dr Ewa Stefańska-Krzaczek

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
Instytut Biologii Środowiskowej
Zakład Ekologii Roślinności

ul. S. Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

e-mail: ewa.stefanska-krzaczek@uwr.edu.pl
pokój nr 311

 
Edukacja, stopnie naukowe

 2000 r. – licencjat, praca licencjacka pt. „Udział roślin leczniczych w dendroflorze rodzimej”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2002 r. – magister, praca magisterska pt. „Struktura i funkcjonowanie polan śródleśnych po zaprzestaniu użytkowania”, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

2008 r. – doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Stan i tendencje dynamiczne zbiorowisk borowych Borów Dolnośląskich”, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 Zatrudnienie

2007-2008 r. – asystent w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
2008-2012 r. – adiunkt w Zakładzie Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
od 2012 r. - adiunkt w Katedrze Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
od 2015r. - adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślinności

Tematyka badawcza

 Zróżnicowanie roślinności siedlisk borowych, gatunki wskaźnikowe siedlisk borowych, wpływ zabiegów gospodarczych na strukturę fitocenoz leśnych, sukcesja roślinności w lasach gospodarczych.

Udział w projektach badawczych

 •  Grant MNiSW nr N30406431/2479  pt. Naturalne i antropogeniczne przemiany zbiorowisk borowych Borów Dolnośląskich (2006–2008) – wykonawca

 Staże, szkolenia

 •  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kurs „Zastosowanie metod numerycznych w ekologii”, 2006.
 • Stacja terenowa Klubu Przyrodników, Owczary, warsztaty „Leśnictwo dla nieleśników”, 2005
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Brzeg, szkolenie z kartografii, 2004
 • Nadleśnictwo Bolesławiec, II Komisja Techniczno-Gospodarcza, 2004
 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, I Komisja Techniczno-Gospodarcza, 2004)

 Zajęcia dydaktyczne

Organizmy zarodnikowe i rośliny nasienne – ćwiczenia
Biocenozy roślin – ćwiczenia terenowe
Botanika i mikologia stosowana – ćwiczenia 

Prace magisterskie zrealizowane

 • Paweł Pech – Roślinność młodocianych i dojrzałych drzewostanów sosnowych na tle wybranych typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Turawa (2012).
 • Joanna Szymkowiak – Struktura zbiorowiska leśnego w środowisku miejskim na przykładzie Lasu Osobowickiego we Wrocławiu (2013).
 • Katarzyna Podgrudna – Stan zachowania fitocenoz łęgowych Lasu Pilczyckiego we Wrocławiu (2013).
 • Agnieszka Markiewicz – Roślinność leśna Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu (2015).
 • Klaudia Rogozińska – Stan zachowania fitocenoz wysp leśnych na przykładzie wybranych lasów miejskich Wrocławia (2015).

Prace magisterskie realizowane

 • Joanna Suszczyńska - Nisze siedliskowe gatunków diagnostycznych borów chrobotkowych w planowaniu ochrony siedliska 91T0.

Proponowane tematy prac magisterskich

 1. Zbiorowiska leśne na tle typów siedliskowych lasu (w wybranym nadleśnictwie w niżowej części Dolnego Śląska).
 2. Wpływ działań gospodarczych na strukturę zbiorowisk leśnych wybranego terenu.
 3. Rola wysp starodrzewu w zachowaniu struktury zbiorowiska leśnego na zrębie zupełnym.
 4. Różnorodność gatunkowa zbiorowisk roślinnych na świeżych siedliskach leśnych.

 Publikacje naukowe

Publikacje naukowe z listy A:

Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z., Szypuła B. 2016. Coexistence of ancient forest species as an indicator of high species richness. Forest Ecology and Management (in press).

Stefańska-Krzaczek E., Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W. 2016. Positive aspects of clear-cut logging? Ground bryophyte diversity along the age gradient of managed Pinus sylvestris stands. Cryptogamie, Bryologie (in press).

Stefańska-Krzaczek E.,  Szymura T. 2015. Species diversity of forest floor vegetation in age gradient of managed scots pine stands. Baltic Forestry 21(2): 233-243. 

Stefańska-Krzaczek E., Podgrudna K. 2015. Florystyczne i fitocenotyczne wskaźniki stanu zachowania lasów zalewowych w miejskiej dolinie rzecznej. Sylwan 159 (1): 82-88.

