Acta Botanica Silesiaca

Acta Botanica Silesiaca (Acta Bot. Siles.) ISSN 1895-5738  jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki badań (w tym także krótkie doniesienia) z zakresu szeroko pojętej botaniki środowiskowej i ochrony przyrody.

Wersją pierwotną (referencyjną) wszystkich tomów czasopisma jest wersja papierowa.

Za publikację w naszym czasopiśmie Autorzy otrzymują 7 punktów zgodnie z wykazem czasopism MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r.

Spis tomów

vol.12 (2016)

Publikacja sfinansowana ze środków Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dyrektora Instytutu Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Redaktor tomu: Ewa Stefańska-Krzaczek

Recenzenci

Damian Chmura, Edyta Gola, Piotr Górski, Ewa Kołaczkowska, Agnieszka Kompałą-Bąba, Agnieszka Nobis, Zbigniew Sobisz, Tomasz Szymura, Ewa Stefańska-Krzaczek, Katarzyna Szczepańska, Alina Urbisz, Zbigniew Wilczek, Daria Zarabska-Bożejewicz

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 12 jest wersja papierowa.

 

1. Inwazje roślinne – podstawy ekologiczne, modelowanie i zapobieganie

TOMASZ H. SZYMURA, MAGDALENA SZYMURA

5-24


Plant invasions – ecological background, modelling and management

Abstract: Plant invasions are considered as an enormously complex process, nonetheless, they can be understand using simplified models. In Polish  scientific literature articles linking theoretical background of ecology of plant invasion  with the practical approach are relatively scarce. It results in a lack of Polish nomenclature concerning ecology of invasion. We present essential concepts of invasion ecology as: invasion level, range infilling, invasibility, propagule pressure. Mechanism driving distribution of invasive plant species, including landscape level, and environmental variables used for modelling of plant invasions were described. Foundations of biological invasion management and post-invasion ecosystem restoration were also reviewed.

Key words:biological invasions, habitat restoration, invasion modeling, landscape ecology, plant invasion, theoretical framework.



2. Rozmieszczenie wybranych obcych gatunków roślin na Morasku (północna część Poznania oraz południowa część gminy Suchy Las)

MACIEJ NOWAK, MICHAŁ ANTKOWIAK, MARIUSZ MEISSNER, MICHAŁ KOLASA

25-44


Distribution of selected invasive plant species in the Morasko (northern part of Poznań and southern part of Suchy Las community)

Abstract: The phenomenon of the spread of invasive alien plants is a serious threat to the maintenance of biodiversity. Attempts to mapping these species provide the ability to accurately know their patterns of distribution, locate potentially affected sites and construct effective methods to prevent the spread of species. The main goal of our study was to present the distribution of invasive plants using Geographical Information System (GIS). The study area was the northern part of the city of Poznań (Morasko district) and concerned 20 invasive alien plant species. This paper presents the species distribution using the GIS/GPS tools and based on the UTM grid system (field survey, spatial analysis, cartogram visualizations).

Key words: invasive plants, kenophytes, species distribution, GIS, Poznań



3. Występowanie i status cyklamena purpurowego Cyclamen purpurascens Mill. w Polsce

EWA SZCZĘŚNIAK

45-62


Occurrence and status of purple cyclamen Cyclamen purpurascens Mill. in Poland

Abstract:  Cyclamen purpurascens Mill. is a European species of alpine-illyrian distribution type. In Poland, there were recorded 8 sites of the species, 7 of them only once and 3 of them are known to be sown. 6 sites were located in Lower Silesia, including the only repeatedly confirmed and still existing site. All of them are situated out of northern boundary of the species range. Origin of Polish sites and status of the species is ambiguous. According to some botanists it was introduced and included into list of alien species. Others consider the species native and include it into the Polish Red Data Book of Plants and list of species protected by low. Taking into account lack of possibilities of natural migration, the dates of the first information about sites in Poland, comments to Lover Silesian stands published by German botanists before 1945 and dynamic of the only still existing population the species should be considered as alien element of the Polish flora.

Key words:Cyclamen purpurascens, endangered species, introduced species, Lower Silesia, red list; Sudety Mts.



4. Charakterystyka populacji widłaków występujących wzdłuż dróg leśnych w Beskidzie Śląskim

ANNA ŚLIWIŃSKA-WYRZYCHOWSKA

63-84


Characterization of Lycopodium populationsalong the forest roads in the Silesian Beskids

Abstract:The aim of the study was to characterize the population of two clubmoss species: Lycopodium clavatum and Lycopodium annotinum occurring along forest roads in four forest divisions in the Silesian Beskids. In the area of the study, 15 stands of clubmosses were found, including 11 patches of L. clavatum and 4 patches of L. annotinum. The size of the patches was similar to that reported in other parts of Poland: 4 patches had an area less than 1 m2, 7 patches ranged from 1 m2 to 20 m2, the size of 2 patches was between 20 and 30 m2, and 2 patches were larger than 30 m2. In all the stands examined, the growth of clubmosses shoots was observed and in the majority of patches lycopods produced the strobili. No symptoms of the disease or parasite presence were observed in studied populations. Similarly, no geographically foreign or invasive species were found in the stands of clubmosses.

Key words:Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Beskid Śląski, ochrona przyrody



5. Różnorodność gatunkowa mszaków rezerwatu leśnego „Chwaniów” (Góry Sanocko-Turczańskie, Karpaty Wschodnie)

ADAM STEBEL, ROBERT ZUBEL, GRZEGORZ VONČINA, EWA FUDALI, SYLWIA WIERZCHOLSKA, MONIKA STANIASZEK-KIK, BARBARA FOJCIK, ANNA RUSIŃS



Bryophyte species diversity of the ‘Chwaniów’ nature reserve (Sanocko-Turczańskie Mountains, Eastern Carpathians)

Abstract: In the year 2015 bryological investigations were carried out in the ‘Chwaniów’ nature reserve, located in the Sanocko-Turczańskie Mountains. The reserve was established in 1996 for protection of a large part of old Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum lunarietosum and covers an area of 354.71 ha. Totally, 133 species and 3 variety and 1 form of bryophytes were found here, including many rare and threatened in Poland species, for example Anomodon longifolius, Dicranum viride, Harpanthus scutatus, Neckera pennata and Zygodon rupestris. In the bryoflora of the reserve 4 species strictly protected in Poland, 25 partly protected, 3 threatened in Europe and 10 threatened in Poland exist. Majority of bryoflora is connected with trees (bark, rotten wood), what emphasizes its primeval forest nature.

Key words: biodiversity, mosses, liverworts, distribution, threatened species, Carpathians, Poland



6. Porosty epifityczne parku przypałacowego w Łężanach (NE Polska)

DARIUSZ KUBIAK, PAULINA NOWAKOWSKA

101-114


Epiphytic lichens of the manor park in Łężany (NE Poland)

Abstract: The aim of this study was to investigate the species diversity of epiphytic lichens in the manor park in Łężany (NE Poland). In total, 87 species have been recorded. The highest diversity of lichens was noted on the bark of Fraxinus (53), Acer (48) and Tilia (38 species). The attached list of identified taxa comprises six species protected in Poland, including two species under strict and four species under partial protection. 28 species are on the red list of threatened lichens in Poland, including 17 under a high-risk category (CR+EN+VU). Sclerophora farinacea, critically endangered species that has been previously knownfrom only very few localities in the country are discussed in detail.

Keywords: lichenized fungi, epiphytes, threatened species, old-growth stand, ecological continuity



7. Flora mniszków (Taraxacum, Asteraceae) Dolnego Śląska

ZYGMUNT GŁOWACKI

115-156


Taraxacum flora from Lower Silesia

Abstract: In this paper, localities of Taraxacum species in Lower Silesia are presented. The results were obtained on the basis of field studies carried out by the author and on the basis of the literature and revision of herbarium specimens. In total 202 Taraxacum species are listed in the article including 110 taxa new to Lower Silesia. Within the latter group there are 47 species new to Poland.

Key words: Taraxacum, microspecies, localities, Poland, Lower Silesia



vol.11 (2015)

Publikacja sfinansowana przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego z pomocą środków finansowych przekazanych przez Instytut Biologii Środowiskowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Redaktor tomu: Ewa Stefańska-Krzaczek

Recenzenci

Wojciech Antkowiak, Katarzyna Bzdęga, Piotr Górski, Marta Jermaczek-Sitak, Maria Kossowska, Robert Kościelniak, Dariusz Kubiak, Grzegorz Leśniański, Anna Łubek, Remigiusz Pielech, Agnieszka Piernik, Bartosz Płachno, Jarosław Proćków, Kamila Reczyńska, Adam Rostański, Jerzy Solon, Krzysztof Spałek, Monika Staniszek-Kik, Katarzyna Szczepańska, Magdalena Szymura, Alina Urbisz, Zbigniew Wilczek

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 11 jest wersja papierowa.

 

1. Podstawy teorii metazbiorowisk roślinnych

TOMASZ H. SZYMURA, MAGDALENA SZYMURA



Foundations of the metacommunities theory

Abstract: The metacommunity theory links neutral processes, species sorting paradigm and spatial structures as factors shaping species composition of plant communities. Metacommunity is defined as a set of local communities that are linked by dispersal of multiple, potentially interacting species. Fundamental processes influencing metacommunites are: a) patches dynamics, b) species sorting, c) spatial mass effect and d) neutral processes. The metacommunity theory describes processes occurring in metacommunites and shows a novel way of thinking about species interactions. It allows to explain changes in metacommunity structure in multiple spatial scales, as well as changes occurring in time. Apart from purely theoretical meaning, the metacommunity theory also enables more effective planning and implementation of biological conservations.

Key words: biological conservation, ecological niche, landscape ecology, migration, neutral theory, ordination, plant communities



2. Kserofilne zbiorowiska murawowe terasy łęgowej w dolinie dolnego Sanu

RAFAŁ KRAWCZYK



Xeric grasslands communities of the lower San river floodplain

Abstract: Based on 80 relevés collected in 2006.2008 classification and characteristics of xeric grasslands communities developing on the floodplain of San River were presented. The following communities in the rank of association were distinguished: Spergulo vernalis-Corynephoretum, Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi, Sileno otitis-Festucetum trachyphyllae, Sclerantho-Herniarietum glabrae and Bromus erectus community. Moreover four other unclassified communities were documented.

Key words: xeric grasslands, plant communities, floodplain, San River, SE Poland



3. Występowanie pływaczy (Utricularia sp., Lentibulariaceae) i zbiorowiska roślinne z ich udziałem w województwie dolnośląskim

PRZEMYSŁAW ŻELAZKO, MICHAŁ ŚLIWIŃSKI, ANNA JAKUBSKA-BUSSE



The occurrence of bladderworts (Utricularia sp., Lentibulariaceae) in plant communities of Dolnośląskie Province

Abstract: The genus Utricularia is recognized as a taxon rarely found in natural habitats. For the time being, there are 143 localities of six species of Utricularia known in Dolnośląskie Province. The list of Utricularia localities presented in this paper was based on data published during the years 1857-2008 and unpublished information from 2004-2015. Various communities with the examined species in Poland indicate that they grow in habitats of similar conditions – in Dolnośląskie Province they are mostly found in vegetation of Potametea and Lemnetea, but also Scheuchzerio-Caricetea and Phragmitetea. The typical Utricularietea intermediorepentis patches with Utricularia were not found up to date in Dolnośląskie Province. Irrespective of that no actions aiming at practical protection of the Utricularia habitats are taken. The possible cause of the disappearance of the rare Utricularia species in Dolnośląskie Province is a small number of dystrophic water bodies on peat substrates. However, the current assessment of species of the genus Utricularia may not be fully appropriate due to the lack of accurate taxonomic analyzes of the populations.

Key words: bladderworts, Utricularia,distribution, plant communities, Dolnośląskie

Province



4. Rośliny chronione i zagrożone we florze rezerwatu „Cisy w Hucie Starej” (województwo śląskie)

KATARZYNA KOWALIK, BARBARA BACLER-ŻBIKOWSKA, ADAM STEBEL



Protected and threatened plants in the flora of the “Cisy w Hucie Starej” nature reserve (Silesian Voivodeship)

Abstract: In the years 2013-2014 botanical investigations were carried out in the “Cisy w Hucie Starej” nature reserve, located near the Huta Szklana village on the Woźniki-Wieluń Upland in Southern Poland. As a result, the occurrence of 240 plant species, including 65 bryophytes, 8 pteridophytes, 5 gymnosperms and 162 angiosperms were noted. Noteworthy are 20 protected (e.g. Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort., Ulota crispa (Hedw.) Brid., Lycopodium annotinum L. and Daphne mezereum L.) and 4 threatened (e.g. Orthotrichum patens Brid. And Taxus baccata L.) species.

Key words: bryophytes, vascular plants, nature reserves, Woźniki-Wieluń Upland,

Silesia Voivodeship, Poland



5. Porosty, mchy i wątrobowce występujące na martwych świerkach Picea abies w reglu górnym Śląskiego Grzbietu (Karkonoski PN)

ALEKSANDRA MACHOWSKA



Lichens, mosses and liverworts occurring on decaying wood of spruces Picea abies in the upper forest belt in the Silesian Ridge (Karkonoski National Park, Poland)

Abstract: This paper presents results of the research carried out in the upper forest belt in the Silesian Ridge (Karkonoski National Park, Poland). Epixylic organisms, including lichens, mosses and liverworts were noted from the dead spruces. In total 62 taxa were recorded (28 lichens, 21 mosses and 13 liverworts). The richest in species were the following genera: Cladonia (lichens) and Lophozia (liverworts). The most common species were Cladonia digitata and Parmeliopsis ambigua (lichens). In the studied area 3 rare and endangered lichens were observed (Cladonia bellidiflora, Hypogymnia farinaceaand Parmeliopsis hyperopta) and one liverwort species – Cephalozia lacinulata.

Key words: decaying wood, epixylic organisms, Karkonoski National Park, Silesian Ridge, spruce, wood



6. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. IV. Pogórze Karkonoskie: skałki na zboczu Grabowca

MARIA KOSSOWSKA



Materials to the distribution of saxicolous lichens in the Karkonosze Mts. IV. Pogórze Karkonoskie Foothills: rocks on the slope of Grabowiec Mt

Abstract: This paper presents a list of 35 lichen species found on granite rock formation in lower part of the Karkonosze Mts (the Pogórze Karkonoskie Foothills). Four of them, Montanelia disjuncta, Psilolechia lucida, Sagedia simoënsisand Tephromela grumosa, are discussed in detail as new for the Polish part of the range.

Key words: epilithic lichens, biodiversity, Karkonosze Mts



7. Materiały do rozmieszczenia porostów w Parku Krajobrazowym Gór Sowich

KATARZYNA SZCZEPAŃSKA



Materials to the distribution of lichens in the Góry Sowie Landscape Park

Abstract: This paper presents the preliminary results of the lichenological research conducted in 2010 in the Góry Sowie Landscape Park, in the Central Sudety Mts. In the study area, 119 species of lichen-forming fungi, on the 24 designated locations, were found. Among them, 52 were growing on the trees, 30 on the natural rocks, 10 on the anthropogenic, calcareous rocky substrates, 9 on the soil, 2 on the wood and 16 on various kinds of substrata. Some of the recorded species (e.g. Chaenotheca xyloxena, Bacidia subincompta, Bryoria fuscescens, Parmelia submontana, Parmelina tiliacea, Usnea subfloridana) are endangered in Poland. In addition, the article provides a list of 53 lichen taxa, recorded in the Góry Sowie Mts, in historical or previously published papers. Among the reported lichens, there were several very rare and critically endangered species in Poland (Bryoria bicolor, Evernia mesomorpha, Nephroma resupinatum andSphaerophorus globosus).

Key words: lichen-forming fungi, species diversity, distribution, Sudety Mts, Poland



8. Biota porostów rezerwatów przyrody uroczyska „Pępowo” (SW Wielkopolska)

DARIUSZ KUBIAK, ANNA BIEDUNKIEWICZ



The lichen biota of nature reserves in the “Pępowo” forest complex (SW Wielkopolska region)

Abstract: A description of the lichen biota of three nature reserves “Bodzewko”, “Czerwona Róża” and “Pępowo” in the “Pępowo” forest complex (SW Poland) is presented. The reserves were established in 1958-1959 in order to protect natural forest communities (particularly oak-hornbeam forests). In total 41 species are listed, of them 14 are recorded from “Bodzewko”, 21 from “Czerwona Róża” and 36 from “Pępowo” reserve. As a result of the research several noteworthy species were recorded, e.g.: Bacidina chloroticula, B. sulphurella, Candelariella efflorescens and Micarea viridileprosa.

