dr hab. Anna Jakubska-Busse

KIEROWNIK PRACOWNI TAKSONOMII ROŚLIN

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Botaniki
Pracownia Taksonomii Roślin
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
e-mail: anna.jakubska-busse@uwr.edu.pl
telefon: 71 375 40 81
pokój nr 109                                     

Profil na / Profile at Google Scholar 

   Znalezione obrazy dla zapytania academia.edu logo

 

Edukacja, stopnie naukowe / Diplomas held, academic degrees

1999r. – magister biologii, praca magisterska pt.: „Konstytucja ekologiczna rodzaju Epipactis na przykładzie E. helleborine (L.) Crantz z Żelazna k/Kłodzka i E. atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser z Puszczy Augustowskiej”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2003r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Rodzaj Epipactis Zinn (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku”, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

2015r.– doktor habilitowany, na podstawie cyklu publikacji pt.: „Biologia i ekologia rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae)”; (recenzenci: prof. dr hab. Karol Latowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Emilia Brzosko - Uniwersytet w Białymstoku, prof. UG, dr hab. Piotr Rutkowski - Uniwersytet Gdański),Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 Zatrudnienie / Information about previous employment in scientific institutions

 • 2015 – obecnie: kierownik Pracowni Taksonomii Roślin powołanej w Zakładzie Botaniki UWr.
 • 2013 – obecnie:  adiunkt w Zakładzie Botaniki (dawna KBiOSR), Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • 2012 – 2013:  adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej (dawny ZBiOSR), Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • 2004 – 2012:  adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2003 – 2004:  asystent w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2000 – 2003:  studia doktoranckie w Zakładzie Systematyki i Fitosocjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1999 – 2000:  studia doktoranckie w Zakładzie Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Wrocławskiego

FUNKCJE I CZŁONKOSTWA / MEMBERSHIP

 • V-ce Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (od 1999r.) 
 • Recenzent i członek Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Biologicznej (od 2007r.)
 • Członek Zespołu autorskiego powołanego do opracowania programu kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Biologii (od 2013-2016r.)
 • Członek Zespołu kierunkowego - Studia Doktoranckie Biologii (od 2016r.)
 • Członek Zespołu ds. pozyskiwania funduszy na Wydziale Nauk Biologicznych (od 2015r.)
 • Z-ca Przewodniczącej Wydziałowej komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich (od 2016r.)
 • ekspert Polskiego Komitetu Krajowego IUCN (od 2017r.)

GRANTY NAUKOWE / SCIENTIFIC GRANTS

Grant NCN nr 2011/03/N/NZ8/02847, pt. „Próba optymalizacji warunków dla wzrostu i rozwoju populacji storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum Sw.) na podstawie analizy wybranych aspektów biologii i ekologii tego gatunku” (2012-2014) – wykonawca

Grant MNiSW nr N N303002737, pt. „Analiza składu chemicznego nektaru wydzielanego przez wybrane gatunki z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae) oraz jego wpływu na zachowanie entomofauny” (2009-2011) – kierownik

Grant Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2557/W/IBR, pt. „Analiza GC/MS zawartości i składu wtórnych metabolitów występujących w nektarze  Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser oraz Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) w wybranych populacjach na terenie Polski” (2005) – kierownik

Grant MNiSW nr 6P04C04621, pt. „Zróżnicowanie rDNA jako przejaw zmienności międzypopulacyjnej i wewnątrzpopulacyjnej u gatunków z rodzaju Epipactis (Orchidaceae) na terenie Dolnego Śląska” (2001-2002) – kierownik

TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH INTERESTS

 • Taksonomia rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae)
 • Taksonomia rodzaju Juncus L., 1753 (Juncaceae, sect. Ozophyllum)
 • Problemy taksonomii storczykowatych (Orchidaceae)
 • Biologia i ekologia zapylania storczykowatych (Orchidaceae) z uwzględnieniem składu chemicznego nektaru oraz jego wpływu na zachowanie owadów
 • Rozmieszczenie i ocena zasobów storczykowatych na terenie Dolnego Śląska
 • Matematyczna estymacja rozwoju kłącza storczyków klonalnych
 • Modelowanie matematyczne procesów rozwojowych
 • Zastosowanie fraktali do generowania kształtów części roślin
 • Rozwijanie modelu liści z nerwacją równoległą, zgodnego z zasadami teorii sprężystości.

STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE / PROFESSIONAL TRAINING IN FOREIGN INSTITUTIONS

 • LLP-Erasmus, Czech Republic, University of Ostrava, Department of Biology and Ecology, 2008r.
 • Wielka Brytania, Royal Botanic Gardens KEW, 2008r., 2001r., 2000r.
 • Czechy, Uniwersytet Karola (czes. Univerzita Karlova) w Pradze, 2002r.
 • Katedra Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej, kurs „Genotypowanie – technika PCR II”, 2003r.

