae - nowy dla Polski zespół chwastów segetalnych. – Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 277–279.

Kącki Z., Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z. 1998. Roślinność dolin wybranych strumieni zlewni Oziąbela. I - zbiorowiska wodne, bagienne i łąkowe. – Acta Univ. Wrat. 2036, Prace Bot. 76: 109–164.

Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., Kącki Z. 1998. Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry II. – Acta Univ. Wrat. 2036, Prace Bot. 76: 201–233.

Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 1998. Impatiens glanduliferaRoyle in the Floodplain Vegetation of the Odra River Valley (West Poland). –In: Starfinger U., Edwards K., Kowarik I., Williamson M. (eds), Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. – Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 161–168,

Kącki Z.,Dajdok Z. 1998. Rozmieszczenie Leucoium vernum L. w województwie opolskim. – Natura Silesiae Superioris 2: 17–21.

Dajdok Z.,Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych prawnie chronionych w województwie opolskim. – Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole,  278 ss.

Dajdok Z., Kącki Z., Nowak A., Nowak S., Spałek K. 1998 .Atlas rozmieszczenia rzadkich roślin naczyniowych w województwie opolskim. – Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole, 204 ss.

Kącki Z., Dajdok Z. 1998. Rezerwat „Smolnik” nadal obiektem o dużych walorach przyrodniczych. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 54(4): 68–72

Kącki Z., Dajdok Z. 1997. Nowe stanowiska Ophioglossum vulgatum L. na Śląsku Opolskim. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 53(3): 84–87

Dajdok Z., Kącki Z. 1996. Dawny szkolny ogród botaniczny we Wrocławiu obecnie sektor Parku Szczytnickiego. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych 5: 101–107

Dajdok Z., Kącki Z. 1996. Ostoje roślin w podmokłych zbiorowiskach łąkowych w okolicy Duczowa na Równinie Oleśnickiej. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 52(6).

 Udział w konferencjach naukowych

 Kącki Z. 2010. Differences in plant species diversity between managed and abandoned semi-natural meadows. Grassland in Changing World, EGF, Germany, Kiel, 23.08.-02.09.2010, poster

Kącki Z. 2010. Zmiany różnorodności gatunkowej i struktury zbiorowiska łąkowych pod wpływem zaburzeń na przykładzie łąk trzęślicowych. 39 Białowieskie Semianarium Geobotaniczne, PTB, Białowieża, 16.11.-19.11.2010,referat

Kącki Z., Śliwiński M. 2010. Baza danych fitosocjologicznych „SynBiotSilesiae” - Polish Vegetation Database – SynBiotSilesiae. 39 Białowieskie Semianrium Geobotaniczne, PTB, Białowieża, 16.11.-19.11.2010,referat

Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. 2009. Wskaźnik zaburzeń numerycznym rozwinięciem systemu faz oraz form degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych. Ogólnopolska konferencja Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony – warsztaty geobotaniczne 25-27 czerwca 2009 r. Łódź-Spała, referat

Kącki Z. 2008.Rola różnorodności gatunkowej w ochronie środowiska przyrodniczego. Referat Plenarny - zamawiany. Konferencja Naukowa Współczesne ekosystemy Trawiaste. Wrocław 16-18.09.2008

Kącki Z., Michalska-Hejduk D. 2008. Ochrona różnorodności gatunkowej i fitocenotycznej łąk trzęślicowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Ochrona gatunkowa i co dalej? Konferencja popularno-naukowa LOP. Referat oraz prowadzanie sesji

Kącki Z. 2008.Łąki trzęślicowe – model roślinności czy fenomen przyrody
Molinion meadows: model plant communities or natural phenomena – seminarium w Katedra Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO, Wrocław, seminarium, 04.04.2008.

Kącki Z., Anioł-Kwiatkowska J. 2007. Influence of Neolithic Settlement on the Distribution and Abundance of Anthropophytes. EMAPI, Australia, poster

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z., Dajdok Z. 2007. Distribution patterns of alien plant species in large river valleys in Central Europe.EMAPI, Australia, poster

Kącki Z. 2007. Badania florystyczne i ich znaczenie dla ochrony roślinności. Seminarium geobotaniczne, Warszawa, referat

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2006. Propozycja standaryzacji kryteriów regionalnej oceny zagrożenia gatunków roślin na przykładzie Dolnego Śląska, Kraków, referat

Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2005. Flora of Lower Silesia (SW Poland) – Dynamics ane Threats. XVII International Botanical Congress – Abstracts. Viena, Austria, Europe, 17-23 July 2005. s. 579, plakat

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 2005. Różnorodność gatunkowa zbiorowisk chwastów segetalnych Ślężańskiego Parku Krajobrazowego – obszaru wczesnoneolitycznego osadnictwa. Materiały XXIX Konferencji Naukowej pt. Flora i roślinność obszarów chronionych, Poznań-Czerniejewo, 2005, s. 1; referat

Kącki Z.2005. Znaczenie długodystansowego transportu diaspor w rozprzestrzenianiu się roślin na przykładzie Crassula aquatica. Materiały Konferencji pt. Taksonomia, Chorologia i Ekologia Roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej, Poznań, s. 1; referat

Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z., Dajdok Z. 2005. Aluwia Odry istotnym miejscem inwazji gatunków obcych. Materiały Konferencji pt. Taksonomia, Chorologia i Ekologia Roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej, Poznań, 2005, s. 1, referat

Kącki Z., Dajdok Z. 1998. Endangered end thereatended vascular plants of Lower Silesia (S-W Poland). Materiały konferencyjne Planta Europa 1998, Uppsala

Kącki Z. 1998. Rozmieszczenie Ophioglossum vulgatum L. na Dolnym Śląsku i jego udział w zbiorowiskach roślinnych. Materiały konferencyjne 51 Zjazdu PTB. Gdańsk

Dajdok Z., Jeszka W.,Kącki Z. 1997. Fitocenozy Calla palustris L. w starorzeczach Prosny k/Kostowa na tle warunków siedliskowych. Materiały XVII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Poznań

Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 1997. Rate of invasion of Impatiens glandulifera Royle in the middle section of Odra river valley. Materiały  4 th Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants, Berlin

Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z.,Kącki Z. 1996. Thereatend Plant Species and Communities of Wetland of Middle Section of Oder Valley. Materiały konferencyjne European Floot Plain and Costal Wetgrasslands Management and Restoration for Biodiversity – Ceske Budejovice 

VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia Traw” 18-19. 11. 2004, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Fundacja Botaniki Polskiej im. W. Szafera, Kraków; referat

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce” Instytut Botaniki im. Szafera PAN Kraków 14-15 XI 2002.; poster

Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego „Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych”, Białowieża 11-14 III 2002.; referat

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy taksonomii roślin i syntaksonomii. Akademia Podlaska – Siedlce 6-7 IX 2002.; referat