Key words: lichens, distribution, nature reserve, SW Poland



9. Nowe stanowiska rzadkich gatunków wiesiołków (Oenothera L.) na Dolnym Śląsku

MONIKA WOŹNIAK-CHODACKA



New localities of rare species of evening primroses (OenotheraL.) in Lower Silesia

Abstract: New localities of some rare Oenothera species were found in Lower Silesia (SW Poland). Oenothera casimiri Rostański is reported for the first time in the flora of Wrocław and Wałbrzych and the first site of Oenothera parviflora L. was noted in Karpacz. Oenothera flaemingina Hudziok: a new species for Lower Silesia was observed also in Wrocław. The short history of research and the list of all Oenothera species observed in this region are given.

Key words: Lower Silesia, Oenothera, Oenothera casimiri, Oenothera flaemingina, Oenothera parviflora, Onagraceae



10. Występowanie Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae) na Dolnym Śląsku

EWA SZCZĘŚNIAK



Occurrence of Cynodon dactylon (L.) Pers. (Poaceae) in Lower Silesia

Abstract: Cynodon dactylon is a perennial grass of high temperature requirement and high drought resistance. It is thought to be native to tropical areas of Eurasia and Africa. In Poland, it is classified as an ephemerophyte and observed ca. 34 times. In Lower Silesia, the species was reported only from Wrocław; 7 sites were noted before 1945, 1 in 1960. In 2008 and 2011 two new sites were observed, both in Wrocław. One plant grew on trotuar in trampled plant community Eragrostio-Polygonetum, the second was a single plant on parking near supermarket. Specimens disappeared in years of the first observation and the species was not observed in next years.

Key words: alien species, ephemerophytes



11. Fiołek rogaty Viola cornuta L. (Violaceae) – neofit zadomowiony w Górach Izerskich

EWA SZCZĘŚNIAK, JOANNA POTOCKA



Fiołek rogaty Viola cornuta L. (Violaceae) – neophyte established in the Izerskie Mts

Abstract: Viola cornuta is an endemic species of the Pyrenees and Cordillera Cantabrica. It was introduced into other parts of Europe as an ornamental plant and naturalized in several European mountain ranges. In Poland, the species was sporadically cultivated probably since 18/19th century. First naturalized Polish population was found in meadows near remnants of the Orle settlement in the Izerskie Mts (SW Poland). The population is stable, occupies area of 300 m2 and consists of ca. 50 000 stems. Estimation of number of plants is impossible due to intensive vegetative reproduction by stolones. The species occurs in mountain meadows of the Polygono-Trisetion alliance and Nardus-grasslands of the Nardion alliance. No negative influences on native species or plant communities have been observed.

Key words: alien species, neophytes, cultivation relicts, mountain meadows, Sudetes



12. Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s. str. i D. pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. – nowe gatunki we florz

DARIUSZ TLAŁKA



Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s. str.i D. pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. – new species in the flora of Poland

Abstract: Dryopteris affinis group is highly geneticly and morphologically differentiated. Currently 8 species with subspecies and hybrids are distinguished. During the field inventory focused on ferns of Dryopteris affinis group in the Beskid Mały, two new species to the flora of Poland were found: D. affinis s. str. i D. pseudodisjuncta. Analysis of the morphological characteristics of specimens of Dryopteris affiniss. str. allowed to include them to the subspecies D. affinis subsp. jessenii. This taxon was found at one locality in the Beskid Mały while D. pseudodisjuncta was found at 10 localities (including three with about 70, 250 and 300 individuals). Most of the localities (with the exception of three) are highly endangered due to the small number of individuals, proximity of paths and buildings and nearby felling of trees. D. affinissubsp. jessenii and D. pseudodisjuncta were not recorded in Poland, beacuse they were not recognised in the field.

Key words: Dryopteris affiniss. str., Dryopteris affinis subsp. jessenii, Dryopteris pseudodisjuncta, Beskid Mały, Southern Poland



vol.10 (2014)

Redaktor tomu: Ewa Stefańska-Krzaczek

Recenzenci

Urszula Bielczyk, Jan Bodziarczyk, Adam Boratyński, Michał Buliński, Anna Cwener, Paweł Czarnota, Władysław Danielewicz, Wiesław Fałtynowicz, Czesław Hołdyński, Janina Jakubowska-Gabara, Joanna Korzeniak, Marek Kasprowicz, Zygmunt Kącki, Piotr Kosiński, Anna Kowalska, Rafał Krawczyk, Bogdan Lorens, Józef Mitka, Teresa Nowak, Artur Obidziński, Agnieszka Popiela, Anna Sołtys-Lelek, Monika Staniaszek-Kik, Ewa Stefańska-Krzaczek, Ewa Szczęśniak, Alicja Zemanek, Jan Żarnowiec
 

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 10 jest wersja papierowa.

1. Prawna ochrona roślin w Polsce w latach 1947-2011

Leszek Kucharski

5-16


Legal protection of plants in Poland in the years 1947-2011

Abstract: In the period from 1946 to 2012, seven regulations on the protection of plant species have been implemented. They listed a total of 660 taxa. The regulations deal mainly with vascular plant species. The current list has been extended to 652 taxa, including 398 vascular plants. In the subsequent regulations on the protection of wild flora that appeared in Poland, it is stated that, among others: there is an increasing number of protected species, high rotation of species, not implementing the provisions of the Nature Conservation Act for the protection of plant species, many inconsistencies in the selection of species. Increasing the efficiency of plant species protection would be possible after: shortening the list of protected species, reducing the number of protected species to the most rare and vulnerable taxa, focusing on the conservation of their habitats.

Key words: algae, bryophytes, vascular plants, legal protection, Poland



2. Charakterystyka fitocenotyczna leśnych zbiorowisk zastępczych z udziałem Quercus rubra L. na Wyżynie Śląskiej

Damian Chmura

17-40


Phytocoenotic characteristics of secondary forest communities with contribution of Quercus rubra L. in the Silesian Upland

Abstract:Forest communities have been heavily transformed in the Silesian Upland (southern Poland). One of the reason of changes in the structure of plant communities is the introduction of alien species to the forest ecosystems. An example of tree species being cultivated in the Upland Silesian forests is northern red oak Quercus rubra. Analysis based on 180 phytosociological relevés revealed presence of 4 main vegetation units within investigated secondary forest communities. One of them is the community in which red oak is dominant. Analysis of ecological groups and representatives of phytosociological classes showed distinct differences between distinguished types of vegetation. The phytocoenoses with Quercus rubra are difficult to classify within Braun-Blanquet system. These communities are mainly mixed coniferous forests or degraded acidophilus oak forests. It is shown that red oak tends to co-occur, among others, with Pinus sylvestris and Carex brizoides. The species composition of distinguished vegetation units is conditioned by several types of degradations and disturbances resulting from forest management practices.

Key words: invasive alien species, red oak, forest management, woodlands



3. Synantropizacja zbiorowisk łęgowych ze związku Salicion albae w południowej części Poznania

Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński

41-69


Synanthropisation of riparian plant communities from the alliance Salicion albae in the southern part of Poznań

Abstract: This paper presents a human impact on alluvial plant communities in the urban area. We collected 28 relevés in vegetation from the associations Salicetum triandro-viminalis, Salicetum albo-fragilis and Populetum albae. We calculated degree of synanthropisation, anthropophytisation, kenophytisation and hemerophily for each relevé. Statistically significant differences were found between the degree of synanthropisation of Populetum albae and Salicetum triandro-viminalis. In vegetation from the association Populetum albae we observed the expansion of species from the class Querco-Fagetea. Within investigated vegetation we noted presence of invasive alien species: Acer negundo, Bidens frondosa, Impatiens parviflora and new for the area of research . Echinocystis lobata. We also found ten species considered endangered in the city. In comparison to the study from 2001, we state that human impact on the vegetation in the researched area increased. This is expressed, in particular by the increase of neophytisation.

Key words: riparian forests, Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Salicetum triandro-viminalis, human impact, neophytes, city 



4. Współczesne rozmieszczenie i zróżnicowanie roślinności z udziałem róży francuskiej

Grzegorz Wójcik, Zygmunt Dajdok, Zygmunt Kącki

71-98


tabela

Current occurrence and diversity of vegetation patches with Rosa gallica in the Wrocław area against the background of other regions of Poland

Abstract: Rosa gallica belongs to the protected and threatened plants in Poland. One of the biggest concentration of its localities is known from the vicinities of Wrocław. The field research was conducted between 2006 and 2009 and concerned current distribution and composition of vegetation patches with R. gallica. A total of 274 vegetation patches with individuals of the species have been found in the region of Wrocław. Patches were distributed mainly in the northern and eastern part of the city, along three rivers: Odra, Oława and Bystrzyca. The species composition of 46 collected samples was analyzed in comparison to communities with R. gallica described from other regions of Poland. Because of differences in structure and species composition vegetation patches from the Wrocław area were classified as a variant with Arrhenatherum elatius of the association Rosetum gallicae. In the paper current threats for studied localities of R. gallica are also discussed.

Key words: Rosa gallica, vegetation, threatened species, protected species, Odra Valley



5. Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody Skarpa Wiślicka na Pogórzu Śląskim

Zbigniew Wilczek, Stanisław Wika, Monika Gorczyca, Magdalena Bregin

99-118


The flora of vascular plants of the Skarpa Wiślicka Nature Reserve in the Silesian Foothills

Abstract: The article presents the current state of preservation of flora of vascular plants in the .Skarpa Wiślicka. Nature Reserve in the face of anthropogenic threats. The local flora is represented by 186 vascular plant species, including 36 species that have never been recorded from this area. Among botanical curiosities in the reserve flora, there are species deserving particular attention: protected species (18), mountains species (13), rare and endangered species in the Silesian Voivodeship (15), indicator species of ancient deciduous forests (66). In the .Skarpa Wiślicka. Nature Reserve there are also species considered alien to the Polish flora (9 kenophytes, 2 archaeophytes).

Key words: vascular flora, nature reserve, synanthropisation, forest islands, Silesian Foothills



6. Roślinność rezerwatu przyrody Skarpa Wiślicka na Pogórzu Śląskim

Stanisław Wika, Zbigniew Wilczek, Magdalena Bregin, Monika Gorczyca

119-139


The vegetation of the Skarpa Wiślicka Nature Reserve in the Silesian Foothills

Abstract: The article presents the current state of vegetation preservation in the Skarpa Wiślicka. Nature Reserve, differentiation of plant communities belonging to the order Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. Et Wall. 1928, as well as characteristics of specific plant communities from the classes Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948 and Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 developing in springs with the so-called travertine deposits.

Key words: plant communities, nature reserve, synanthropisation, Silesian Foothills



7. Różnorodność gatunkowa mszaków rezerwatu leśnego Cisy koło Sierakowa (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska)

Adam Stebel

141-153


Bryophyte species diversity of the “Cisy koło Sierakowa Forest Nature Reserve (Woźnicko-Wieluńska Upland)

Abstract: In the years 2002 and 2010 bryological investigations were carried out. The study area is located in the Cisy koło Sierakowa Forest Nature Reserve in the Woźnicko-Wieluńska Upland. A total of 61 species and 1 variety of bryophytes were reported from the reserve. Especially interesting are 17 protected and/or threatened bryophytes, e.g. Bazzania trilobata (L.) S. Gray, Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. and Sphagnum russowii Warnst.

Key words:bryophytes, mosses, liverworts, protected species, threatened species, nature reserves, Woźnicko-Wieluńska Upland, Silesia Voivodeship, Poland



8. Porosty kompleksu klasztornego w Lubiążu

Magdalena Popiel, Katarzyna Szczepańska

155-168


Lichens of the Lubiąż monastery complex

Abstract: The paper presents the results of the lichenological research carried out in the Lubiąż monastery complex. In the study area, 57 species of lichen-forming fungi, recorded from 41 locations, have been found. Lichens occur on two types of substrates: calcareous (plaster, mortar, concrete) and non-calcareous (brick, sandstone). 55% of lichenbiota was classified as facultative calcicolous lichens, 24% as noncalcicolous lichens, and 21% as obligatory calcicolous lichens. The most common species in this area are: Caloplaca citrina, Lecanora albescens, L. dispersa and L. muralis. Some of the recorded species, e.g. Acarospora umbilicata, Buellia venusta, Caloplaca crenulatella, Lecania rabenhorstii, Lecidea sarcogynoides, Physcia dimidiata and Xanthoria nowakii are very rarely reported from Poland.

Key words: epilithic lichens, anthropogenic rocky substrates, historic buildings, Lower Silesia 



9. Materiały do rozmieszczenia chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych

Barbara Błażyca-Szczerbowska, Andrzej Urbisz, Sylwia Ordon

169-178


Materials to the distribution of protected and threatened vascular plant species in the western part of Tarnowskie Góry Ridge (Silesian Uplands)

Abstract: The aim of this paper is to present new localities of regionally threatened and protected by law vascular plant taxa occurring in the western part of the Tarnowskie Góry ridge (southern Poland). It contains the list of 123 localities of 54 species found in this area in the years 2009-2012 (e.g. Batrachium trichophyllum, Corydalis solida, Cucubalus baccifer, Equisetum variegatum, Hierochloë odorata, Hottonia palustris, Lilium martagon, Ranunculus sardous, Scabiosa columbaria, Veratrum lobelianum etc.).

Key words: vascular flora, rare species, southern Poland, Upper Silesia



10. Naskalne stanowiska mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. na Wyżynie Częstochowskiej – stan zachowania i zagr

Przemysław Kurek, Blanka Wiatrowska

179-187


Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. on calcareous rocks in the Częstochowa Upland – current status and threats

Abstract: This paper is an attempt to systematize the knowledge on the occurrence of bearberry positions on calcareous rocks in the Częstochowa Upland including changes in the vegetation over the past decades. This article presents a literature review and new data on the occurrence of A. uva-ursi on calcareous rocks in the Jura Krakowsko-Częstochowska. The authors briefly discuss the causes of the extinction of this species on calcareous rocks. The disappearance of species is probably due to increased shading by vegetation, which growth was formerly limited by grazing. Currently, the most important threats are excessive tourist traffic and rock climbing.

Key words: Arctostaphylos uva-ursi, new localities, calcareous rocks, threats



11. Nowe stanowisko tojadu mocnego morawskiego Aconitum firmum RCHB. subsp. moravicum Skalický (Ranunculaceae) w Beskidzie Śląskim

Zbigniew Wilczek, Wojciech Zarzycki

189-197


New locality of Aconitum firmum RCHB. subsp. Moravicum Skalický (Ranunculaceae) in the Beskid Śląski range (Western Carpathians)

Abstract: Aconitum firmum subsp. moravicum is a West-Carpathian endemic subspecies listed in the Natura 2000 Habitats Directive. In 2012, new locality of this taxon was found in the Cienków ridge which forms a part of the Silesian Beskid mountain range (Western Carpathians). This paper presents information about quantity, phytosociological characteristics and threats to the newly discovered population.

Key words: Aconitum firmum subsp. moravicum, endemic taxa, Natura 2000, Western Carpathians 



12. Rubus divaricatus (Rosaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim - nowa wschodnia granica zasięgu

Magdalena Nykiel, Mateusz Wolanin, Krzysztof Oklejewicz

199-206


Rubus divaricatus (Rosaceae) in the Kolbuszowa Plateau – new eastern border range

Abstract: Nine localities of Rubus divaricatus P. J Müll. have been found in the Kolbuszowa Plateau (southeastern Poland). Newly discovered localities extend its geographical range considerably to the east. In this paper, authors present habitat requirements of this bramble species and some morphological features useful in its recognizing

Key words: Rubus, Rubus divaricatus, Rosaceae, Kolbuszowa Plateau, Poland.



13. Obraz Nowego .wiata w staropolskiej literaturze botanicznej i przyrodniczo-lekarskiej

Adam Elbanowski

207-234


Image of the New World in the ancient Polish botanical and medical scientific literature

Abstract: The purpose of this article is to present an image of the American nature in the ancient Polish botanical and medical scientific literature, from herbaria1 of the age of Renaissance (Stefan Falimirz, Hieronim Spiczyński, Marcin z Urzędowa, Marcin Siennik, Wojciech Oczko), the seventeenth-century agricultural guides and farmers. almanacs (Jakub Kazimierz Haur) and herbaria (Szymon Syreński), up to .The Dictionary of Plants. by Jan Krzysztof Kluk, published in the second half of the eighteenth century. These herbaria, the most known in the Old Polish botanical literature, originate from three different ages, what allows to understand the process of learning and adoption in Poland of various kinds of herbs, fruits, vegetables, flowers and spices from the New World.

Key words: Latin America, nature, plants, ancient, encyclopedia, Poland, literature



vol. 9 (2013)

Publikacja dofinansowana przez Polskie Towarzystwo Botaniczne

Redaktor tomu: Ewa Szczęśniak

Recenzenci

Anna Bomanowska, Zygmunt Dajdok, Edyta Gola, Zygmunt Kącki, Dorota Michalska-Hejduk, Anna Pacyna, Agnieszka Popiela, Jarosław Proćków, Ewa Szczęśniak, Krzysztof Świerkosz, Elżbieta Zenkteler, Ludwik Żołnierz

 

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 9 jest wersja papierowa.