Zajęcia dydaktyczne

 • Organizmy zarodnikowe i rośliny nasienne – ćwiczenia, laboratorium
 • Biologia roślin i grzybów – ćwiczenia
 • Organizmy zarodnikowe – laboratorium
 • Biologia organizmów zarodnikowych – laboratorium
 • Bioróżnorodność – wykład
 • Biologia i ekologia storczykowatych  –  wykład monograficzny / do wyboru
 • Storczykowate - wymieranie i możliwości ochrony –  wykład monograficzny / do wyboru
 • Koewolucja roślin i zwierząt – wykład monograficzny / do wyboru
 • Systematyka i klasyfikacja Eukariota – laboratorium
 • Rośliny nasienne  – laboratorium
 • Różnorodność biologiczna - flora Polski – laboratorium

OPIEKA NAUKOWA NAD DOKTORANTAMI / Ph.D. students

Wypromowane prace doktorskie

 • dr  Agnieszka Rewicz – "Biologia i ekologia Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) na siedliskach naturalnych i antropogenicznych", Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin. – 28.04.2015r. – promotor pomocniczy

 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego

 • mgr Anna Faltyn – "Rewizja taksonomiczna kompleksu Juncus oxycarpus-fontanesii (Juncaceae) z północno-wschodniej Afryki i Półwyspu Arabskiego", Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki.

Prace doktorskie realizowane

 • mgr Elżbieta Żołubak – "Problem taksonów zbiorczych (agregatów) w rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae) na przykładzie E. purpurata agg.”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki. - przewód otwarty
 • mgr Przemysław Żelazko – "Biologia i ekologia zapylania rodzaju Utricularia L. (Lentibulariaceae) w wybranych populacjach na terenie Polski południowo-zachodniej i zachodniej", Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki.

 • mgr Zbigniew Łobas – "Zmienność cech morfologicznych prętosłupa (gynostemium) w aspekcie rozwojowym i taksonomicznym na przykładzie wybranych gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae)", Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki.

WYPROMOWANE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Prace magisterskie

 • Zbigniew Łobas – "Biologia i ekologia zapylania Platanthera bifolia (L.) Rich., Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (Orchidaceae) oraz mieszańca międzygatunkowego na przykładzie populacji w Ligocie Wielkiej" (2016)
 • Małgorzata Raduła – "Biologia i ekologia zapylania Orchis mascula (L.) L. (Orchidaceae) w wybranych populacjach w okolicach Złotego Stoku" (2015)
 • Magdalenia Pagacz – "Biologia i ekologia Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. 1965 (Orchidaceae) w wybranych populacjach w okolicach Oleśnicy" (2014)
 • Ewelina Wajgielt – "Biologia i ekologia zapylania Liparis loeselii (L.) Rich. (Orchidaceae) w wybranych populacjach na terenie kompleksu torfowisk „Pastwa” w dolinie rzeki Prosny" (2014)
 • Justyna Kapłon – "Analiza rozmieszczenia i składu gatunków z rodziny stroczykowatych (Orchidaceae) na terenie aglomeracji miejskiej Wrocławia i terenach przyległych w latach 1903 – 2011" (2011)
 • Marta Żygadło – "Aktualny stan flory i fluktuacje pojawu storczykowatych (Orchidaceae) na wybranych stanowiskach na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” w powiecie wołowskim" (2011)
 • Katarzyna Kamyczek – "Biologia i ekologia Orchis mascula L. (Orchidaceae) w wybranych populacjach w okolicach Złotego Stoku" (2011)
 • Agnieszka Rewucka – "Biologia i ekologia zapylania wybranych  siedlisk Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (Orchidaceae) na terenie Dolnego Śląska" (2010)
 • Magdalena Załomska – "Biologia i ekologia zapylania Platanhera bifolia (L.) Rich. (1817) (Orchidaceae) w wybranych populacjach na terenie Dolnego Śląska" (2010)
 • Paulina Jędrusik – "Ocena przydatności cech morfologicznych w świetle zmienności fenotypowej w klasyfikacji storczykowatych (Orchidaceae) na przykładzie wybranych podgatunków Gymnadenia conopsea (L.) R. Br." (2008)
 • Anna Faltyn – "Zmienność fenotypowa gatunków z rodzaju Dactylorhiza Necker ex Nevski (Orchidaceae) i ich diagnoza taksonomiczna na przykładzie wybranych populacji z obszaru Polski" (2008)
 • Joanna Szczepanek – "Zmiany siedlisk oraz ich wpływ na stan zachowania populacji Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. (Orchidaceae) na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Jezierzycy” w powiecie wołoskim" (2008)
 • Katarzyna Gębska – "Dendroflora Parku Miejskiego w Ziębicach" (2007)
 • Dorota Strząska – "Analiza składu wtórnych metabolitów zawartych w nektarze Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) w wybranych populacjach na terenie Dolnego Śląska" (2006)