Stefańska-Krzaczek E., Fałtynowicz W. 2014. Zróżnicowanie roślinności monokultur sosnowych na glebach piaszczystych Borów Tucholskich. Sylwan 158 (2): 99-106.

Stefańska-Krzaczek E., Fałtynowicz W. 2013. Wzrost różnorodności gatunkowej chrobotków jako efekt rębni zupełnej na ubogich siedliskach borowych. Sylwan 157 (12): 929−936

Stefańska-Krzaczek E. 2013. Bogactwo gatunkowe osuszonych lasów łęgowych w środowisku miejskim Wrocławia. Sylwan 157 (5): 366-375.

 

Publikacje naukowe inne:

Staniaszek-Kik M., Stefańska-Krzaczek E. 2014. Mszaki – małe gabaryty (nie)duży pożytek? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 38: 83-89.

Stefańska-Krzaczek E., Pech P. 2014. Zróżnicowanie roślinności gospodarczych borów sosnowych na tle typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Turawa. Leśne Prace badawcze 75 (1): 77-87.

Stefańska-Krzaczek E. 2013. Pteridoflora gospodarczych borów sosnowych na siedliskach świeżych w Borach Dolnośląskich. Acta Botanica Silesiaca 9: 121-134 . 

 Stefańska-Krzaczek E. 2013. Fitocenozy lasów zalewowych terenów miejskich na przykładzie Lasu Osobowickiego (Wrocław). Inżynieria Ekologiczna 33: 119-127.

Stefańska-Krzaczek E. 2012. Species diversity across successional gradient of managed Scots pine stands in oligotrophic sites (SW Poland). Journal of Forest Science 58(8): 345-356. 

Stefańska-Krzaczek E. 2012. Fitocenozy borów sosnowych na tle zmian powierzchni mezotroficznych siedlisk borowych na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec. Leśne Prace Badawcze 73(2): 107-119.

Stefańska-Krzaczek E., Anioł-Kwiatkowska J. 2011. Lolium remotum (Poaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca, Supplementum 1: 159–161.

Stefańska-Krzaczek E., Anioł-Kwiatkowska J. 2011. Chrysanthemum segetum (Asteraceae) – zanikający gatunek Dolnego Śląska. Acta Botanica Silesiaca Supplementum 1: 102–104.

Stefańska-Krzaczek E. 2011. Conringia orientalis (Brassicaceae) – archeofit wymarły na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca Supplementum 1: 105–107.

Stefańska-Krzaczek E. 2011. Plant communities of Scots pine stand development stages in coniferous forest sites of the south-eastern part of the Bory Dolnośląskie forest. Acta Botanica Silesiaca, Monografie 6:3–98.

Stefańska-Krzaczek E. 2011. Przemiany ubogich siedlisk borowych a aktualny stan roślinności runa w drzewostanach sosnowych kolejnych klas wieku w Nadleśnictwie Bolesławiec. Leśne Prace Badawcze 72(1): 53–64.

Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. 2009. Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska.  Acta Botanica Silesiaca 4: 15–42.

Stefańska-Krzaczek E., Kącki Z. 2009. Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Leśne Prace Badawcze 70(1): 77–88.

Stefańska-Krzaczek E. 2008. Wpływ gospodarki leśnej na strukturę zbiorowisk borowych. W: Mazur S., Tracz H. (red.), Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - Monitoring - Przeciwdziałanie. – VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 76–84.

Stefańska E. 2007. Wskaźniki siedlisk boru świeżego i mieszanego świeżego w borach sosnowych Polski południowo-zachodniej. W: Anderwald D. (red.), Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 2/3(16): 141–152.

Stefańska E. 2006. Zmiany składu gatunkowego fitocenoz w przebiegu sukcesji wtórnej na siedlisku boru świeżego w Borach Dolnośląskich. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, B, 55: 105–117.

Stefańska E., Staniaszek M., Wierzcholska S. 2006. Nowe stanowiska Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) w południowo-zachodniej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(1): 224–227.

Stefańska E. 2006. Skąd bory w Borach Dolnośląskich, czyli o kształtowaniu struktury fitocenoz leśnych pod wpływem działalności człowieka. Przegląd Leśniczy 5/2006: 15.

Stefańska E. 2004. Nowe stanowisko Teucrium scordium L. na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca 1: 133–135.