1. Kwas giberelinowy indukuje wznowienie podziałów komórkowych w gametofitach paproci Anemia phyllitidis

Andrzej Kaźmierczak, Anna Byczkowska, Anita Kunikowska, Magdalena Doniak

5-24


Gibberellic acid induces resumption of cell division in Anemia phyllitidis fern gametophytes

Abstract: Endoreplication is a physiological process which accompanies the development of all plants. In Anemia phyllitidis gametophytes it was shown that restriction of cell growth by aminooxyacetic acid (AOA), the inhibitor of ACC (1-carboxy-1-aminooxycyclopropane) the ethylene precursor synthesis, inhibited cell division but not DNA synthesis, leading to restriction of gametophyte length as well as to decrease in the number of S- and increase in the number of G2- and endo-phase cells. AOA replacement with gibberellic acid (GA3) in the culture medium of gametophytes previously treated with AOA or AOA with GA3 induced division of cells leading to the resumption of cell division and increase in the total number of gametophyte cells and increase G1-, S- and maximal level of DNA endoreplication.

Key words: Anemia phyllitidis, cell cycle, ethylene, endoreplication, gibberellic acid 



2. O filogenezie i systematyce rodziny widłakowatych Lycopodiaceae sensu lato - przegląd piśmiennictwa

Wojciech Szypuła

25-56


Phylogeny and systematics of the family Lycopodiaceae sensu lato - a review

Abstract: Interest in the taxonomy of clubmosses has substantially increased in recent years and together with these studies, efforts towards a correct classification of this ancient group of plants have also progressed. Some taxonomic changes within Lycopodiales since the first edition of Species Plantarum (Linnaei 1753) to the contemporary papers based on molecular phylogeny are summarized. Selected problems from the taxonomy and nomenclature of some groups of the order Lycopodiales are discussed in this paper.

Key words: Lycopodiaceae, Huperziaceae, widłaki, filogeneza 



3. Equisetum ×robertsii T. D. Dines (E. arvense × E. telmateia; Equisetaceae) in Poland

Dominik Wróbel

57-66


Abstract: Equisetum ×robertsii is one of two E. telmateia hybrids known from Poland. The diagrams of features dispersion show a good diversification of parental species and their hybrids. Five Polish localities of Equisetum ×robertsii are presented in this paper.

Key words: Equisetum ×robertsii, Equisetum ×dubium, E. telmateia, E. arvense, horsetail, hybrid



4. Przegląd krajowych mieszańców międzygatunkowych rodzaju Equisetum L.

Dominik Wróbel

67-73


The review of Polish interspecific hybrids in the genus Equisetum L.

Abstract: Four hybrid taxa in the genus Equisetum have been specified in Poland until now. These are: Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense × E. fluviatile), Equisetum ×trachyodon A. Braun (E. hyemale × E. variegatum), Equisetum ×font-queri Rothm. (E. palustre × E. telmateia) and Equisetum ×robertsii T. D. Dines (E. arvense × E. telmateia). An analysis of the occurrence of interspecific horsetail hybrids in Poland is presented in this paper, as well as the determination of their features.

Key words: Equisetum, Equisetum ×font-queri, Equisetum ×litorale, Equisetum ×robertsii, Equisetum ×trachyodon, horsetail, hybrid



5. Ophioglossum vulgatum L. na terenie Dolnego Śląska: rozmieszczenie, kategoria zagrożenia oraz udział w zbiorowiskach roślinnych

Grzegorz Swacha, Marta Czarniecka, Zygmunt Kącki

75-96


Ophioglossum vulgatum L. in Lower Silesia: distribution, level of threat and occurrence in plant communities

Abstract: The present study compares a historical and current distribution of Ophioglossum vulgatum in the southwestern part of Poland, within the administrative boundary of Dolnośląskie voivodeship. It also specifies the plant communities, in which the species occurs and shows the level of threat in the region. The results confirmed that Ophioglossum vulgatum is still a common species in Lower Silesia but the area of its occupancy had decreased in recent years. Therefore, it should be considered species vulnerable to extinction (VU). The species is mostly found in Molinia meadows. It also occurs in the phytocoenoses of a wider environmental gradient of moisture, soil reaction and nutrient.

Key words: Ophioglossum vulgatum, Lower Silesia, Molinion, category of threat



6. 50 lat badań stanowisk długosza królewskiego Osmunda regalis L. (Osmundaceae) nad Zalewem Szczecińskim (NW Polska)

Janina Jasnowska, Mariola Wróbel, Stefan Markowski, Sylwia Jurzyk-Nordlöw

97-120


50 years of research of Osmunda regalis L. (Osmundaceae) stands at the Szczecin Lagoon (NW Poland)

Abstract: Osmunda regalis is a rather rare species in Poland; it is protected by low since 1919 and included into the Polish red list as vulnerable. The neighborhood of the Szczecin Lagoon is an area of high concentration of the royal fern specimens. Some populations are protected in nature reserves but the biggest ones are still out of protection and grow in cultivated forests. All populations have been monitored for almost 50 years. A compilation of research results is presented in this paper. We estimate the dynamical tendencies of all populations, changes in their habitats, affecting factors and the category of threat. Osmunda regalis requires regulation of light, water and biocenotic conditions. We propose the methods of active protection of the species.

Key words: endangered ferns, royal fern, Sphagno squarrosi-Alnetum, Betulo-Quercetum, passive protection, active protection



7. Pteridoflora gospodarczych borów sosnowych na siedliskach świeżych w Borach Dolnośląskich

Ewa Stefańska-Krzaczek

121-134


The pteridophyte flora of managed Scots pine forests in mesic sites in the Bory Dolnośląskie forest

Abstract: In Scots pine forests, cryptogamous vascular plants were recorded in a wide gradient of site conditions. However, management practices, especially clear cut logging and intensive thinning may eliminate sensitive species, even if the site conditions are favourable. The aim of this work is to present the distribution of pteridophyte flora in mesic coniferous forest sites exemplified by the Bolesławiec Forest Inspectorate of the Bory Dolnośląskie forest. The occurrence of species was analysed in 464 plots examined in oligotrophic (Bśw) and mesotrophic (BMśw) sites. Percentage frequency and fidelity were computed for recorded species in subsequent stand age classes. Site conditions were assessed by the phytoindicative method. Lycopods and horsetails were not observed. The ferns occurred only in mesotrophic sites, where merely three fern species were recorded: Dryopteris carthusiana (24 records), Dryopteris filix-mas (2 records) and Pteridium aquilinum (52 records). Pteridium aquilinum was the only species observed in each stand age class, although its frequency differed in the age classes.

Key words: disturbed forest, stand age class, ferns, sandy soils, indicative species, forest site types



8. Common polypody Polypodium vulgare L. in Central Poland distribution, threats and conservation

Beata Woziwoda, Katarzyna Zielińska

135-150


Abstract: The paper presents a list of Polypodium vulgare L. localities (in total: 164) in Central Poland. The common polypody is the commonest fern among the eleventh protected fern species which occur in this area. Currently, the plant is not threatened in a regional scale, although it is strictly protected by low in the whole country. The paper presents the real and potential threat sources to natural populations of P. vulgare. The common polypody specimens can be unintentionally destroyed in natural habitats due to growing touristic pressure in nature reserves and landscape parks, where the polypody localities are concentrated. The plants are also potentially threatened by illegal collection of P. vulgare individuals for gardening or for medicinal purposes.

Key words: native ferns, Polypodium vulgare, wild ferns cultivation, medicinal properties. 



9. Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego: rozmieszczenie, zmienność morfologiczna

Ewa Szczęśniak, Agnieszka Matysiak, Marek Malicki

151-174


Distribution of Botrychium lunaria (L.) Sw. (Ophioglossaceae) in the Karkonosze National Park area: distribution, morphological variability and contribution to plant communities

Abstract: Botrychium lunaria is the only species of the family Ophioglossaceae noted in Karkonosze National Park. It occurred there in 11 localities, we confirmed 8 of them in 2011. All but one stands occur in disturbed habitats and in anthropogenic plant communities. Only the population of the basalt outcrop Żyła Bazaltowa’ in Mały ŒŚnieżny Glacial Circus occurs in the primary plant community of the class Elyno-Seslerietea and consists of the biggest and most vigorous plants. Other populations are associated with disturbed areas, eutrophicated and alkalized stands, in which the species occurs in deformed plant communities of the classes Mulgedio-Aconitetea, Juncetea trifidii, Loiseleurio-Vaccinietea or Molinio-Arrhenatheretea in all vegetation belts. The fern grows and produces sporangia in all populations studied, even in an extremely trampled plot of vegetation, where vascular plants are hardly able to flower and produce seeds.

Key words: endangered ferns, common moonwort, high mountain grasslands, anthropogenic grasslands, Karkonosze Mts, Poland 



10. Dwa nowe stanowiska Botrychium lunaria (L.) SW. w Sudetach Zachodnich

Kamila Reczyńska, Krzysztof Świerkosz

175-184


Two new localities of Botrychium lunaria (L.) SW. in the Western Sudetes

Abstract: Botrychium lunaria is considered as vulnerable to extinction (category V/VU) in Poland. The paper presents description of two newly discovered localities of the fern in the Western Sudetes. One locality was found in an abandoned quarry near Radomice (Izerskie Foothills), where Botrychium lunaria was a component of initial thermophilous grasslands of the Festuco-Brometea class. This population consists of 134 individuals. The second locality was discovered in the Łomniczka Cirque (Karkonosze Mts). The fern was a component of hygrophilous tall-herb communities of the Adenostylion alliariae alliance. This population is very small containing only 3 individuals. Phytocoenoses from both localities are documented in 3 relevés. Both populations occur in habitats which were transformed due to human activity. This finding confirms that rare and endangered plant species can be maintained in some anthropogenic habitats. The locality in the abandoned quarry in Radomice is threatened with natural succession and should be regularly grazed, while population in the Łomniczka Cirque seems not to be threatened with anthropopressure, however a dense cover of vegetation and small number of individuals can affect a Botrychium lunaria population.

Key words: endangered ferns, common moonwort, Festuco-Brometea, Mulgedio-Aconitetea, Sudetes, South-western Poland 



11. Czy odnalezienie nowego stanowiska Asplenium viride HUDS. w Karkonoskim Parku Narodowym spowoduje zmianę regionalnej kategorii z

Krzysztof Świerkosz, Kamila Reczyńska

185-196


Does a new locality of Asplenium viride HUDS. found in the Karkonosze National Park change the regional category of threat of this species in the Sudetes?

Abstract: Finding a new locality of Asplenium viride in the Łomniczka Cirque in the Karkonosze Mts allowed us to re-examine the current range and category of threat of this fern in the Sudeten Mts, in comparison to 2003 when it was regarded as endangered (category EN) in the region. According to a current analysis Asplenium viride lost 45% of its primary range in the Sudeten Mts and about 60% of its historical sites. About 100% of population occurs in the Stołowe, Bystrzyckie and Orlickie Mts and in the ŒŚnieżnik Massif. Number of specimens decreased to 600-650 across the region, with only 6 localities of single specimens currently known from the western part of the Sudetes. This dramatic decrease causes a real risk of further reduction of the range of the species, which is accompanied by the disappearance of some sub-populations in the ŒŚnieżnik Massif and the Stołowe Mts. Thus Asplenium viride should be considered as endangered in the region, regardless of occasional findings of new sites of this taxon. The scale and range of the current disappearance of the species correspond to its extinction in lowlands, where is reported in the literature sources from the 1980s. The most common reason of the decrease in size or the loss of populations of Asplenium viride is overgrowing of the rocky slots by mosses or expansive grasses.

Key words: endangered ferns, green spleenwort, biodiversity, red list, Sudetes, Poland



vol. 8 (2012)

Publikacja sfinansowana przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg, www.brzeg.buligl.pl

Redaktor tomu: Ewa Stefańska-Krzaczek

Recenzenci

Witold Berdowski, Krystyna Boratyńska, Michał Buliński, Katarzyna Bzdęga, Wiesław Fałtynowicz, Ewa Fudali, Marek Halama, Anna Jakubska-Busse, Stanisława Korszun, Maria Kossowska, Robert Kościelniak, Dariusz Kubiak, Marek Kucharczyk, Leszek Kucharski, Anna Łubek, Ignacy Kutyna, Paweł Kwiatkowski, Grzegorz Leśniański, Marcin Nobis, Halina Piękoś-Mirkowa, Alina Stachurska-Swakoń, Adam Stebel, Ewa Szczęśniak, Magdalena Szymura, Barbara Tokarska-Guzik, Beata Węgrzynek, Zbigniew Wilczek

 

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 8 jest wersja papierowa.

 

1. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce

Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Andrzej Szczepkowski, Dariusz Karasiński, Marek Wołkowycki, Michał Wójtowski

5-42


Assessment of current threat level of species of the genus Geastrum in Poland

Abstract: The paper presents 89 localities of 15 species of the genus Geastrum, observed by the authors in 1999-2010 within the area of Poland. All stands were characterized and the short descriptions of the species were given, together with the ecological and chorological remarks. Geastrum species are strictly protected fungi in Poland, they are also mentioned in the Red List of Fungi. The localities of relatively common earthstars (G. fimbriatum, G. quadrifidum; threat category – R), the vulnerable ones (G. coronatum, G. pectinatum; category V) as well as the endangered species (G. corollinum, G. floriforme, G. fornicatum, G. melanocephalum, G. minimum, G. rufescens, G. schmidelii, G. striatum, G. triplex; category E) were described. Moreover, the stand of the species previously recognized to be extinct in Poland G. berkeleyi has been found. For all the earthstar species hitherto mentioned from the territory of Poland, new threat categories, consistent with IUCN guidelines were proposed.

Key words: Macromycetes, Geastrum, species protection, Poland



2. Porosty (Ascomycota lichenisati) okolic Brzegu Dolnego i Obornik Śląskich koło Wrocławia (Polska południowo-zachodnia)

Józef Kiszka

43-51


Lichens (Ascomycota lichenisati) in the vicinity of Brzeg Dolny and Oborniki Śląskie near Wrocław (SW Poland)

Abstract:The paper contains the localities of 51 lichen species collected in 1989 from the forest areas between Brzeg Dolny and Oborniki Śląskie. The big Industrial Chemical Works in Brzeg Dolny, which is situated in the western part of the investigated area, emit toxic compounds into the air. The analysis of the occurrence, distribution and abundance of the monitoring lichen species in the forest communities has made possible to determine the bioecological conditions.

Key words:lichen monitoring, distribution, Lower Silesia 



3. Porosty epifityczne miasta Karpacza (Karkonosze, SW Polska)

Agnieszka Juźwin, Maria Kossowska, Katarzyna Pietrzykowska

53-70


Epiphytic lichens of the town Karpacz (Karkonosze Mts, SW Poland)

Abstract: The results of the lichenological investigation carried out on bark of trees in the town of Karpacz (foothills of the Karkonosze Mts) are presented. In total, 53 epiphytic lichens were reported, including some regionally endangered species, e.g. Bryoria fuscescens, Evernia prunastri, Hypogymnia farinosa, Melanelixia subaurifera, Punctelia subrudecta, Tuckermannopsis chlorophylla and Usnea filipendula. The relatively rich epiphytic lichen biota of the town after the collapse observed in the latter part of the 20th century can be interpreted as a sign of a gradual improvement of the air quality in the region.

Key words: lichens, biodiversity, recolonization, Karkonosze Mts



4. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. III. Wychodnie skalne Kowarskiego Grzbietu

Maria Kossowska, Wiesław Fałtynowicz

71-77


Materials to the distribution of saxicolous lichens in the Karkonosze Mts. III. Rocky outcrops of the Kowarski Grzbiet ridge

Abstract:The paper presents a list of 28 epilithic lichens found on mica schists of the Kowarski Grzbiet ridge (eastern part of the Karkonosze Mts). Three of them, Lecanora aff. gisleriana, Miriquidica pycnocarpa and Rimularia furvella are discussed in details as especially noteworthy taxa.

Key words:epilithic lichens, biodiversity, Karkonosze Mts.