 Prace licencjackie

 • Marcin Kopeć  – „Biologia i ekologia zapylania Epipactis purpurata agg. (Orchidaceae, Neottieae)”  (2017)
 • Kornelia Stadnik  – „Biologia i ekologia zapylania Platanthera bifolia (L.) Rich. (Orchidaceae)” (2017)
 • Joanna Bzdoń – "Współczesne metody ochrony storczykowatych (Orchidaceae) w świetle zanikania ich populacji w Europie Środkowej” (2016)
 • Joanna Gieża – "Ochrona wybranych zagrożonych i ginących storczykowatych (Orchidaceae) na terenie Dolnego Śląska” (2016)
 • Laura Karaban – "Biologia zapylania wybranych europejskich gatunków storczykowatych (Orchidaceae)” (2016)
 • Klaudia Socha – "Współczesne metody hodowli i klonowania wybranych zagrożonych gatunków europejskich storczykowatych (Orchidaceae)” (2016)
 • Katarzyna Sygnatowicz – "Różnorodność wzorów barwnych oraz wybarwienia okwiatu jako przejaw adaptacji do owadopylności storczyków z rodzaju Phalaenopsis Blume" (2010)
 • Justyna Kapłon – "Aktualny stan rozmieszczenia populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku" (2009)
 • Marta Żygadło – "Morfologiczne, ekologiczne i siedliskowe przystosowania do owadopylności wybranych gatunków storczykowatych (Orchidaceae)" (2009)
 • Katarzyna Kamyczek – "Ochrona storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce" (2009)
 • Anna Czarniecka – "Budowa, funkcja oraz praktyczne zastosowanie alkaloidów występujących u storczykowatych (Orchidaceae)" (2007)
 • Paulina Kulik – "Biologia zapylania wybranych gatunków storczykowatych (Orchidaceae)" (2006)
 • Agnieszka Sułkowska – "Zastosowanie cech morfologicznych i genetycznych w taksonomii storczykowatych (Orchidaceae)" (2006)
 • Kamila Łysiak – "Polskie średniowieczne ziołolecznictwo ludowe a współczesna farmakognozja" (2006)
 • Aneta Bugajska – "Storczykowate jako rośliny lecznicze" (2005)

 Prace magisterskie realizowane

 • Joanna Gieża "Struktura, kondycja, zagrożenia  i możliwości ochrony wybranych populacji Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. (Orchidaceae) na siedliskach antropogenicznych w okolicach Wrocławia” (2016-2017)
 • Cyprian Nowacki „Zmienność genetyczna wybranych populacji w kompleksach Epipactis albensis agg. i E. helleborine agg. (Orchidaceae, Neottieae)” (2017-2018)

Prace licencjackie realizowane

 • Natalia Szczerbaty  – „Biologia i ekologia zapylania rodzaju Ophrys L., 1753 (Orchidaceae) (2017-2018)
 • Martyna Kostrzewa – „Biologia i ekologia zapylania wybranych, zagrożonych wyginięciem gatunków z rodzaju Bulbophyllum Du Petit-Thouars, 1822 (Orchidaceae)” (2017-2018)
 • Magdalena Pajor „Pozyskiwanie i zastosowanie rzadkich i zagrożonych storczykowatych (Orchidaceae) w tradycyjnej medycynie ludowej w kontekście zanikania gatunków" (2017-2018)
 • Magdalena Trocha  – „Adaptacje ewolucyjne u wybranych gatunków storczykowatych (Orchidaceae) realizujących deceptywne strategie zapylania" (2017-2018)
 • Adrian Podsiadło – „Wpływ substancji odurzających i narkotycznych na sukces zapylania u roślin" (2017-2018)

Proponowane tematy prac magisterskich

 • Rewizja taksonomiczna wybranych gatunków z rodzaju Epipactis (Orchidaceae).
 • Analiza flory storczykowatych wybranego obszaru badań.
 • Wewnątrzpopulacyjna i międzypopulacyjna zmienność storczyków klonalnych - na wybranym przykładzie. 
 • Rozmieszczenie wybranych gatunków storczykowatych i ich udział w zbiorowiskach roślinnych na wybranym obszarze badań.
 • Biologia i ekologia zapylania storczykowatych (Orchidaceae) (takson do ustalenia).
 • Temat własny (dotyczący storczykowatych).

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

Większość prac do pobrania w formie plików PDF na ResearchGate i Academia.edu
Most of papers available at the ResearchGate profile and Academia.edu as PDF docs

DOROBEK POHABILITACYJNY / AFTER HABILITATION:

Oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach ujętych w bazie Journal Citation Reports (Impact Factor):

Renčo M., Kornobis F.W., Domaradzki K., Jakubska-Busse A., Jurová J., Homolová Z. How does an invasive plant affect soil nematode communities?" –  in review

Jakubska-Busse A., Janowicz M.W., Ochnio L., Jackowska-Zduniak B., Ashbourn J.M.A. 2017. Long Leaves as Systems of Special Cosserat Rods. – Scientific Reports

Żołubak E., Łobas Z., Faltyn A., Jakubska-Busse A. 2017. Neotypification of Epipactis violacea f. chlorophylla Seeland (Orchidaceae). – Ann. Bot. Fenn. 54: 401-403. http://www.sekj.org/PDF/anb54-free/anb54-401-403-free.pdf

Jakubska-Busse A., Żołubak E., Łobas Z., Gola E.M. 2017. Leaf arrangements are invalid in the taxonomy of orchid species –  PeerJ 5:e3609. doi 10.7717/peerj.3609 PDF

Jakubska-Busse A., Żołubak E., Łobas Z. 2017. Epipactis ×subtilis (Orchidaceae), a new hybrid between E. albensis and E. purpurata – Ann. Bot. Fenn. 54: 139-144. http://www.sekj.org/PDF/anb54-free/anb54-139-144-free.pdf

Jakubska-Busse A., Żołubak E., Proćków J. 2017. Epitypification of the name Epipactis purpurata Sm. (Orchidaceae, Neottieae) – Acta Soc Bot Pol. 86(1):3536. https://doi.org/10.5586/asbp.3536 PDF

Jakubska-Busse A., Żołubak E., Jarzembowski P., Proćków J. 2017. Morphological variability in Epipactis purpurata s. stricto (Orchidaceae) – an analysis based on herbarium material and field observations. – Ann. Bot. Fenn. 54: 55-66. http://www.sekj.org/PDF/anb54-free/anb54-055-066-free.pdf

 

Faltyn A., Jakubska-Busse A., Jarzembowski P., Proćków J. 2017. Juncus quartinianus (Juncaceae, sect. Ozophyllum): a neglected species from the Horn of Africa, and its re-description based on morphological SEM studies – PLoS ONE 12(1): e0167838. doi:10.1371/journal.pone.0167838 PDF

Jakubska-Busse A., Janowicz M., Ochnio L., Jackowska-Zduniak B. 2016. Shapes of leaves with parallel venation. Modelling of the Epipactis sp. (Orchidaceae) leaves with the help of a system of coupled elastic beams. – PeerJ 4:e2165. doi: 10.7717/peerj.2165 PDF                     

Rewicz A., Kołodziejek J., Jakubska-Busse A. 2016. The role of anthropogenic habitats as substitutes for natural habitats: a case study on Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae). Variations in size and nutrient composition of seeds. – Turk J Bot 40: 258-268. http://dx.doi.org/10.3906/bot-1404-69 PDF

Inne publikacje naukowe:

Żelazko P., Jakubska-Busse A. 2016. Odkrywanie i stosowanie wyobraźni przestrzennej w kształceniu przyrodniczym na podstawie doskonalenia rysunku biologicznego w gimnazjum. [W:] Bernard P., Maciejowska I. (red.) Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 67-73. ISBN 978-83-943754-8-5

Żelazko P., Śliwiński M., Jakubska-Busse A. 2015. Występowanie pływaczy (Utricularia sp., Lentibulariaceae) i zbiorowiska roślinne z ich udziałem w województwie dolnośląskim. – Acta Bot. Siles.11: 55-72. PDF

Publikacje popularnonaukowe po habilitacji:

Nowaczewska W., Jakubska-Busse A. 2017. Kwiat czy kora na ząb. Znaczenie roślin w życiu naszych pradawnych przodków. – Ekonatura 11(168): 8-9. PDF

Łobas Z., Jakubska-Busse A. 2016. Podkolan biały – magiczna roślina Słowian. – Zielona Planeta 2(125): 21-23. PDF

Śliwiński M., Jakubska-Busse A. 2016. Storczyki w krajobrazie Dolnego Śląska. – Zielona Planeta 1(124): 19-22. PDF

Żelazko P., Śliwiński M., Jakubska-Busse A. 2015. Mięsożerne pływacze. – Zielona Planeta 5(122): 12-14. PDF

DOROBEK PODOKTORSKI / AFTER Ph.D.:

Oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach ujętych w bazie Journal Citation Reports (Impact Factor):

Jarzembowski P., Berniak H., Faltyn A., Jakubska-Busse A., Proćków J. 2015. First Report of ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ associated with “Witches’-Brooms” on Jointleaf Rush (Juncus articulatus L.) in Poland. – Plant Disease 99(2): 281. 

Jakubska-Busse A., Pielech R., Szczęśniak E. 2014. The extinction of terrestrial orchids in Europe: Does disappearance of Cephalanthera Rich., 1817 (Orchidaceae, Neottieae) species show pattern consistent with the elevation gradient? – Life Science Journal 11(4): 140-144. PDF

Proćków J., Jarzembowski P., Wilusz E., Faltyn A., Jakubska-Busse A. 2014. The westernmost locality of Macrosciadium alatum (Apiaceae) in Europe and the new diagnostic feature of the species. – Archives of Biological Sciences 66(3): 1135-1140. 

Jarzembowski P., Faltyn A., Jakubska-Busse A., Proćków J. 2014. Livia junci (Schrank, 1789) (Hemiptera: Psyllidae) a new species of Iraqi entomofauna. – Archives of Biological Sciences 66(3): 999-1002. 

Jakubska-Busse A., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A, Święczkowska E., Kafarski P. 2014. The chemical composition of floral extract of Epipogium aphyllum Sw. (Orchidaceae) clue on their pollination biology. – Archives of Biological Sciences 66(3): 989-998. 