5. Rytmika rozwojowa i wzrost wybranych taksonów roślin drzewiastych z rodziny oczarowatych (Hamamelidaceae) w Arboretum SGGW w Rog

Sylwia Zarębska, Katarzyna Marciszewska, Jacek Adamczyk

79-95


Developmental rhythmic and growth of selected woody plant taxa of Hamamelidaceae family in the Warsaw University of Life Sciences Arboretum in Rogów

Abstract:The study was an attempt to determine the prospects of successful introduction of selected woody plant species of Hamamelidaceae family to climatic conditions of Central Poland. Phenological observations concerning vegetative and generative aspects of development were carried out in the years 2003–2005 on 22 taxa (belonging to 8 genera) from different proveniences, cultivated in Warsaw University of Life Sciences Arboretum in Rogów (USDA Frost Hardiness Zone 6b). On the basis of the gathered data we depicted simplified phenological spectra based on the Shennikov method presenting mean values from 3-years observations. Measurements of the height of investigated taxa were performed once in 2008. Some of these measurements were compared to data collected for plants growing in Arboretum in Glinna situated in north-western part of Poland (USDA Frost Hardiness Zone 7a). Based on our results the investigated taxa could be assigned to the group promising for cultivation or maladjusted to the climate of Central Poland which introduction is limited and the cultivation in greens and gardens seems aimless.

Key words:Hamamelidaceae, phenological spectra, climatic conditions, introduction 



6. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku

Ewa Szczęśniak, Anna Jakubska-Busse, Michał Śliwiński

97-128


Differentiation and distribution of plant communities with Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) in Lower Silesia

Abstract: Cypripedium calceolus L. is a threatened species in Poland and critically threatened in Lower Silesia. Among ca. 45 recorded regional subpopulations only 14 currently exist. In the mountains and in the foothills it grows mainly in orchid beech forest Cephalanthero-Fagetum and their modified forms as well as in degraded Central-European oak-hornbeam forest Galio-Carpinetum. The only lowland stand is situated in highly modified dryland forest. In one locality lady's slipper orchids maintain in degenerating xerothermic grassland of the Bromion alliance. The paper contains phytosociological documentation of all associations, a complete list of localities and an up-to-date distribution map of the species in the region.

Key words: Cypripedium calceolus, Lady's slipper orchid, threatened orchids, orchid beech forest, Cephalanthero-Fagetum, Taxo-Fagetum, Lower Silesia



7. Olbrzymie kruszczyki szerokolistne (Epipactis helleborine (L.) Crantz) na obrzeżach Puszczy Białowieskiej

Wojciech Adamowski, Agnieszka Stefaniak, Emilia Święczkowska

129-135


Giant Epipactis helleborine (L.) Crantz on the outskirts of the Białowieża Forest

Abstract: While observing Epipactis helleborine (L.) Crantz on the edge of Białowieża Forest we encountered giant ramets of the species. The tallest shoot was 149 cm high. This is much taller than figures given in the plant identification keys and scientific papers. Mean values of shoot height in the studied populations (61-74 cm) were also falling within top height ranges found in the literature. The authors are looking for an explanation of this phenomenon.

Key words: Epipactis helleborine, Białowieża Forest, anthropogenic habitats 



8. Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w Polsce środkowo-wschodniej

Marek Tadeusz Ciosek, Janusz Krechowski, Katarzyna Piórek, Maciej Szczygielski

137-146


Distribution of Ostericum palustre Besser in the central-eastern Poland

Abstract:The paper presents current distribution of Ostericum palustre in central-eastern Poland. In total, 72 localities of the species were noted, of which 25 have not been published so far. Most of them are well preserved. At 14 localities populations of Ostericum palustre consist of several hundred or a few thousand specimens. Only one published locality of the species has not been confirmed at present.

Key words:Ostericum palustre, distribution, central-eastern Poland



9. Nowe stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) na Dolnym Śląsku

Piotr Gorzelak

147-154


New locality of Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) in Lower Silesia

Abstract:A new locality of Gladiolus imbricatus L. has been found in the eastern part of Wzgórza Trzebnickie Hills, between Grochowo and Czeszów villages. The species is vulnerable to extinction in Lower Silesia region and the locality in question could be threatened from different factors.

Key words:Gladiolus imbricatus, endangered species, Lower Silesia 



10. Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. (Iridaceae) na Dolnym Śląsku

Piotr Gorzelak

155-160


New locality of Iris sibirica L. (Iridaceae) in Lower Silesia

Abstract: This paper presents a new locality of Iris sibirica L. in Lower Silesia. It presents current state of the stand and draws attention to threats and possibilities of its protection and preservation.

Key words:Iris sibirica, Lower Silesia, endangered species 



11. Nowe stanowisko Ulota crispa (Hedw.) Brid. (Orthotrichaceae) w Polsce Środkowej

Monika Staniaszek-Kik

161-166


New locality of Ulota crispa (Hedw.) Brid. (Orthotrichaceae) in Central Poland

Abstract: The paper presents a new locality of Ulota crispa (Hedw.) Brid. found in Central Poland. The new site is situated in the Wólecki Forest, 10 km to the east from Opoczno city. A small tufts were observed in May 2012 on a bark of goat willow (Salix caprea) in managed forest. The main threatening factor for this small population is a road investment planned in the future.

Key words: Ulota crispa, epiphytic moss, distributional data, Central Poland



12. Stanowisko turzycy zwisłej Carex pendula Huds. (Cyperaceae) w rezerwacie „Buki Sudeckie” w Górach Kaczawskich

Remigiusz Pielech

167-172


Locality of Carex pendula Huds. (Cyperaceae) in “Buki Sudeckie” nature reserve in the Kaczawa Mts. (the Sudetes, SW Poland)

 Abstract: The short note presents information on newly discovered locality of Carex pendula in the Buki Sudeckie nature reserve in the Kaczawa Mts. (the Sudetes, SW Poland). The species is rare and considered endangered (EN) in the Sudetes. The phytosociological relevé is given to describe occupied plant community.

Key words: Carex pendula, forest species, endangered species, the Kaczawa Mts, the Sudetes, Buki Sudeckie, nature reserve



13. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – lepnik zwyczajny na Dolnym Śląsku: chorologia i stopień zagrożenia

Anna Faltyn, Paweł Jarzembowski, Jarosław Proćków

173-179


Lappula squarrosa(Retz.) Dumort. in Lower Silesia: chorology and category of threat

Abstract:Lappula squarrosa is the Mediterranean-Euro-Siberian species. In Poland, it mainly occurs in lowlands and in the lower parts of the mountains. In Lower Silesia it was reported from 55 localities comprising 25 ATPOL squares (10x10 km). In most cases, these localities were found before 1945. After the year 1945 it was recorded 10 times only. In the last 10 years it was found only once. The species is considered to be critically endangered.

Key words:Lappula squarrosa, Lappula myosotis, Lower Silesia, weed extinction 



14. Nowe stanowisko Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Scrophulariaceae) na Nizinie Południowopodlaskiej

Marek T. Ciosek, Roman Sikorski, Beata Mróz

181-188


New locality of Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Scrophulariaceae) in the Nizina Południowopodlaska lowland (E Poland)

Abstract: Cymbalaria muralis is a rare kenophyte occurring on brick and stone walls. The species is known from 157 localities situated mainly in western part of Poland. Stands of the species usually are not found to the East of Vistula river. A new locality of the species was found in the area of the historic manor house in Bachorza (Łosice district, Mazowsze Province). It is the furthest to the east locality of the species in Poland. The stand of Cymbalaria muralis covers an area of about 12 square meters in various habitat conditions. Regarding differences in humidity and insolation of the particular surfaces, 20 shoots have been investigated while alive. The stem length was measured and the number of leaves and flowers of particular shoots were counted. The results of the present study indicate that the most important features of Cymbalaria muralis stand in Bachorza are humidity and insolation intensity.

Key words:Cymbalaria muralis, kenophyte, Nizina Poludniowopodlaska lowland 



15. Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski

Marek Malicki, Remigiusz Pielech, Ewa Szczęśniak

189-196


Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) – a new anthropophyte to the flora of Poland

Abstract: Galium taurinum is a submediterranean species, primarily not occurring in Poland. An anthropogenic stand of the species was noticed in Michałowice near Piechowice in the Karkonosze Mts. G. taurinum grows there in area of 10 m2 in nitrophilous ring community with domination of Urtica dioica, population consists of about 1000 stems. The species is frost resistant and it produces flowers, but fails to produce seeds. Slow expansion of the species is realized in vegetative way by creeping rhizomes.

Key words: antropophyte, alien species, Asperula taurina, Poland



vol. 7 (2011)

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Redaktorzy tomu: Zygmunt Kącki, Ewa Stefańska-Krzaczek

Recenzenci

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska - Uniwersytet Wrocławski
Beata Barabasz-Krasny - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Bomanowska - Uniwersytet Łódzki
Władysław Danielewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ewa Fudali - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Leszek Kucharski - Uniwersytet Łódzki
Grażyna Łaska - Politechnika Białostocka
Arkadiusz Nowak - Uniwersytet Opolski
Jarosław Proćków - Uniwersytet Wrocławski
Adam Rostański - Uniwersytet Śląski
Aleksandra Samecka-Cymerman - Uniwersytet Wrocławski
Zbigniew Sobisz - Akademia Pomorska w Słupsku
Krzysztof Spałek - Uniwersytet Opolski
Ewa Stefańska-Krzaczek - Uniwersytet Wrocławski
Ewa Szczęśniak - Uniwersytet Wrocławski
Magdalena Szymura - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tomasz Szymura - Uniwersytet Wrocławski
Karol Wolski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dan Wołkowycki - Politechnika Białostocka
Beata Woziwoda - Uniwersytet Łódzki
Gabriela Woźniak - Uniwersytet Śląski
Ludwik Żołnierz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Wersją pierwotną (referencyjną)  tomu 7 jest wersja papierowa.

1. Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki – strefa podmiejska Warszawy

Anna Kowalska

5-16


Changes in the vegetation of the floodplain of the middle Vistula river valley in Łomianki commune, a suburban district of Warsaw

Abstract: The aim of the present study was to determine changes in in the nature of plant communities and to determine general trends in environmental transformations along the middle Vistula valley during the last 25 years. The area studied encompasses part of the floodplain within the borders of Łomianki commune, a suburban district of Warsaw. The study was based on the analysis of two maps, one compiled by Solon in 1985, and the second by Matuszkiewicz and Kowalska in 2009. Both maps were based on field study, aerial photographs and topographical maps at a scale of 1:10000. The second map was prepared at the request of the municipality of Łomianki as part of the study titled The Landscape and Flora of Łomianki Commune. Cartographical analysis was carried using the ArcGIS 9.3 software package, which proved useful in comparing the vegetation of both time periods and identifying changes in plant communities while presenting these changes in cartographical form.

Key words:changes in plant communities, the middle Vistula river valley, suburban district, digital maps analysis



2. Zmiany we florze i roślinności rezerwatu leśnego „Las Mariański” (okolice Bydgoszczy)

Barbara Waldon

17-36


Changes in the flora and vegetation of the Las Mariański forest reserve near the city of Bydgoszcz

Abstract: 180 vascular plant taxa are found in the Las Mariański forest reserve, including 21 protected and endangered species. In the last 40 years, the total number of species has increased, including the number of anthropophytes. Spontaneous forest succession has taken place on previously open terrain, resulting in a slight increase in the share of species typical for the class Querco-Fagetea and a 9% decrease in the share of thermophilic species typical of the classes Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea and Koelerio-Corynephoretea. There was an increase in the cover coefficients for the tree layer (Acer pseudoplatanus and A. platanoides) in patches of Tilio-Carpinetum. There are fluctuations in the cover of Carpinus betulus, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra and U. minor. Species that once formed the understory, such as Acer campestre and Fagus sylvatica, now appear in the higher layers. Comparison of present-day phytosociological reléves with those collected in the 1960s and 1990s did not reveal any significant directional changes in the oak-hornbeam woodland vegetation. Symptoms of degeneration were recorded in all of the forest communities in the reserve. For example, the cover of shrubs on the forest floor as increased. Foreign species are spreading throughout the biochore are of the oak-hornbeam woodland, which constitutes a serious threat to the flora of the nature reserve.

Key words: “Las Mariański” reserve, Tilio-Carpinetum, changes of flora and vegetation



3. Charakterystyka i ocena stopnia synantropizacji zbiorowisk łąkowych Gór Sowich (Sudety Środkowe)

Anna Paszkiewicz-Jasińska, Marta Żyszkowska

37-47


Characteristicsand degree of synanthropizationinmeadow communitiesin the Sowie Mountains (Central Sudetes)

Abstract: Presented in the paper are characteristics of the meadow communities and assessment of the degree of their synanthropization. The studies were conducted on meadows utilized in Walim District at the base of the Sowie Mountains in 2009 and 2010. Floristic releves were collected using the Braun-Blanquet method. The material obtained served to define the phytosociological affiliation and to estimate the degree of synanthropization on the basis of the following indexes: synanthropization, apophytization and anthropophytization. The meadow communities studied were representative of the class Molinio-Arrhenatheretea. Within this class, four phytosociological units were allocated: Arrhenatheretum elatioris, the community Poa pratensis-Festuca rubra as well as two communities with either Agrostis capillaris or Alopecurus pratensis. The meadows examined were characterized by a high average level of synanthropization. The highest values for the synanthropization and apophytization indices were found in meadows of Arrhenatheretalia, in Poa pratensis-Festuca rubra and of Agrostis capillaris. The lowest values were found in the meadow the class Molinietalia. The high values for the apophytization index show that most of the species found in the meadows are of native origin. The low values for the anthropophytization index confirm that only an small number of geographically foreign species are found in extensively utilized meadow communities.

Key words: meadow communities, phytosociologicalcharacteristics, synanthropisation, Sowie Mountains (Central Sudetes)



4. Synantropizacja a walory przyrodnicze Phalaridetum arundinaceae (KOCH 1926 N.N.) LIBB. 1931 Wielkiego Łęgu Obrzańskiego

Anna Kryszak, Agnieszka Strychalska, Jan Kryszak, Agnieszka Klarzyńska

49-62


Synanthropization and natural values in Phalaridetum arundinaceae (KOCH 1926 N.N.) LIBB. 1931 in the Great Wetlands of the Obra river

Abstract: Anthropopressure directly and indirectly affects changes in species composition in plant communities, including communities of Phalaridetum arundinaceae. Variations in habitat conditions, especially moisture content, contribute to the disappearance of typical rush associations and lead to the development of lower phytosociological units. The natural value of Phalaridetum arundinaceae syntaxons is affected by the relative share of synanthropic species. Their occurrence is determined by habitat conditions and land use.

Key words: Phalaridetum arundinaceae, synanthropic species, floristic diversity, habitat, natural values, Obra River valleys



5. Bogactwo flory naczyniowej a wskaźniki synantropizacji w dolinie rzecznej na przykładzie dolnego Sanu

Rafał Krawczyk

63-77


Species richness and synanthropization rates of the vascular flora in the lower San river valley 

Abstract: The paper presents spatial variation in floristic indices in the medium-size valley of the San River. Indices of species richness and synanthropization rates were calculated for 366 1 x 1 km cartogram squares. The Spearman rank correlation coefficient was used to analyze the relationships between individual indices. Species richness in individual basic plots ranges from 102 to 391, with a mean of 248. The share of anthropophytes ranges from 0.9% to 35.5% , with a mean of 18.1%. In general, the flora of the present valley floor is characterized by a higher species richness and a higher anthropophytization rate than glacial terrace. There was a positive correlation between species richness and the number of anthropophytes present, but no correlation between species richness and the anthropophytization rate. In individual basic plots, their values can be very divergent.

Key words: vascular flora, species richness, synantropization rates, river valley, San River, SE Poland



6. Gatunki synantropijne we florze roślin naczyniowych torfowisk wysokich i przejściowych Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego (Polsk

Agnieszka Sadowska

79-95


Synanthropic species in the vascular plant flora of peat bogs and transition mires in the Kashubian Lakeland and Kashubian Coastal Region of northern Poland

Abstract: The aim of the study was to determine the degree of the enrichment of the flora of peat bogs and transition mires in anthropophytes and apophytes. The study included the flora of 87 bogs and mires in the Kashubian Lakeland and Kashubian Coastal Region. 149 species of synanthropic plants were found, most of which were found at a single site. Apophytes represented nearly half of the total number of synanthropic species. Archeophytes were the most numerous anthropophytes. Most of the species locations were noted in the most disturbed parts of mires: rural roads, eutrophic lags and sites with allochtonic substrate. A few species such as Quercus rubra, Picea abies and Larix decidua prefer semi-natural habitats. CCA analysis revealed that the degree of synanthropization is positively correlated with the area of a mire, the roads crossing the mire, signs of peat exploitation, and the presence of nearby meadows or pastures. It was negatively correlated with the presence of nearby forests.

Key words: mires, oligotrophic habitats, anthropic pressure, flora enrichment, invasive species



7. Najstarsi przybysze we florze ruderalnej opuszczanych wsi Kampinoskiego Parku Narodowego

Izabella Kirpluk

97-112


The oldest alien species of the ruderal flora in abandoned villages of Kampinos National Park

Abstract: Field research on the ruderal flora of fifteen abandoned villages in Kampinos National Park revealed that among the 550 vascular plant species identified, 13% represent the oldest flora settlers, or archeophytes. The number of archeophytes in particular villages varied from 28 to 46. Only 8 species were present in all of the villages: Armoracia rusticana, Ballota nigra, Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Geranium pusillum, Malva neglecta, Urtica urens andViola arvensis.Distribution of the archeophytesin particular villages was generally low. Only Descurainia sophia and Capsella bursa-pastoris were common. The study detected the results of ongoing intensive depopulation in most of the villages followed by a decrease in anthropopressure.
The “de-synanthropization”of the areas studied caused the extinction of several species that were once common. Among the rare and endangered species of synanthropic flora of Kampinos National Park 24 archeophytes were found, including such rare species as Asperugo procumbens, Atriplex rosea, Chenopodium ficifolium andPapaver strigosum.

Key words: archeophytes, ruderal flora, villages, Kampinos National Park



8. Udział gatunków synantropijnych w zbiorowiskach z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 w Sudetach na ich Przedg

Kamila Reczyńska

113-123


Occurrence of synanthropic species in forest communities of the class Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 in the Sudetes Mountains and foothills

Abstract: In 2009 and 2010, monitoring of conservation status and future prospects of the forest communities of Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 class was conducted in the Sudetes and their foothills. 31 sites were selected. At each site, three phytosociological releves were collected. An important component of the global assessment of oak forest communities is the occurrence of synanthropic species as measured by three indicators: occurrence of alien species (kenophytes), occurrence of synanthropic native species (apophytes) and occurrence of geographically alien tree species. At most sites, alien species and native expansive species were not observed or were represented by single specimens.
For each site and releve, the index of synanthropization was calculated. The main role in the synanthropization of the investigated acidophilous oak forests is played by apophytes. The values for the synanthropization index suggest that this process is not advanced. However. the impact of synanthropization on species richness and floristic diversity of communities within oak forests is noticeable.

Key words: biodiversity monitoring, synanthropic species, Quercetea robori-petraeae, Sudetes, SW Poland



9. Przekształcenia flory roślin naczyniowych Uroczyska Szczawin po 35. latach (Polska Środkowa)

Ilona Daraż, Paulina Grzelak, Katarzyna Zielińska, Arkadiusz Grzelak

125-138


Changes in the vascular flora of the Szczawin forest complex in central Poland in the past 35 years

Abstract: The vascular flora of the Szczawin forest complex was studied from 2007 to 2011. The results were compared to those of a previous study carried out from 1971 to 1976. The Szczawin forest complex is located north-east of Zgierz in central Poland. It contains the Grądy nad Moszczenicą nature reserve, which was established to preserve the oak-hornbeam forests with their rare protected plant species. There have been large changes in the 35 years since the first study. Currently, 307 plant species are found in the area. However, only 68% of the species found in the first study were found again in the second study. Of 22 protected species found in the first study, only 10 were found in the second. The share of alien species has also increased. With regards to native species, the share of non-forest native species has increased.

Key words: vascular plants flora, changes of flora, forest complex, protected, rare and endangered plant species



10. Flora nowo budowanych szlaków komunikacyjnych na przykładzie zurbanizowanych obszarów rolniczych Oporowa (Wrocław)

Tomasz Sekutowski, Józef Rola, Henryka Rola

139-152


Flora of newly built transportation corridors on urbanized agricultural land in Oporów (Wrocław), Poland

Abstract: In 2009 and 2010, floristic research was carried at two sites in Wrocław, Poland. The first site was along 3.5 km stretch of the newly built city ring road between Bielany and Oporów. The second site was along a newly built road near the post office in Oporów. The aim of the study was to determine whether spatial and technical urbanization in the area has favored the development of a variety of segetal and ruderal communities. The sites examined were divided into four parts. Part 1 comprised the 2 to 3 meter wide zone immediately adjacent to the road. Part 2 comprised the 10 to 15 meter wide zone which had been used to load soil when the road was being built. Part 3 comprised wastelands, and Part 4 comprised cultivated fields. 11 species were found in Part 1, 64 in Part 2, 42 in Part 3, and 17 in Part 4. The appearance of different species did not last long because during construction, the soil screes in Part 2 were eliminated and the plants growing there were damaged. For two or three years after road construction was finished, many species were found in Parts 1 and 3, which increased the richness of the flora along the the Wrocław ring road.

Key words: urbanization, diversity, city, communication routes, agricultural area, flora and vegetation



11. Flora roślin naczyniowych nieczynnego kamieniołomu wapienia w Tyńcu (Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy)

Aneta Piżuch, Ewa Sitek, Krzysztof Kapała

153-164


Vascular plant flora of the abandoned limestone quarry in Tyniec (Bielańsko-Tyniecki Landscape Park)

Abstract: The paper presents results of floristic research on vascular plants in the abandoned limestone quarry in Tyniec. Altogether, 104 species representing 26 families were found. The species composition of the plant communities in the quarry was characteristic of dry grassland and meadow communities. The degree of synanthropization was 97.1%. Carlina acauliswas the only protected species found in the quarry.

Key words: limestone quarry flora, Tyniec, xerotermic flora



12. Wpływ wspinaczki skałkowej na florę naskalną Mirowskich Skał

Anna Kryścińska, Agnieszka Stefaniak, Anna Bomanowska

165-176


The impact of rock climbing on the rock flora of the Mirowskie Skały

Abstact: A survey was carried out on the vascular flora of monandocks used for rock climbing in the Mirowskie Skały in the Krakowsko-Częstochowska Upland. The flora along six routes of varying degrees of difficulty was analyzed and compared to that of a control route that was rarely used for rock climbing. The study indicates that it is necessary to control tourism and rock climbing in the Krakow-Czestochowa Jura in order to reduce its negative impact on species diversity in the vascular flora found on rock surfaces.

Key words: Krakowsko-Częstochowska Upland, Mirów, rock climbing, anthropopressure 



13. Porównanie dwóch wyspowych populacji Hacquetia epipactis (Scop.) DC. na Pogórzu Wielickim

Zbigniew Gajewski, Ewa Sitek, Barbara Nowak

177-188


Comparison of two insular populations of Hacquetia epipactis (Scop.) DC. in Pogórze Wielickie

Abstract: Hacquetia epipactis(Scop.) DC. of the family Apiaceae is one of the most peculiar species in the Polish flora. Outside of Pogórze Cieszyńskie and Śląsk Opolski, it is found at a few isolated sites in southern Poland. It has been protected since 2004 as a rare species. It is listed as vulnerable in the Polish Red Book of Vascular Plants. This paper presents a comparison of two insular populations of H. epipactis in Pogórze Wielickie.

Key words: Rezerwat Cieszynianka, Mogilany, Wola Radziszowska 



14. Zmiany liczebności i zagęszczenia populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) na siedlisku antropogenicznym w półn

Agnieszka Stefaniak, Wojciech Adamowski, Emilia Święczkowska, Anna Jakubska-Busse

189-196


Changes in the abundance and population density of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) in anthropogenic habitats in northeastern Poland

Abstract: The article presents the preliminary results of research on changes in the abundance and population density of Epipactis helleborine carried out during the vegetation seasons of 2010 and 2011. The spatial distribution of ramets was analyzed in terms ofpopulationchanges. The population studied was located in an anthropogenic habitat near the village of Guszczewina on the outskirts of the Białowieża Forest. The results of the study suggest that vegetative multiplication was dominant in the population. An attempt is made at finding the cause and extent of this phenomenon.

Key words: Epipactis helleborine, anthropopressure, vegetative multiplication, population biology, Orchidaceae



15. Nowe stanowiska Chrysanthemum segetum L. we wschodniej części Pomorza Zachodniego

Zbigniew Sobisz

197-207


New sites containing Chrysanthemum segetum L. in the eastern part of West Pomerania, Poland

Abstract: Chrysanthemum segetum is a rare species in Poland, which is within the easternmost extent of its range. The species is an anthrophyte that is not native to Poland. The aim of the present study was to determine the the present-day distribution of the species on the basis of field investigation, revised herbarium materials, review of the literature, and both published and unpublished data. Altogether, the species was found at 281 sites in 92 ATPOL squares in Western Pomerania.

Key words: Chrysanthemum segetum, Western Pomerania, ATPOL



16. Heavy metals content in the Fallopia genus in Central European Cities - study from Wroc

Justyna Sołtysiak, Kateřina Berchová–Bímová, Marek Vach, Teresa Brej

209-218


Abstract: In this study highly invasive plant species from the Fallopia genus (Fallopia japonica and Fallopia ×bohemica) were investigated for their ability to accumulate heavy metals. Samples were collected from two large cities: Wroclaw and Prague. The content of Cr, Cd, Fe, Pb and Zn in soils covered by Knotweed taxa was determined. Afterwards, plant samples were collected from the places where the largest amounts of toxic metals were found. Rhizomes, roots and leaves of chosen samples of both Fallopiataxa have been treated separately, as different parts of the plant accumulate metals. The investigation has shown that in urban conditions Knotweed taxa spread on soils with higher than natural concentration of toxic metals. Only the chromium amount was similar to the normal range. In both species heavy metals were accumulated mainly in roots and rhizomes, but their concentration was significantly higher in Fallopia japonica underground parts than in the hybrid. There were no differences between species with metals content in the aboveground parts of the plant body. The results suggest that special attention should be paid to Cr. In all analyzed plants, high chromium content was found, while the Cr amount in soils samples was close to natural.

Key words: Fallopia japonica, Fallopia ×bohemica, heavy metals, urban areas



17. Stanowisko Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. w rejonie Tworzyjanowa (Dolny Śląsk)

Michał Śliwiński, Marta Czarniecka

219-225


Locality ofFallopiajaponica (Houtt.) Ronse Decr. near Tworzyjanów (Lower Silesia)

Abstract: The expansion ofinvasive plants along the transport routes is a problem especially noticeable in the regional scale. Even if the sites of species result from direct human intervention, it is difficult to identify the responsible person. One of new sites of Fallopiajaponica in Lower Silesia was established as a result of road reparation works.

 Key words: Japanese knotweed, road reparation, plant invasions



18. Ranunculo-Callitrichetum hamulatae Oberd. 1957 em. Müll. 1977 w kanałach hutniczych na Śląsku Opolskim

Krzysztof Spałek

227-234


Ranunculo-Callitrichetum hamulataeOberd. 1957 em. Müll. 1977 in the metallurgic canals in the Opole Silesia (SW Poland)

Abstract: This paper presents the environmental conditions, floristic structure and distribution of the Ranunculo-Callitrichetum hamulatae Oberd. 1957 em. Müll. 1977 from the Potametea R. Tx. et Prsg. 1942 class inthe four metallurgic canals in the Opole Silesia (SW Poland).

Key words: phytosociology, plant associations, vascular plants, Ranunculo-Callitrichetum hamulatae, Potametea, metallurgic canals, Opole Silesia, Poland



19. Irga rozkrzewiona Cotoneaster divaricatus (Rosaceae) – nowy ergazjofit w Polsce?

Jolanta Marciniuk, Paweł Marciniuk, Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin, Paweł Kalinowski

235-240


Cotoneaster divaricatus(Rosaceae): a new ergasiophyte in Poland?

Abstract: The paper presents the first case of Cotoneaster divaricatus growing wild in Poland. The species was found in a pine plantation in the village of Mogielnica (Korczew commune). The population was composed of 21 individuals, 12 flowering specimens and 9 juvenile specimens.

Key words: Cotoneaster divaricatus, spontaneous site, population density 



20. Występowanie Rosa gorenkensis (Rosaceae) w Polsce

Paweł Marciniuk, Jolanta Marciniuk, Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin

241-244


Occurrence ofRosa gorenkensis (Rosaceae) in Poland

Abstract: The current distribution of Rosa gorenkensis in Poland is presented. The species is found on 16 sites mainly in the eastern part of the country. Evidence that the species has a large invasive potential is also presented.

Key words: Rosa gorenkensis, distribution in Poland, invasive potential



21. Stanowiska inwazyjnych gatunków mchów w mieście Łodzi

Grzegorz J. Wolski

245-250


Localieties of invasivemoss species in the cityof Łódź

Abstract: This document presents new sites of two invasive moss species; Campylopus introflexus and Orthodontium lineare. These species had previously been found on only three sites near Łódź. Two new sites have been identified in the city of Łódz.

Key words: Campylopus introflexus, Orthodontium lineare, invasive species, bryophyte distribution, Central Poland



vol. 6 (2011) Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej

Tom opublikowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Redaktorzy tomu: Zygmunt Kącki, Ewa Stefańska-Krzaczek

Recenzenci prac:

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska - Uniwersytet Wrocławski
Wanda Bacieczko - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Beata Barabasz-Krasny - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
Damian Chmura - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Zygmunt Dajdok - Uniwersytet Wrocławski
Władysław Danielewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Czesław Hołdyński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zygmunt Kącki - Uniwersytet Wrocławski
Krystyna Kromer - Ogród Botaniczny Uniwersytet Wrocławskiego
Jerzy Parusel - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Adam Rostański - Uniwersytet Śląski
Aleksandra Samecka-Cymerman - Uniwersytet Wrocławski
Jan Siciński - Uniwersytet Łódzki
Ewa Szczęśniak - Uniwersytet Wrocławski 
Tomasz Szymura - Uniwersytet Wrocławski  
Zbigniew Wilczek - Uniwersytet Śląski 
Barbara Tokarska-Guzik - Uniwersytet Śląski
Adam Zając - Uniwersytet Jagielloński

strona redakcyjna

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 6 jest wersja papierowa.

 

 

1. Problemy synantropizacji - badania i życie naukowe Profesor Jadwigi Anioł-Kwiatkowskiej

Zygmunt Kącki, Ewa Stefańska-Krzaczek

5-21


Problems of synantrophization: research and life of Professor Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

Dążę do tego, co jest rzeczywistym dobrem, nie usiłując osiągnąć ideału; świat jest bardzo stary, trzeba korzystać z jego doświadczenia, uczy nas ono, że dawno wypróbowane praktyki warte są często więcej niż nowe teorie.

(Napoleon XIX w.)

 

 



2. Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych

Barbara Tokarska-Guzik, Zygmunt Dajdok, Maria Zając, Alina Urbisz, Władysław Danielewicz

23-53


  Identification and categorization of alien plant species as a basis for management 

Abstract: Among many threats to global biodiversity, invasion by alien species are perceived as very important. Activities aimed at counteracting this process should be preceded by updating the list of alien species and choosing appropriate terminology and classifications. In the paper, terminology still used by Polish authors is compared with that used in current English-language publications. Some examples are given to support the thesis that particular alien species should be periodically reviewed with respect to distinguished groups of synanthropic plants. The need for review can be supported by many examples of species classified only two decades ago as ephemeral and currently belonging to established elements of the local floras of some regions. Introduction of the EU Strategy on Invasive Alien Species will require compiling different lists of alien plants according to their impact on the environment, the economy or health. Papers published recently in Poland will help elaborate so-called white, black and gray lists of alien plants, but some activities aimed at implementing monitoring of invasive species should be undertaken, as should the elaboration of legal solutions.

Key words: synanthropization, alien plants, invasive species, classification, monitoring

 

 



3. Methodical problems in distinguishing the group of archaeophytes

Adam Zając, Maria Zając

55-62


Abstract: The paper discusses the methodical problems encountered when making up the list of archaeophytes appearing in Poland. The updated list of archaeophytes (Tab.1) including data on their appearance in archaeological excavations according to the Archaeobotanical Data Base (Lityńska-Zając – unpublished) has been attached as one of the principal parts of the paper.

Key words: alien plant species, archaeophytes, archaeobotany, diaphytes 

 



4. Antropofity na tle dynamiki roślinności – studium na podstawie długoterminowego eksperymentu na powierzchni stałej

Stanisław Balcerkiewicz, Grażyna Pawlak

63-80


Anthropophytes in vegetation dynamics: a long-term study on a permanent plot 

Abstract: This study is part of a long term, multi-faceted research project on rates and directions of spontaneous vegetation dynamics after cessation of agricultural land use, and on the effects of anthropogenic modifications of this process by managed mowing or plowing. The results are based on data from a permanent plot established in Wielkopolski National Park in 1976. This article presents share spectra for certain groups of anthropophytes with after various experimental treatments from a spatial and temporal perspective. An attempt is also made to connect these spectra with successional and fluctuational changes.