Jakubska-Busse A., Gola E. 2014. Validation of leaf undulation traits in the taxonomy of Epipactis muelleri Godfery, 1921 (Orchidaceae: Neottieae). – Plant Systematics and Evolution 7(300): 1707-1717. 

Jarzembowski P., Faltyn A., Jakubska-Busse A., Proćków J. 2013. First report of occurrence of Livia junci (Schrank, 1789) (Hemiptera: Psyllidae) on Juncus fontanesii J. Gay ex Laharpe (Juncaceae) from Portugal. – Archives of Biological Sciences 65(4):1521-1524.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M., Kobyłka M. 2013. Identification of bioactive components of essential oils in Heracleum sosnovskyi  and Heracleum mantegazzianum (Apiaceae). – Archives of Biological Sciences 65(3): 877-883.

Stefaniak A., Ziemkiewicz  S., Karczewska  M., Klejps  A., Jakubska-Busse A. 2013. The current conditions of the Orchidaceae populations in Polish National Parks. – Archives of Biological Sciences 65(3): 1079-1086.

Jakubska-Busse A., Proćków J., Górniak M., Gola E. M. 2012. Is Epipactis pseudopurpurata distinct from E. purpurata (Orchidaceae)? Evidence from morphology, anatomy, DNA and pollination biology. – Botanical Journal of the Linnean Society 170: 243-256.

Jakubska-Busse A., Kadej M. 2011. The pollination of Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae) species in Central Europe - the significance of chemical attractants, floral morphology and concomitant insects. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80.1: 49-57.

Proćków J., Jakubska-Busse A. 2010. (139) Proposal on how to avoid the impossibility of rejection of types when in conflict with the protologue. – Taxon 59.3: 983.

Proćków J., Jakubska-Busse A. 2010. (238) Proposal to remove a superfluous rule that is followed when generic names are typified – Taxon 59.6: 1914.

Jakubska-Busse A., Gola E. 2010. Morphological variability of Helleborines. I. Diagnostic significance of morphological features in Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser and their hybrid, Epipactis ×schmalhausenii Richt. (Orchidaceae, Neottieae).  – Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79.3: 207-213.

Jakubska-Busse A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Sikora R. 2009. Mathematical inference of the underground clonal growth of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae). – Botanica Helvetica 119: 69-76.

Jakubska A., Prządo D., Steininger M.,Anioł-Kwiatkowska J., Kadej M. 2005. Why do pollinators become “sluggish”? Nectar chemical constituents from Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae). – Applied Ecology and Environmental Research 3.2: 29-38.

Inne publikacje naukowe:

Szczęśniak E., Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2012. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca 8: 97-128.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011. Kruszczyk błotny Epipactis palustris w województwie dolnośląskim – występowanie, zagrożenia i zalecenia dla ochrony. – Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 519-526.

Stefaniak A., Jakubska-Busse A. 2011. New record of intergeneric hybrids ×Rhizanthera intermedia Bernacki [Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó × Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard] (Orchidaceae, Orchidoideae) in Poland. – Nature Journal 44: 16–20.

Stefaniak A., Karczewska M. , Jakubska-Busse A.  2011. Wybrane cechy populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz na terenach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) oraz poddanych antropopresji w okolicach Puszczy Białowieskiej. – W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona, 52-59.

Jakubska-Busse A., Kobyłka M. J. 2011. Skład chemiczny nektaru i zapachu wybranych gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae). –  W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona, 12-20.

Jakubska-Busse A. 2011. Biologia zapylania wybranych gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae) w Europie Środkowej – „kwiatowi goście” a faktyczni zapylacze.  – W: Brzosko E., Wróblewska A., Jermakowicz E. (red.). Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona, 5-11.

Stefaniak A., Adamowski W., Święczkowska E., Jakubska-Busse A. 2011. Zmiany liczebności i zagęszczenia populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae)  na siedliskach antropogenicznych w północno-wschodniej Polsce . – Acta Bot. Siles. 7: 189–196

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011. Camelina sativa (Brassicaceae) na Dolnym Śląsku - rzadki chwast jako pozostałość dawnych upraw. Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 78–80.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2011. Linaria arvensis (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku - bardzo rzadka czy już wymarła? Acta Botanica Silesiaca, Suppl. 1: 156–158.

Jakubska-Busse A. 2010. Praca zbiorowa (red. E. Pląskowska). Miejskie tereny zielone - zagrożenia. Wyd. UP we Wrocławiu, Monografia CV, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Seria wydawnicza – Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych 1: 1–164.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2010. Aktualny stan rozmieszczenia i zachowania populacji Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 253–259.

Jakubska-Busse A., Szczęśniak E., Śliwiński M., Narkiewicz Cz. 2010. Zanikanie stanowisk obuwika pospolitgo Cypripedium calceolus L., 1753 (Orchidaceae) w Sudetach. – Przyroda Sudetów 13: 43–52.

Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2010. Nowe stanowisko nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku. – Acta Bot. Siles. 5: 107–110.