Key words: anthropophytes, dynamic of vegetation, geobotanical experiment, permanent plots 

 



5. Zmiany zachodzące współcześnie w brioflorze miast – na przykładzie parków Wrocławia (obserwacje z lat 2000, 2006 i 2011)

Ewa Fudali

81-95


Contemporary changes in urban bryophytes: a case study of Wroclaw parks carried out in 2000, 2006 and 2011

Abstract: Floristic and ecological data  was collected three times (in 2000, 2006 and 2011) in fifteen urban parks in Wrocław. Results were compared to determine whether bryophytes can survive in urban environments, or whether they die off because of the constant pressure of urbanization. Other questions examined include whether bryophytes remain in the same habitats, or whether they change their spatial distribution; and whether new species appear, and what is their ecology? During the eleven year study period, there were only minor fluctuations in the number of bryophytic species present, with 64 species detected in 2000, 69 species in 2006, and 65 species in 2011. There were notable changes in species composition. The average level of species exchange was 27%, but was 48% in parks in the center of the city. During the study period, 13 new species were found that had not been found in 2000. They were mainly epiphytes. Species that were found throughout the study period showed distinct dynamic trends: no noticeable changes in the number of parks on which the species was found, or in the number of notes;  translocation among the various parks with no tendency to colonize; disappearance of the species; and spreading, both within the individual parks and within the whole city.

Key words: urban bryophytes, contemporary changes in bryoflora, urban parks,  flora of Wrocław

 



6. Udział gatunków obcych w zbiorowiskach z klasy Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 w południow

Krzysztof Świerkosz, Kamila Reczyńska, Kamil Kulpiński, Anna Tyc

97-114


Share of alien plant species in communities of the class Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 in southern Poland

Abstract:The conservation status of the communities of the class Asplenietea trichomanis was studied in 2010 in southern Poland. In all, 81 sites with rocky plant communities were selected, and 270 phytosociological relevès were collected. Alien species were found at 27% of the sites. This indicates that the rocky communities there are exposed to strong pressure of plant invasion. The most common alien species was the neophyte Impatiens parviflora, which occurred at 25% of the sites and 12% of the relevès examined. Robinia pseudoacacia was also locally invasive, especially on partially shaded serpentine rock. The other alien plant species were found only locally and in small numbers, and are not invasive at this time.

Key words: Asplenietea trichomanis, Impatiens parviflora, Robinia pseudoacacia, neophyte, plant invasion

 



7. Charakterystyka zbiorowisk użytków zielonych Gór Suchych (Sudety) pod kątem zróżnicowanego sposobu gospodarowania

Marta Żyszkowska, Longina Nadolna, Anna Paszkiewicz-Jasińska

115-124


Characteristics of grasslands of the Suche Mountains (Sudety Mountains) from the perspective of diversified management

Abstract: The paper presents the characteristics ofSudeten grasslands (species composition, floral diversity and habitat parameters)from the perspective of diversified management. On the sites examined, hay meadows were found with Arrhenatheretum elatioris, variant with Trisetum flavescens and pastures of Lolio-Cynosuretum.  Mowing and grazing promoted floristic diversity. There were fewgrass species. On the sites examined, the share of tall grasses (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis) was high. There were many species of dicotyledons (including leguminousplants). The pasture was characterized by a larger quantity of total grasses, with a larger share of low grasses (Cynosurus cristatus, Trisetum flavescens, Festuca rubra andAgrostis capillaris)along with grazing species (Trifolium repens, Alchemilla monticola, Carum carvi and Leontodon autumnalis). Both meadow and pasture were dominated by ground-level budding plants (hemicryptophytes) with a share of about 80%.  Differences occurred in remaining life forms: the meadows contained  larger quantities of one-year plants (terophytes). Dominating in both cases were species of plants preferring moderate light (76 to 79%). However, meadows contained more species requiring full light, and pastures contained more numerous species growing in partial shade.  Pasturescontained slightly more species with high water requirements. These species grew mainly in moist areas. Meadows had a greater share of mesotrophic species, pastures had a greater share of eutrophic species.

Key words: meadows, pastures, the Sudety Mountains, the management method, floristic composition and diversity

 



8. Roślinność ruderalna przestrzennych kompleksów niewielkiego miasta Słupcy – środkowa Wielkopolska

Katarzyna Szrama

125-142


Ruderal vegetation of spatial complexes of a the small town of Słupca in the Wielkopolska region

Abstract: In the present paper, the ruderal vegetation of a small town is characterized. Based on phytosociological studies, 43 associations and 5 communities were distinguished in eight functional and spatial complexes. For most of them, the diagnostic communities were identified and compared with the literature. The aim of this study was to analyze the relationship between the type of ruderal community and spatial structure of the town, and to determine whether there are any differences in the ecological requirements of ruderal species found in those complexes based on selected Ellenberg indicator values. The aim of this study was to analyze the relationship between the type of ruderal community and spatial structure of the town, and to determine whether there are any differences in the ecological requirements of ruderal species found in those complexes based on selected Ellenberg indicator values. Differences in median values for different complexes were evaluated using the Kruskal-Wallis test. 

Key words: ruderal communities, synanthropic vegetation, spatial complexes, Wielkopolska region, Ellenberg Indicator



9. Trwałość glebowego banku nasion krótkotrwałej roślinności synantropijnej na terenach współcześnie opuszczonych osad

Marcin W. Woch

143-155


Persistence of soil seed bank of short-living synanthropic vegetation in contemporary abandoned settlements

Abstract: The aim of the present study was to investigate seeds of species that have survived near small mid-forest settlements for about 50 years after they were abandoned. Seed germination was observed on three squares devoid of vegetation established previously on places of former grasslands and yards. On the plots previously covered by perennial ruderal-meadow vegetation of Urtico-Aegopodietum podagrariaeassociation, species characteristic for cultivated and ruderal habitats from Aperion spicae-venti, Polygono-Chenopodion and Sisymbrion officinalis alliances grew from the uncovered soil seed bank. In fields of root crops and gardens, the Veronico-Fumarietum officinalisweed association was well developed. In this phytocoenosis, Fumaria officinalis,Oxalis fontana and Papaver dubium occurred abundantly. Among the species that germinated on these plots were Arabidopsis thaliana, Atriplex prostrata,Erysimum cheiranthoides, Galeopsis tetrahit, Lamium purpureum, Matricaria maritima subsp.inodora, Myosotis arvensis, Polygonum lapathifolium subsp.pallidum and Veronica persica. Despite renaturalization of formerly strongly transformed areas, re-disturbance of plant cover can reveal part of the former synanthropic vegetation.

Key words: abandoned settlements, annual and biennial vegetation,perennial vegetation, soil seed bank, Urtico-Aegopodietum podagrariae,Veronico-Fumarietum officinalis, southern Poland

 



10. Udział i rola antropofitów we florze zadrzewień w rolniczym krajobrazie Żuław Wiślanych

Renata Afranowicz-Cieślak

157-170


Share and role of anthropophytes in the flora of forest complexes  in the agriculture landscape of the Żuławy Wiślane region

Abstract: The paper reports the share of anthropophytes in small forest complexes, i.e. in forest patches along watercourses, tree lines along roadsides, and clumps of trees surrounded by fields in the Żuławy Wiślane. The largest share in the flora of the sites examined represents native species. Alien synanthropic species comprise about 17% of the total flora. Kenophytes represent 48% of the alien species, and archeophytes represent 30%. Synanthropic species were especially numerous in clumps of trees surrounded by fields, where 54 species were found. 42 species of anthropophytes were found in tree lines along roadsides, and 35 species were found in forest patches along watercourses. Among the anthropophytes found were: Lamium album, Padus serotina, Prunus cerasifera and Solidago gigantea. Tree lines along roadsides had the highest values for the anthropophytization index. Forest patches along watercourses had the lowest degree of synanthropization, with the lowest values for the anthropophytization index, the kenophytization index and the fluctuations index.

Key words: forest patches, anthropophytes, the Żuławy Wiślane region, northern Poland

 

 



11. Udział antropofitów we florze wyrobisk poeksploatacyjnych okolic Świecia

Patryk Czortek

171-184


The share of antropophytes in the flora of excavations after exploitation near Świecie

Abstract:  Various types of artificial habitats are associated with the modified landscapes. Among them are abandoned sand and gravel pits. These sites have a varied terrain. The presence of slopes, elevations, depressions and ponds creates favorable conditions for the colonization and development of species from very different habitats. Exploitation of raw materials and the accompanying infrastructure lead to total or partial degradation of the natural vegetation cover and to the development of new short-lived unstable systems. Abandoned sites at various stages of secondary succession are characterized by remarkable species diversity and richness. The habitats these species come from also have a significant effect on species composition and richness in the abandoned sites.
At 31 abandoned sand and gravel pits near Świecie, 503 species of vascular plants have been found. As many as 161 species are alien anthropophytes (archeophytes, kenophytes and ephemerophytes). The sites with the greatest number of alien species are sites near meadows growing on the slopes of the Wda valley and suburban ruderal sites. The sites with the least number of alien species are sites near re-established forest  communities and sites covered with hygrophilous tall herbaceous species and shrubs.

Key words: sand pit, gravel pit, species diversity, secondary succession, secondary habitat

 

 



12. Rośliny synantropijne zagrożeniem dla populacji Matteucia struthiopteris (L.) Tod. w dolinie górnego odcinka Wisły (Karpaty Zach

Zbigniew Wilczek, Stanisław Wika, Magdalena Polok

185-194


Synantropic plants as a threat to the population of Matteucia struthiopteris (L.) Tod. in the upper part of the Vistula River Valley (Western Carpathians)

Abstract: One of the many areas where Matteucia struthiopteris (L.) Tod. is found in Poland is the upper part of the Vistula River Valley,  mainly in the Silesian Foothills and the Silesian Beskid. From 2005 to 2010, floristic and phytosociological studies were carried out to determine the presence of ostrich fern stands and plant communities that contain this species. As a result of this study, 31 sites on which the species was found were identified. With the help of  phytosociological relevés collected using the Braun-Blanquet’s method, six plant associations were identified that are subject to different levels of anthropopressure. The most commonly observed form the degeneration of plant communities containing the species is neophytisation. In all of the phytocoenoses studied, from two to nine  kenophytes were identified. Of these, Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica andRobinia pseudoacacia play a significant role in shaping phytocoenoses and pose a threat to the Matteucia struthioptheris population. In order to protect sites on which Matteucia struthiopteris grows, it is necessary to mechanically combat invasive plant species and extend legal protection to the best preserved phytocoenoses which contain the species.

Key words: Matteucia struthiopteris, phytosociology, invasive species, threats, anthropopressure, protection, Western Carpathians

 



13. Rozmieszczenie nawłoci (Solidago spp.) na obszarze Dolnego Śląska oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną zasiedlanych fitoce

Magdalena Szymura, Tomasz H. Szymura

195-212


Distribution of goldenrods (Solidago spp.) in Lower Silesia and their impact on biodiversity of invaded vegetation 

Abstract: In Lower Silesia, three goldenrod species introduced from North America  are found: Solidago gigantea Aiton (late goldenrod),  S. canadensis L. (Canadian goldenrod) andS. graminifolia (L.) Elliott. (grass-leaved goldenrod). A native species is also found: Solidago virgaurea L. (common goldenrod). Distribution of these species was surveyed using sampling plots in a 10x10 km grid. The impact of increasing cover of goldenrods on biodiversity of patches of invaded vegetation was assessed. Biodiversity was described by the number of co-occurring vascular plant species inside 100 m2 plots placed in vegetation patches with goldenrods. The Shannon-Wiener diversity index was also calculated. The habitat preferences of particular Solidago species were examined. The most numerous goldenrod species in Lower Silesia were Solidago canadensis and S. gigantea, which were found in a similar number of plots. Distribution of thes two species were clumped in spatial scale of the whole study area. Solidago canadensis and S. gigantea do not differ with respect to their habitat preferences. The number of plant species as well as the Shannon‑Wiener diversity index significantly decreased with increasing cover of  S. canadensis and S. gigantea.

Key words: invasive plants, biodiversity, habitat preferences, spatial distribution

 



14. Rozwój skupień inwazyjnego słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus sensu lato) i ich wpływ na roślinność siedlisk antropog

Ludwik Żołnierz, Izabela Klocek, Daniel Pruchniewicz

213-227


The development of invasive Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus sensu lato) stands and their impact on the vegetation of anthropogenic habitats 

Abstract: Along a 4.8 km long stretch of the ecological corridor of the Ślęza river, 175 patches dominated by Helianthus tuberosus s.l. were found.Among them, about two-thirds are not bigger than 4 m2, but many of the other patches cover areas of several hundred square meters to about 1300 m2. The effect of the H. tuberosus stands on the vegetation of anthropogenic habitats was studied at two sites: one post-agricultural and one post-industrial. At both sites, a system of transects with study plotswas laid out. The transects began outside of the H. tuberosus stands (stage A) and penetrated their inside comprising three distinguished stages(B to D) of increasingly higher and denser thickets of sunflower. No significant differences between habitats werefound. At both sites, there was a strong decrease in the number and biomass of co-occurring species only in the older stages (C and D) of thicket development, but not at the edges (B), where short H. tuberosus individuals strongly compete with other species.

Key words: Helianthus tuberosus, invasion, vegetation, anthropogenic habitats, river corridor

 



15. Scutellaria altissima L. (Lamiaceae) – holoagriofitem w fitocenozach leśnych na Pomorzu Zachodnim

Wanda Bacieczko

229-238


Scutellaria altissimaL. (Lamiaceae): a holoagriophyte from forest phytocoenoses in Western Pomerania 

Abstract: Scutelaria altissima L. is a very rare alien anthrophytic species in Poland. It is found in the western laceland forest where it goes through its full life cycle, including developing fruits and seeds. Every year, it extends its territory due to favorable natural conditions. For the first time, the species has been included in the geographic-historical group of holoagriophytes.

Key words: holoagriophyte, nature reserve, Scutellaria altissima L. 

 



16. Hacquetia epipactis (Apiaceae) – rozmnażanie in vitro i zdolność kiełkowania nasion w warunkach ex situ

Barbara Nowak, Ewa Sitek, Zbigniew Gajewski

239-248


Hacquetia epipactis  (Apiaceae): in vitro propagation and germination capacity of seeds ex situ

Abstract: Demographic studies often point out the poor state of insular populations of Hacquetia epipactis. The species is under strict protection. This is due to both natural and anthropogenic factors, including the collection of intact plants for gardens. As a form of integrated protection, an attempt at ex situ propagation was undertaken using seeds and tissue culture.

Key words: micropropagation, tissue culture, transplants



vol. 5 (2010)

Redaktor tomu: Jarosław Proćków

Recenzenci prac:

Beata Babczyńska-Sendek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Leszek Bernacki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Julian Chmiel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Paweł Czarnota, Uniwersytet Rzeszowski (Gorczański PN)
Zbigniew Dzwonko, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Wrocławski
Ewa Fudali, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Maria Kossowska, Uniwersytet Wrocławski
Dorota Michalska-Hejduk, Uniwersytet Łódzki
Lucyna Mróz, Uniwersytet Wrocławski
Adam Rostański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Żarnowiec, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

 

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 5 jest wersja papierowa.

1. Odtwarzanie się roślinności runa we wtórnych lasach olszowych powstałych na gruntach porolnych w południowo-zachodniej Polsce

Anna Orczewska

5-26


Herb layer recovery in post-agricultural black alder forests of south-western Poland

 Abstract: The paper is a review and it focuses on the most important factors responsible for the process of colonization of recent, post-agricultural woods by woodland species. Furthermore, it presents the results of the studies on habitat conditions and on the pace of the colonization by woodland herbs of post-agricultural black alder woods in the Oleśnica Plain and Żmigród Valley. Migration of woodland species into recent woods is a combined result of dispersal and recruitment limitation. However, in alder woods the herb layer recovery proceeds faster than in forests with lower fertility and moisture content. An important condition for the effective formation of understory in alder woods is the direct proximity of ancient forests, the establishment of shady conditions and the maintenance or restoration of natural high water levels. A high groundwater level suppresses the negative impact of competitive species, which otherwise develop vigorously in drained, eutrophic woods with a high illumination level on their forest floor. A better understanding of the mechanisms responsible for the biotic diversity of forests is possible due to the knowledge of their history, especially when we know the length of their existence in the landscape.

 Key words: Alnus glutinosa woods, forest history, ancient woodlands, forest recovery, migration of woodland herbs, dispersal limitation, recruitment limitation



2. Co wiadomo o roślinach inwazyjnych południowo-zachodniej Polski dzięki projektowi Polskiego Klubu Ekologicznego?

Michał Śliwiński, Zygmunt Dajdok

27-42


What have we learnt about the invasive plants of the south-western Poland from the Polish Ecological Club project?

Abstract: Invasive plants are considered to be a major threat to biodiversity, both at the local and global scale. Up to now there have been only occasional activities undertaken in Poland to solve the problem. They were supported by non-governmental organizations and conducted on a local scale. One of such organizations is the Lower Silesian Branch of the Polish Ecological Club. In 2007 the organization initiated a special project, which was conducted until 2009. Main aims of the project were: 1. dissemination of basic information relating to the problem of biological invasions, 2. collection of data on the distribution and habitat preferences of invasive plants in the Dolnośląskie and Opolskie Provinces with the help of secondary school pupils. The article contains information on the project and presents the main conclusions from three years of field work.