Pielech R., Jakubska-Busse A. 2010. Nowe stanowisko kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser  (Orchidaceae, Neottieae) w Karkonoszach. – Acta Bot. Siles. 5: 99–106.

Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Sikora R. 2008. A mathematical method to estimate the underground development of the clonal species. – Colloquium Biometricum 38: 185–195.

Jakubska-Busse A., Kadej M. 2008. Pollination ecology of Marsh Helleborine Epipactis palustris (L.) Crantz on the Polish side of the Orlickie Mts. (Central Sudety Mts.). – [In:] Kočárek P., Plášek V., Malachová K., Cimalová Š. (eds.), Environmental changes and biological assessment IV. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186, Ostrava, s. 247–252.

Jakubska-Busse A. 2008. The range and significance of phenotypic plasticity of Broad-leaved Helleborine Epipactis helleborine(L.) Crantz for taxonomy (Orchidaceae: Neottieae)  – In: Borowiec L., Tarnawski D. (eds.), The importance of natural history museum of taxonomy. – Polish Taxonomical Monographs, Wrocław, 15: 85–92.

Faltyn A., Jakubska-Busse A. 2008. Is this a new species, hybrid or maybe phenotypic plasticity results? The role and significance of phenotypic plasticity of flowers in taxonomy of Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. (Orchidaceae). – Acta Bot. Siles. 3: 151–160.

Kadej M., Jakubska A. 2007. A new species of Anthrenus Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Dermestidae) from southern Africa. Studies and reports of District Museum Prague-East, Praga, Taxonomical Series 3.1–2: 109–114.

Jakubska A. 2007. Analysis of the exine micromorphology of Epipactis helleborine (L.) Crantz and Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) and its application to genus taxonomy. – International Journal of Invertebrate Taxonomy Genus Suplement 14: 47–49.

Jakubska A. 2007.The analysis of morphological differentiation of the epidermis of selected species of the Epipactis Zinn, 1757(Orchidaceae, Neottieae). – International Journal of Invertebrate Taxonomy Genus Suplement 14: 41–45.

Jakubska A. 2007. A new locality of Cypripedium calceolus L.in the Krowiarki Mountains (the Eastern Sudety Mts., SW Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 91–93.

Gębska K., Jakubska A. 2007. Dendroflora Parku Miejskiego w Ziębicach. – Przyroda Sudetów 10: 77–84.

Jakubska A., Dudkiewicz M. 2007. The long-term dynamics in a population of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in South-Western Poland. – Nature Journal 40: 15–23.

Jakubska A., Malicka M., Malicki M. 2006. New data on the apophytic occurrence of Epipactis helleborine (L.) Crantz and Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch in Populus ×canadensis plantation in Lower Silesia (south-western Poland). – Biodiversity Research and Conservation, Poznań, 1–2: 96–98.

Jakubska A. 2006. Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. – Przyroda Sudetów 9: 81–84.

Smoczyk M., Jakubska A. 2006. Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae w Górach Bystrzyckich (Sudety Środkowe). – Przyroda Sudetów9: 47–60.

Jakubska A. 2006. A new locality of Epipactis ×schmalhausenii Richt. in the Kaczawskie Mountains (the Western Sudety Mts., SW Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A): 55: 241–243.

Jakubska A., Kadej M. 2006. Preliminaries to the study of pollination ecology of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in Poland.– In: Kočárek P., Plášek V., Malachová K. (eds.), Environmental changes and biological assessment III. – Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 163, Ostrava, s. 34–38.

Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Nowicka A., Sikora R., Śliwka P. 2006. Mathematical estimation of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) rhizome development. – In: Proceedings of the XII National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Koninki, s. 71–76.

Jakubska A. 2005. Rare autogamous Epipactis species (Orchidaceae, Neottieae) in Polish part of Orlickie Mts. (Central Sudety Mts.). – Čas. Slez. Muz. Opava (A): 54: 11–14.

Jakubska A., Malicka M., Malicki M. 2005. Apophytic occurrence of sword-leaved helleborine Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae) in poplar monoculture in Krzyżowe Hills (Lower Silesia, Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A): 54: 209–214.

Jakubska A., Kadej M., Prządo D., Steininger M. 2005. Pollination ecology of Epipactis helleborine (L) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in south-western Poland. – Acta Bot. Siles. 2: 131–144.

Jakubska A., Schmidt I. 2005. Chlorophyll-free form of Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) in the ‘Skarpa Storczyków’ nature reserve near Orsk (Lower Silesia, Poland). – Acta Bot. Siles. 2: 151–154.

Jakubska A., Kazuń A. 2005. A locality of Water Chestnut Trapa natans L. (Trapaceae) in the Odra oxbow lake near Zakrzów (Oława district). – Acta Bot. Siles. 2: 155–158.

Jakubska A., Smoczyk M., Kadej M. 2005. Kruszczyk błotny Epipactis palustris (L.) Crantz na Ziemi Kłodzkiej.– Przyroda Sudetów 8: 3–12.