 Key words: invasive plants, distribution, Dolnośląskie Province, Opolskie Province, Polish Ecological Club 



3. Flora naczyniowa antropogenicznych stawów w rezerwacie „Polder” (Dolny Śląsk)

Małgorzata Klupak, Ewa Szczęśniak

43-64


The vascular flora of anthropogenic ponds in the nature reserve “Polder” (Lower Silesia)

Abstract: The object of research was flora of four anthropogenic ponds formed in the “Polder” nature reserve. Flora consists of 172 taxa, including 3 pteridophytes and 1 gymnosperm. 97% are native species classified as apophytes. 154 taxa are species of diagnostic value of 18 phytosociological classes; dominate species of the Molinio-Arrhenatheretea and Phragmitetea australis classes. 23 species (13% of flora) are undoubtedly new on researches area and their propagules were transported by birds. 5 species are protected by low, 2 are threatened of extinction in Poland and 9 are included into regional red list of Lower Silesia. Ponds forminghad the small influence on the local biodiversity, but new species are valuable and should be actively protected.

 Key words: anthropogenic ponds, flora, biodiversity, succession, plant migrations, Lower Silesia



4. Flora rezerwatu „Brzeźnik” koło Bolesławca (woj. dolnośląskie) oraz stopień zagrożenia jej najcenniejszych elementów

Jarosław Proćków

65-76


Flora of the nature reserve “Brzeźnik” near Bolesławiec (Lower Silesia, SW Poland) and the degree of risk for its most valuable components

 Abstract: The actual flora of the small nature reserve “Brzeźnik” (3.24 ha) comprises 60 taxa. Eight species are fully protected by Polish law: Erica tetralix (the easternmost locality in the Bory Dolnośląskie forest), Drosera rotundifolia, Dactylorhiza fuchsii, Ledum palustre, and 4 Sphagnum species (Sph. papillosum, Sph. fallax, Sph. angustifolium, Sph. teres). Additionally, there are found 10 taxa here (including hybrids) which are endangered or rare in Poland or/and Lower Silesia (including DD category): Dryopteris cristata, Eriophorum vaginatum, Juncus acutiflorus, J. alpinoarticulatus, J. bulbosus, J. ´langii,Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba, Vaccinium uliginosum, Viola palustris´epipsila.On the other hand 2 fully protected species are not confirmed here: Drosera intermedia and Carex limosa.Twenty five species are new for the reserve (never recorded before). The paper describes the nature reserve in detail and examines the possible causes of changes in its flora, and also assesses the potential risks for the future.

 Key words: Bory Dolnośląskie forest, cross-leaved heath, endangered plant species, Erica tetralix, heathland, limit range, nature reserve, protected plant species



5. Flora roślin naczyniowych Parku Pilczyckiego przy ulicy Mącznej we Wrocławiu

Kamila Reczyńska, Marek Malicki, Michał Śliwiński

77-86


The flora of vascular plants of Pilczycki Park near Mączna St. in Wrocław

Abstract: The area of urban green space is rather small in the majority of Polish cities. Considering the combination of an important biocenotic function with recreational purposes, there is an urgent need of determining the balanced conditions, which could ensure the high species diversity in a continuous anthropization. Pilczycki Park, despite of its location in the central part of Wrocław, is characterized by a large variety of habitats with their representatives in flora (266 species) and by occurrence of protected (3) and rare (3) plant species. In the following years, this condition could change due to processes of eutrophication and neophytism, which are common in the park area.

 Key words: Wrocław, urban green space, protected species, anthropization



6. Orchis militaris L. na Dolnym Śląsku i terenach przyległych

Krzysztof Świerkosz, Kamila Reczyńska

87-97


Orchis militarisL. in Lower Silesia and adjacent areas

Abstract: The paper describes locality of Orchis militaris newly discovered in the Śnieżnik Massif (the Sudetes, Lower Silesia). Until the year 2010 the species has not been observed in south-western Poland for 31 years. The single flowering specimen of the orchid was found in the worked-out quarry near Kletno. In spite of a detailed search, other specimens or leaf rosettes were not observed. Both the historical range of Orchis militaris in Lower Silesia and its current localities in adjacent parts of the Czech Republic are analyzed in this paper. The newly found locality of Orchis militaris probably developed from diaspores of populations in northern Moravia. The locality is seriously threatened by anthropogenic pressure. Therefore a regular monitoring to determine the possibility of its persistence in this area is required.

 Key words: Orchis militaris, Orchidaceae, endangered plants, Śnieżnik Massif, Sudetes



7. Nowe stanowisko kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser (Orchidaceae, Neottieae) w Karkonoszach

Remigiusz Pielech, Anna Jakubska-Busse

99-106


New locality of Dark Red Helleborine Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser (Orchidaceae, Neottieae) in the Karkonosze

Abstract: The paper brings a new record about Dark Red Helleborine Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser in the Karkonosze (the Sudetes, NW Poland). The new site is situated 3 km to the west of the center of Szklarska Poręba, at the foot of Czerwone Skałki Mt., 775 m a.s.l. Two flowering and three vegetative ramets were observed here in July 2009. It grows on a small rocky escarpment between the local road and the railway. A long distance from the known localities and the site properties suggest that the newly discovered population may be of an anthropogenic origin. Distribution map of all known localities of E. atrorubens in Lower Silesia is also presented. The population is endangered because of isolation and a small number of specimens. The main threatening factors are anthropogenic impacts and succession. Any repair work, as well as sprinkling the road with salt in the winter, may destroy the population.

 Key words: Epipactis atrorubens, Dark Red Helleborine, orchids, the Karkonosze, Lower Silesia



8. Nowe stanowisko nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku

Anna Jakubska-Busse, Michał Śliwiński

107-110


New locality of Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) in Lower Silesia

Abstract: This paper presents a new locality of Ophioglossum vulgatum L. found in the south-western Poland in 2009. The population consists of 700-1000 specimens.

Key words: Ophioglossum vulgatum, Kaczawskie Mountains, Lower Silesia



9. Mosses of the Kocioł Małego Stawu glacial cirque (Karkonosze Mts) and their supposed response to the tourism impact in the 20th

Ewa Fudali

111-130


Abstract: As a result of a bryological exploration carried out in 2009 within the Kocioł Małego Stawu glacial cirque a number of 90 moss species was recorded. Together with fragmentary notes collected in 1999, 2003 and 2007 the contemporary moss flora concerns 105 species (the list of mosses with a brief description of habitats is provided). 88% of them (92 species) were noted on no more than 25% of the plots (with 32 found exclusively once) and only 13 species were noted more frequently. The latter are widespread within the whole range of altitude and exposition as well as in the majority of plant communities what makes bryophyte vegetation in the glacial cirque rather monotonous in appearance. Species recorded showed visible substrata specialization: 80 taxa (76% – including 32 sporadic species) occurred only on one type of substratum. Rocks and boulders appeared to be the richest in the number of species – 34 species (with 28 occurring exclusively on this substratum) and coniferous litter and rotten leaves of grasses and ferns – 24 species (17 exclusive). Three plant communities were the richest in species: high subalpine grasslands of Crepido-Calamagrostietum villosae community – 48, spruce forest of Piceetumhercynicum community – 41 and dwarf-pine thickets Pinetum mugo sudeticum community – 40. The number of species noted in other plant communities was less than 30. The richest in species phytocoenoses occupied the most area within the glacial cirque and they showed rather high floristic similarity. The comparison of bryo-floristic data from two periods: 1869–1998 and 1999–2009, showed essential changes in species richness and composition – the list of mosses increased by 69 taxa but 50% of the previously reported flora was not refound. The most of species reported for the first time at the beginning of the 21th century were noted in the Karkonosze Mts just in the 19th century on the natural sites. Synanthropization process manifesting in appearance of hemerophilous species, not occurring naturally in the Karkonosze Mts, is limited to the surroundings of the Schronisko Samotnia chalet and strictly associated with mortar or concrete usage. Ruderal species were not observed in other parts of the glacial cirque. It suggests that tourist usage of the area has not influenced on floristic composition of the Kocioł Małego Stawu glacial cirque’s moss layer.

 Key words: mosses of the Mały Staw glacial cirque, bryoflora of Karkonosze, mountain mosses, changes of bryoflora, tourism impact upon the bryoflora



10. Flora wątrobowców na murszejącym drewnie i wykrociskach w zbiorowiskach leśnych Karkonoszy (Sudety Zachodnie)

Monika Staniaszek-Kik

131-156


Liverworts on decaying wood and tree-fall disturbances in forest communities in the Karkonosze (the Sudetes, SW Poland)

 Abstract: The paper contains a list of 39 liverwort species collected on decaying wood (logs, stumps and snags) and on tree-fall disturbances (root plates, pits and mounds) in forest communities in the Karkonosze. Three of these species are threatened in Poland: Cephalozia catenulata, C. leucantha, Marsupella emarginata and three are partially protected by law: Cephalozia catenulata, Bazzania trilobata i Ptilidium ciliare. The most frequent species in the study area are: Calypogeia integristipula, C. azurea, Cephalozia bicuspidata, Lepidozia reptans, Lophocolea heterophylla,Lophozia ventricosa.

 Key words: liverworts, decaying wood, tree-fall disturbance, forest communities, the Karkonosze, Poland



11. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. II. Skałki rejonu Szrenicy

Maria Kossowska

157-166


Materials to the distribution of saxicolous lichens in the Karkonosze Mts. II. Rocks of the Szrenica Mt. region

Abstract: The paper presents a list of 50 lichens and lichenicolous fungi found on rocks in the region of Szrenica Mt. (western part of the Karkonosze Mts). All the species grow on granites, exposed either in boulder fields or as separate rock formations. Four of them, Chrysotrix chlorina, Cetrariella commixta, Parmelia omphalodes and Umbilicaria nylanderiana, are discussed in details. Chrysotrix chlorina is reported for the first time from the Polish Karkonosze Mts.

 Key words: epilithic lichens, biodiversity, Karkonosze Mts



12. Porosty Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego

Katarzyna Szczepańska

167-174


Lichens of the Gryżyński Landscape Park

Abstract: The paper presents the results of lichenological research carried out in the Gryżyński Landscape Park. 83 species of lichens have been found in the park. Among them, 28 were growing on trees, 14 on rocks, 19 on soil, 7 on wood and 15 on different kind of substrata. Some of the noted species are protected or endangered (e.g., Chaenotheca furfuracea, Strangospora pinicola, Thelocarpon epibolum, Parmelia submontana, Usnea subfloridana and Vulpicida pinastri) but most of them are very common in Poland.

Key words: lichens, Gryżyński Landscape Park, Poland



vol. 4 (2009)

Redaktor tomu: Jarosław Proćków

Recenzenci prac

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Uniwersytet Wrocławski
Wanda Bacieczko, Akademia Rolnicza w Szczecinie
Paweł Czarnota, Uniwersytet Rzeszowski
Maria Kossowska, Uniwersytet Wrocławski
Martin Kukwa, Uniwersytet Gdański
Ryszard Markowski, Uniwersytet Gdański
Magdalena Mularczyk, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Krystyna Pender, Uniwersytet Wrocławski
Adam Rostański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ewa Szczęśniak, Uniwersytet Wrocławski
Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski 

 

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 4 jest wersja papierowa.

1. Paleobotanika w działalności naukowej Ferdynanda Albina Paxa

Ewa Zastawniak, Lilla Hably

5-14


Palaeobotany in the scientific activity of Ferdinand A. Pax

 Abstract: F. A. Pax's interests in palaeobotany are reflected in his publications dealing with fossil plants, mainly those discovered on the territory of Silesia. He investigated fossil floras of different age, from the Tertiary to early historic times. In his monograph of the genus Acer L. Pax presented critical revision of all fossil species of this genus, previously described from the Tertiary of Europe, and described his idea of Acer phylogenetics. It was Pax who for the first time used A. Engler's theory of historical development of vegetation of the northern hemisphere to the interpretation of Tertiary fossils of Europe.

 Key words: Palaeobotany, Cenozoic (Die Paläobotanik, Das Känozoikum) 

 

 



2. Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Ol

Zygmunt Kącki, Ewa Stefańska-Krzaczek

15-42


 Phytosociological characteristics of the forest habitats of European Ecological Natura 2000 Network in Oleśnica Śląska Forest Inspectorate

 Abstract: This work presents characteristics of plant communities identified as forest habitats of European Ecological Natura 2000 Network in Oleśnica Śląska Forest Inspectorate. A fieldwork was carried out on the total area of 4 262.67 ha, which was pointed out as probable Natura 2000 forest habitats on the basis of the species composition of stands and forest habitat type. Data was collected in accordance with the Braun-Blanquet method in selected forest subsections. 121 relevés were used in the analysis. The fieldwork confirmed Natura 2000 habitats on the area of 1 761.4 ha. Finally, they represent 6.7% of the forest inspectorate area. The habitats in a good condition were found on the area of 293.7 ha (16.7%) and the degenerated habitats on the area of 1 467.7 ha (83.3%). 6 forest habitats represented by 7 forest associations were identified: Vaccinio uliginosi-Pinetum (91D0-2), Molinio caeruleae-Quercetum roboris (9190), Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (9190), Fraxino-Alnetum (91E0-3), Ficario-Ulmetum minoris (91F0), Galio sylvatici-Carpinetum betuli (9170-1), Luzulo pilosae-Fagetum (9110-1). The area of elm-ash forests was the largest and the area of Scotch pine bog forest was the smallest. Among the other habitats the area of beech forests was also significant.

 Key words: European Ecological Natura 2000 Network, forest habitats, community structure, protected species, rare species 

 



3. Zbiorowiska roślinne rezerwatu "Torfowisko Kunickie" koło Legnicy - ocena dynamiki i zagrożeń

Jarosław Proćków, Ewa Szczęśniak

43-90


Plant communities of the mire nature reserve "Torfowisko Kunickie" near Legnica (SW Poland) – evaluation of dynamics and threats

 Abstract: The paper presents phytosociological records of the mire nature reserve "Torfowisko Kunickie" near Legnica, SW Poland, which are compared with previous data. The clear effects of eutrophication of the mire surroundings connected with an increasing drying out (because of existed drainage ditch system and low rainfalls during last years) cause that associations of oligo-/dys- and mesotrophic habitats are superseded by communities which are characteristic for higher level of biogenic elements within substratum. The dominant plant community in the nature reserve is Carici elongatae-Alnetum. The most numerous associations (12) represent the class Phragmitetea australis. 7 valuable plant communities are not noticed (e.g. Scorpidio-Utricularietum minoris, Caricetum appropinquatae, C. limosae, C. lasiocarpae, C. diandrae). However, 13 others are new for the reserve (e.g. Acoretum calami, Impatientetum parviflorae, community with Urtica dioica, community with Glechoma hederacea, cfr. Urtico-Calystegietum, Ceratophylletum demersi).

 Key words: peat bog, human impact, eutrophication, drainage, succession, nature reserve, SW Poland

 



4. Występowanie Reynoutria japonica Houtt., R. sachalinensis (F. Schmidt) Nakai i Impatiens glandulifera Royle wzdłuż strumieni Gór

Michał Śliwiński

91-106


The occurence of Reynoutria japonica Houtt., Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai and Impatiens glandulifera Royle along streams in the Sowie Mts, near Bielawa

Abstract: River valleys of the Sowie Mts and the Dzierżoniowska Basin, due to human long-term agricultural activity, were heavily transformed. Disadvantageous changes of river systems simplified penetration by invasive species. They make a serious problem to plant diversity, are burdensome to citizens, increase the threat of flooding and lower the beauty of landscape. In the middle 70-ties of 20th century, knotweed and Himalayan balsam were noticed in the Sowie Mts. In 2006 field research enabled to estimate the condition of their populations and regularity of their occurrence along the rivers near Bielawa.

 Key words: alien invasive species, plants, Reynoutria sp., Impatiens glandulifera, form of land use, upland rivers, Sowie Mts 



5. Saxifraga nivalis L. w Karkonoszach - stan aktualny i próby wzmocnienia populacji

Ewa Szczęśniak, Marek Malicki, Dariusz Kuś

107-116


Saxifraga nivalisin the Karkonosze Mountains - actual status and trials of population recovery

Abstract: Saxifraga nivalis is one of the rarest plants in flora of Central Europe. One isolated relict population occurs in the Karkonosze Mts. Overexploitation caused, that the population consists of no more than 20 individuals and is critically endangered of extinction. The species is cultivated on secondary locations in Botanical Garden in Wrocław and a nursery of Karkonosze National Park in Jagniątków. The trial of population recovery was made in July 2007. 10 young plants from in vitro cultivation and 5 seedlings from the KPN nursery were introduced into rock crevices near the natural site of the species. 5 plants survived winter and started to grow in spring of 2008: 3 specimens from in vitro culture and 2 seedlings of KPN nursery. In 2009 only the plants from the nursery exist, 1 of them started to bloom; the plants from in vitro culture did not survive the winter.