Jakubska A., Kadej M., Prządo D., Steininger M. 2005. How do orchids lure pollinators? Nectar chemical composition of Epipactis helleborine s.l. (Orchidaceae, Neottieae) and its influence on insects reactions in field conditions. – Pesticides 4: 175–180.

Jakubska A. 2004. Kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila (Godf.) Godf. (Orchidaceae) nowy gatunek dla flory Dolnego Śląska. – Przyroda Sudetów 7: 9–14.

Smoczyk M., Jakubska A. 2004. Rozmieszczenie storczykowatych Orchidaceae w polskiej części Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego. – Przyroda Sudetów 7: 41–54.

Jakubska A., Orłowski G. 2003. Naturalnie występujące gatunki storczyków na terenie Wrocławia i okolic.  – W: Korczyński M. (red.), Flora Miast. – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Bydgoszcz, s. 87–91.

Publikacje popularnonaukowe po doktoracie / Popular publications after Ph.D.:

Śliwiński M., Jakubska-Busse A. 2011. Obuwik pospolity. Zielona Planeta 1(94): 9–10.

Jakubska-Busse. A. 2010. Ginące gatunki roślin. Nasze polskie orchidee. – Gazetka XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2010. Na tropach wiedzy. – Piękno różnorodności, s. 3–5.

Śliwiński M., Jakubska-Busse A. 2010. Albinotyczne kwiaty i formy roślin. – Zielona Planeta. 2.89: 9–10.

Jakubska-Busse A. 2009. Storczyki, piękno i tajemnica natury. – Zielona Planeta 1.82: 19–21 + iv wkładka.

Jakubska A. 2006.Jak uwieść owada?...czyli rzecz o storczykach i ich pokrętnej sztuce wabienia zapylaczy. – Ekonatura 3: 10–12.

Jakubska A. 2006.Pod lupą – czyli ciąg dalszy opowieści o storczykach i ich związkach z owadami. – Ekonatura 7: 10–12.

Jakubska A. 2002. Storczyki - arystokracja wśród kwiatów. – Magia Ogrodów 1–2: 51–54.

PRZED DOKTORATEM / BEFORE Ph.D.:

Jakubska A. 2000. Nowoczesne metody rozmnażania ginących gatunków storczyków w Polsce i na świecie. – Przegląd Przyrodniczy 11( 2)– 3: 73–78.

Jakubska A. 2000. Konstytucja ekologiczna Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) Besser z Puszczy Augustowskiej. – Materiały IV Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, Siedlce, s. 41–46.

UDZIAŁ W ZJAZDACH I KONFERENCJACH / CONFERENCES:

13-15.09.2017. Flora & Funga Pomeranica – 3th International Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania, Szczecin.
Jakubska-Busse A., Żołubak E., Łobas Z.,  Gola E. Usefulness of phyllotaxis in the taxonomy of the Epipactis purpurata species complex. PDF

23-29.07.2017. XIX International Botanical Congress, Shenzhen, China PDF
Jakubska-Busse A., Żołubak E., Proćków J.. Epitypification of the J. E. Smith’s name Epipactis purpurata (Orchidaceae, Neottieae).
Jakubska-Busse A., Żołubak E., Jarzembowski P., Proćków J. New characters useful in determination of Epipactis purpurata Sm. s.str.(Orchidaceae, Neottieae) based on the analysis of herbarium material and field research data.
• Faltyn A., Jakubska-Busse A., Jarzembowski P., Proćków J. Juncus quartinianus A.Rich. (Juncaceae, sect. Ozophyllum), a Neglected Species from Ethiopia, Eritrea and Somalia

8-12.05.2017. 23rd Helminthological Days. Duchonka, Slovakia, Institute of Parasitology, Slovak Academy of Sciences:
• Renčo M., Kornobis F.W., Domaradsky K., Jakubska-Busse A., Ondeková J. Effects of alien plant invasion on behaviour of nematode community in different types of ecosystems.

27.06-3.07.2016. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika – Tradycja i nowoczesność, Lublin,
Jakubska-Busse A. 2016. Problemy w taksonomii rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae) – Referat
• Raduła M., Żołubak E., Jakubska-Busse A. 2016. Kryteria taksonomiczne w klasyfikacji gatunków autogamicznych z rodzaju Epipactis (Orchidaceae, Neottieae) na przykładzie Epipactis fibri (Scappat. & Robatsch) – Poster
• Żołubak E., Raduła M., Jakubska-Busse A. 2016. Cechy mikromorfologiczne przydatne w identyfikacji Epipactis purpurata Sm. (Orchidaceae, Neottieae) – Poster

Żelazko P., Jakubska-Busse A. 2015. Odkrywanie i stosowanie wyobraźni przestrzennej w kształceniu przyrodniczym na podstawie doskonalenia rysunku biologicznego w gimnazjum. Ogólnopolska Konferencja pt. "Problemy  współczesnej dydaktyki przedmiotów przyrodniczych oraz możliwości ich rozwiązania", Kraków, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 19-20.06.2015r. – Poster
 
Rewicz A., Klejps A., Jakubska-Busse A., Kołodziejek J. 2013. Seed heteromorphism of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in heterogeneous habitats in Poland. 56th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS 2013) Tartu, Estonia, 26-30.07.2013r.
 
Jędrzejczyk I., Rewers M., Stefaniak A., Jakubska-Busse A., KołodziejekJ. 2013. „Wielkość genomu jako kryterium w identyfikacji gatunków storczyków występujących na terenie Polski, 56. Zjazd PTBpt. „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, Olsztyn,24-30.06.2013r.– Poster
 
Jakubska-Busse A., Stefaniak A. 2012. Pollination biology of Epipactis helleborine (L.) Crantz. 15th European Orchid Congress and Show, Budapest, Węgry, 12-15.04.2012 r. – Poster
 
Jakubska-Busse A. 2011. Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. na siedliskach antropogenicznych – norma czy wyjątek? I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej”, Wrocław, 02.07.2011 r.– Poster
 
Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2010. Storczykowate wokół aglomeracji miejskiej Wrocławia - zagrożenia i ochrona. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych”. Wrocław, 15-17.09.2010 r.– Poster
 
Jakubska-Busse A., Śliwiński M. 2010. – Storczykowate wokół aglomeracji miejskiej Wrocławia - zagrożenia i ochrona.– I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych” Wrocław, 15-17.09.2010r. – Poster

Jakubska-Busse A., Kadej M. 2008. Pollination ecology of Marsh Helleborine Epipactis palustris (L.) Crantz on the Polish side of the Orlickie Mts. (Central Sudety Mts.). – Environmental changes and biological assessment IV, Ostrava, Czech Republic, April 10-11th 2008 – Poster

Jakubska A. 2008. Wady i zalety wykorzystania materiału zielnikowego w taksonomii rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae). – IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Znaczenie muzealnych kolekcji przyrodniczych dla taksonomii. Cieszyn, 19-21 maja 2008r. – Poster

Jakubska A. 2007. Analiza mikromorfologii egzyny Epipactis helleborine (L.) Crantz i Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) i jej zastosowanie w taksonomii rodzaju. –VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Wiechlice, 18-20 maja 2007r. – Poster

Jakubska A. 2007. Analiza morfologicznego zróżnicowania epidermy liści wybranych gatunków z rodzaju Epipactis ZINN, 1757 (Orchidaceae, Neottieae). – VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Wiechlice, 18-20 maja 2007r. – Poster

Jakubska A. 2007. Matematyczna estymacja rozwoju kłącza gatunków z rodzaju Epipactis Zinn, 1757 (Orchidaceae, Neottieae). – Ogólnopolska Konferencja Storczykowa, Osowiec-Twierdza – Referat

Jakubska A.,Kadej M. 2006. Preliminaries to the study of pollination ecology of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in Poland. Ostrava. – Environmental changes and biological assessment, Ostrava, Czech Republic, April 26-28 th 2006 – Poster

Jakubska A. 2006. Gdzie zaczyna się gatunek? Zmienność fenotypowa gatunków klonalnych a taksonomia rodzaju Epipactis Zinn (Orchidaceae, Neottieae). Materiały konferencyjne VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Ojców, 18-20.05.2006, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, ss. 8. – Referat

Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Nowicka A., Sikora R., Śliwka P. 2006. Mathematical estimation ofEpipactis helleborine (L.) Crantz(Orchidaceae) rhizome development. XII Krajowa konferencja Zastosowania Matematyki w Biologii i Medycynie, Koninki 26-29.09. 2006r.

Jakubska A. 2006. Międzynarodowe seminarium naukowe pt.:” Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dobro obu narodów” 30.11.2006r., Uniwersytet Opolski

Jakubska A. 2005. Wewnątrzpopulacyjna i międzypopulacyjna zmienność gatunków z rodzaju Epipactis Zinn (Orchidaceae, Neottieae) w świetle danych morfologicznych, cytologicznych i genetycznych. W: Materiały z VI Warsztatów PTTax. Włodzimierzów, 19-21 V 2005r. – Poster

Jakubska A., Malicka M., Malicki M.2005. Apofityczne występowanie buławnika mieczolistnego Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (Orchidaceae) w monokulturze topolowej na Wzgórzach Krzyżowych (Dolny Śląsk). W: Materiały konferencji naukowej: Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Poznań, 15-16. 09.2005r. – Poster

Jakubska A., Kadej M., Prządo D. & Steininger M. 2005. How does orchid lure pollinators? Nectar chemical composition of Epipactis helleborine s.l. (Orchidaceae, Neottieae) and its influence on the insects reactions in field conditions. W: Materiały z międzynarodowej konferencji: IV-th International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects, 17-23. 09.05 Białka Tatrzańska - Poster

Jakubska A., Orłowski G. 2003. Naturalnie występujące gatunki storczyków na terenie Wrocławia i okolic. W: Materiały z sesji „Flora Miast”, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Bydgoszcz – Referat

Jakubska A. 2008.Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, wykład w ramach programu LLP-Erasmus pt. Pollination biology of  the genus Epipactis Zinn, 1757  (Neottieae, Orchidaceae) Myths and Facts–Referat