 Key words: Saxifraga nivalis, relict species, active protection, Karkonosze Mts, Lower Silesia, Poland



6. Występowanie Bupleurum rotundifolium L. (Apiaceae) na Śląsku Opolskim

Sylwia Nowak, Arkadiusz Nowak

117-123


Occurrence of Bupleurum rotundifolium L. (Apiaceae) in Opole Silesia

Abstract: Bupleurum rotundifolium is one of the rarest vascular plants in Opole Silesia. It belongs to the critically endangered species in the region. The taxon has not been confirmed for last few decades, so the described location is the only existing population of Bupleurum rotundifolium within Opolskie voivodeship. The existing population consists of about 250 individuals growing in crops on calcareous substrate and demands special conservation means.

 Key words: Bupleurum rotundifolium, Apiaceae, archaeophyte, segetal weeds, endangered species, Opole Silesia, SW Poland  

 



7. Nowe stanowisko widlicza spłaszczonego Diphasiastrum complanatum L. (Lycopodiaceae) na Dolnym Śląsku i możliwości jego ochrony z

Piotr Gorzelak

125-133


 A new locality of Diphasiastrum complanatum L. (Lycopodiaceae) in Lower Silesia and possibilities of its protection from the viewpoint of a forester

Abstract: A new locality of Diphasiastrum complanatum has been found in the eastern part of Twardogóra Hills, near Domasławice village. The species is vulnerable in Lower Silesia, but this locality is not endangered as yet. Possibilities of a protection of Diphasiastrum complanatum site from the viewpoint of a forest industry have been considered in this paper.

 Key words: Diphasiastrum complanatum, active protection, endangered species, Lower Silesia 

 



8. Nowe stanowisko trzmieliny brodawkowanej Euonymus verrucosa Scop. (Celastraceae) na Dolnym Śląsku

Piotr Gorzelak

135-141


 A new locality of Euonymus verrucosus Scop. (Celastraceae) in Lower Silesia

 Abstract: A new locality of Euonymus verrucosus Scop. has been found in the eastern part of the Wzgórza Trzebnickie Hills, near Malerzów village. The species is critically endangered in Lower Silesia and the only locality could be threatened by forest management.

 Key words: Euonymus verrucosus, endangered species, Lower Silesia



9. Czerwona lista porostów zagrożonych w polskiej części Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich (Sudety Wschodnie)

Katarzyna Szczepańska

143-159


Red list of threatened lichens in the Polish part of the Śnieżnik Massif and the Bialskie Mountains (East Sudety Mountains)

Abstract: The first regional list of threatened lichens in the Polish East Sudetes is presented. The list is a result of investigation studied in the Śnieżnik Massif and the Bialskie Mountains. The status of listed lichen species has been evaluated according to the Red List Categories by IUCN (2001, version 3.1). The data obtained were compared with historical ones. Changes of the species main frequency were used as an additional indicator of their threat status. The Red List includes 227 taxa of lichens, which constitute 50% of the local biota and 14% of Polish biota. The status of threatened biota has the following categories: Regionally Extinct (RE) – 78 taxa, Critically Endangered (CR) – 12, Endangered (EN) – 14, Vulnerable (VU) – 8, Near Threatened (NT) – 30, Least Concern (LC) – 15 and Data Deficient (DD) – 70. The most threatened are epiphytes typical of deciduous forests.

Key words: lichens, red list, IUCN Red List Categories in version 3.1, Śnieżnik Massif, Bialskie Mountains, Sudety Mountains, Poland  



10. Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. I. Grunty skalne Czarnego Grzbietu

Maria Kossowska

161-169


Materials to the distribution of saxicolous lichens in the Karkonosze Mts I. Patterned grounds of the Czarny Grzbiet ridge

 Abstract: The list of 30 epilithic lichen species and 2 lichenicolous fungi occurring on the Czarny Grzbiet ridge is presented. All the species grow on mica schist - the rock substrate poorly investigated in the Polish part of the Karkonosze Mts till now. Three of them, Lecanora aff. gisleriana, Miriquidica garovaglii and M. pycnocarpa, are discussed in details as specially noteworthy taxa.

 Key words: epilithic lichens, biodiversity, Karkonosze Mts

 



vol. 3 (2008)

Redaktor tomu: Jarosław Proćków

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 3 jest wersja papierowa.

 

1. Zbiorowiska segetalne miasta Wrocławia

Jadwiga Anioł-Kwiatkowska

5-26


Segetal communities of Wrocław city

 Abstract: The paper presents the results of the research on plant communities in arable fields in Wrocław city (a capital of Lower Silesia, in the south-west of Poland). The investigations were carried on applying the commonly accepted Braun-Blanquet method. Two plant associations have been identified in cereal fields of the investigated area: Vicietum tetraspermae and Aphano-Matricarietum. The first of the mentioned associationsdeveloped worse than the second one which is its geographical substitute. Two other associations have been identified in fields containing root crops: Galinsogo-Setarietum andEchinochloo-Setarietum. All of these associations occur in surrounding areas of the city in specific habitats which indicate particular soil reaction, moisture content and nitrogen reserves.

 Key words: segetal comminities, phytosociological characteristic, habitat conditions, plant associations, root crop communities, cereal communities, Wrocław city, Poland



2. Flora roślin naczyniowych Wzgórz Łomnickich i jej antropogeniczne uwarunkowani

Remigiusz Pielech

27-57


Vascular flora of the Wzgórza Łomnickie Hills (the Sudety Mts., SW Poland) and its anthropogenic determinants

 Abstract: The aims of the paper are to present a list of vascular plants of the Wzgórza Łomnickie Hills (the Sudety Mts., SW Poland) and to explain the nature and consequences of main antropogenic and biogeographic influences on local flora. The detailed field exploration yielded a list of 585 species. Supplemented by both published sources and observations after 1980, the total number of vascular plants species reached the number of 615. To understand the essence of anthropogenic transformations of the local flora I examined biological spectrum of life forms, distribution type and groups of synanthropic plant contributions. The analysis shows qualitative and quantitative changes of flora composition. Non-indigenous species constitute 18.70% of total. The proportion among life form groups has changed and is being influenced by different types of human activity. The comparision of the local floras within similar regions in the Sudety Mts. revealed transformations in the contribution of different taxonomic units. It is the effect of the presence of numerous alien plants (e.g. non-indigenous species respectively constitute 40.7% and 20% of Brassicaceaeand Scrophulariaceae) as well as a particular type of land usage (ponds development has considerably increased the percentage of Cyperaceae).

 Key words: vascular plants, local flora, biodiversity, synanthropisation, the Wzgórza Łomnickie Hills, the Sudety Mts. 



3. Rozmieszczenie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych projektowanego obszaru Natura 2000 „Ostoja nad Bobrem”

Kamila Reczyńska

59-81


Distribution and condition of natural habitats of the proposed Natura 2000 area “Ostoja nad Bobrem”

Abstract: The paper summarizes fieldwork which was carried out on the proposed Natura 2000 area called “Ostoja nad Bobrem”, located in the south-west of Poland. The research confirmed the presence of natural habitats appearing in Annex I to the Habitat Directive. Among them there are particularly important priority habitats such as: species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe – *6230), Tilio-Acerion forests on slopes screes and ravines (*9180) and alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae – *91E0).

 Key words: Natura 2000, natural habitats, Bóbr river, Lower Silesia



4. Szata roślinna użytku ekologicznego "Starorzecze Łacha Farna" (NW Wrocław, woj. dolnośląskie)

Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków

83-105


Plant cover of the “Łacha Farna Old River-bed” area of ecological use (NW Wrocław, Dolnośląskie voivodeship)

 Abstract:The paper describes the vascular flora and plant communities of the ‘Łacha Farna Old River-bed’ area of ecological use which is situated in Wrocław city (SW Poland). The full list of recorded plants comprises 173 taxa. The most interesting plant is Ceratophyllum submersum (the rare species in Lower Silesia – LC category). The vegetation is also strongly differential – 41 plant communities belonging to 8 classes occur here. The two richest classes are: Phragmitetea australis and Artemisietea vulgaris (10 communities found for each). There is only locality of Ceratophylletum submersi association (Potametea class), never recorded earlier on the area and its vicinity. The paper also provides precise descriptions of the localities examined to be used later for all the subsequent comparisons to identify the directions of changes within the studied oxbow lake. The distribution of the analysed localities and protected species is shown as Fig. 1. All the features of the investigated area confirm that it should be protected by local authorities.

 Key words: biodiversity, area of ecological use, natural values, flora, plant communities, Ceratophyllum submersum, Ceratophylletum submersi, urban investment, Janówek, Wrocław



5. Zagrożone oraz chronione gatunki flory naczyniowej Równiny Oleśnickiej oraz zachodniej części Wzgórz Trzebnickich

Piotr Gorzelak

107-119


Endangered and protected species of the vascular flora of the Równina Oleśnicka Plain and the western part of the Wzgórza Trzebnickie Hills

Abstract: The paper presents the research on the distribution of endangered and protected species of the vascular flora of the Równina Oleśnicka Plain and the western part of the Trzebnickie Hills. It is the supplement of the nature stocktaking carried out within the administrative districts of the region duringtheyears 1991–1993 and is pointing out the need for further research in order to expand the knowledge ofthis topic. As a result of the field research 34 endangered and protected plant species found on 173 localities were noted. Among them 26 species on 161 sites are protected by law and 24 species on 113 localities have different threat categories in Lower Silesia. Two species –Osmunda regalis L. and Leucojum vernum L. are listed in the ,,Red list of plants and fungi in Poland” (Mirek i in. 2006).

 Key words: endangered species, protected species, the Równina Oleśnicka Plain, the Wzgórza Trzebnickie Hills, Lower Silesia



6. Wybrane antropofity brzegów Bystrzycy na odcinku Krasków-Jarnołtów

Michał Śliwiński

121-136


Selected anthropophytes of the Bystrzyca riverside along Krasków-Jarnołtów section

Abstract: Valleys of large rivers, like Bystrzyca which is one of the largest Odra River tributaries, are prone to invasions of alien plant species. The Bystrzyca River valley in Krasków-Jarnołtów section is a part of a protected landscape area but it is relatively modified by human activity. Reinforcement of the river bed may have caused the appearing of invasive species, while the process of their penetration to protected areas is a serious threat to natural plant cover. The article contains basic knowledge about synanthropisation and the description and distribution of five invasive species (Impatiens parviflora, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Solidago canadensis, Solidago gigantea) found within the investigated area.

 Key words: Bystrzyca, anthropophytes, invasive species, Impatiens parviflora, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Solidago canadensis, Solidago gigantea



7. Bidentetum cernuae (Kobendza. 1948) Slavnić 1951 w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim

Krzysztof Spałek

137-144


Bidentetum cernuae (Kobendza 1948) Slavnić 1951 association in dammed reservoirs in Opole Silesia (SW Poland)

Abstract: This paper presents the environmental conditions, floristic structure and distribution of the Bidentetum cernuae association from theBidentetea tripartitae class within 3 dammed reservoirs in Opole Silesia(SW Poland).

 Key words: phytosociology, plant associations, vascular plants, Bidentetum cernuae, Bidentetea tripartitae, dammed reservoirs, Opole Silesia, Poland



8. Is this a new species, hybrid or maybe phenotypic plasticity results?

Anna Faltyn, Anna Jakubska-Busse

145-154


Abstract: In the paper we present the results of studies on the variability range of the flower colour, size and shape in D. majalis. The research was carried out in three populations, deliberately chosen so that to exclude the possibility of hybridisation with other orchid species. The obtained results confirm a wide range of phenotypic plasticity of a taxon, in extreme cases causing problems in species identification. The performed analyses demonstrate that the labellum index, similarly to the colour of the flowers and the shape and the pattern of labellum, have a wide range of individual variability, which makes it quite difficult to classify taxa within the genus.

Key words: Dactylorhiza majalis,phenotypic plasticity, diversity



9. Nowe stanowisko Muscari comosum (L.) Mill. (Liliaceae) na Dolnym Śląsku

Alicja Bera, Ewa Szczęśniak

155-160


A new locality of Muscari comosum (L.) Mill. (Liliaceae) in Lower Silesia

Abstract: Muscari comosum is a sub-Mediterranean species, very rare and critically endangered in Poland nowadays. A new locality found in 2007 near Pierwoszów (Wał Trzebnicki Ridge) is the 7thexisting in Lower Silesia, i.e. it is less than 10% of all known sites. The isolated population consists of 53 specimens and is endangered by anthropogenic impact and a succession of vegetation.

 Key words: Muscari comosum, red list, endangered species, Lower Silesia



10. Rozmieszczenie bylicy boże drzewko (Artemisia abrotanum L.) na Dolnym Śląsku

Agnieszka Kreitschitz

161-166


Distribution of Artemisia abrotanum L. in Lower Silesia

Abstract: In the paper 21 new localities of Artemisia abrotanum in Lower Silesia are presented. Most of them are situated within the Wrocław area. The species has a synanthropic origin and is represented, on the studied area, by di- and tetraploid forms. In most cases, the plants on their sites are represented by tetraploids. Only one diploid specimen was noted. This may suggest the extension of the distribution by a polyploid form of the species.

Key words: Asteraceae, Artemisia L., Lower Silesia, distribution, polyploids 



11. Porosty Parku Zdrojowegow Cieplicach Sląskich Zdrój (Jelenia Góra, pd.-zach. Polska)

Anna Sadowska Deś

167-174


Lichens of Zdrojowy Park in Cieplice Śląskie Zdrój (SW Poland)

Abstract: The paper contains the results of scientific research in Zdrojowy Park in Cieplice. General aims of the studies were lichen biota and estimation of the environmental condition of the park using lichens as bioindicators.

 Key words: lichens, Park Zdrojowy, Cieplice Śląskie, the Sudety Mountains, Poland



12. Wyglądając poza zieleń

Krzysztof Świerkosz

175-178




vol. 2 (2005)

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 2 jest wersja papierowa.

1. Flora projektowanego rezerwatu „Matunin” koło Jelcza w powiecie oławskim

Aleksandra Kazuń

5-23


Flora of the projected nature reserve ”Matunin” near Jelcz, Oława district

 Abstract: The paper presents vascular plants and moss flora of the projected nature reserve “Matunin”, situated in a flood terrace of the River Odra valley. The research area is an oxbow lake called Matunin and its surroundings: alluvial meadows, fields and fragments of riverine shrubs and forests. A total of 15 taxa of mosses and 312 taxa of vascular plants were found, including 7 protected species and 28 species considered as rare or vanishing in both Lower Silesia and Opole Silesia. One species – Trapa natans – is rare and threatened in Poland and vanishing in Europe.

 Key words: flood terrace, the River Odra valley, oxbow lake, threatened habitats, protected species, rare species, Lower Silesia, Poland

 



2. Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu „Matunin” koło Jelcza w powiecie oławskim

Aleksandra Kazuń

25-77


Plant communities of the projected nature reserve „Matunin” near Jelcz, Oława district

 Abstract: The article presents plant communities of the projected nature reserve „Matunin”, which covers a fragment of a flood terrace of the River Odra valley and includes the Matunin oxbow lake (situated near Jelcz) and its surroundings: alluvial meadows, fields and patches of riverine shrubs and forests. Many interesting and rare plant communities, bound to oxbow lakes and riverine floodedareas, such as Trapetum natantis, Lemno minoris-Salvinietum natantis, Nupharo-Nymphaeetum albae, Rhamno-Cornetum sanguinei and Ficario-Ulmetum minoris have been found here.

 Key words: plant communities, flood plain of the River Odra valley, threatened habitats: oxbow lakes, riverine meadows and forests



3. Wartości przyrodnicze Janówka (NW Wrocław) - terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie

Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków

79-94


Natural values of the Janówek area (NW Wrocław, SW Poland) – the projected urban investment ground

 Abstract: The main aim of this paper has been to assess natural values of the Janówek area (Wrocław) from the geobotanical point of view. The area is a valuable natural territory because a rich population of Salvinia natans (protected by law and vulnerable species – VU category), consisting of about 1000 handsome specimens occurs here. There are also situated localities of some rare species in Lower Silesia, i.e. Cyperus fuscus (NT cat.), Kickxia elatine (NT), Sherardia arvensis (LC) and Euphorbia exigua (LC), and a borderland, fragmentarily developed form of Kickxietum spuriae association, a segetal weeds community of the Caucalidion lappulae alliance, as well as the area of ecological use ‘Łacha Farna Old River-bed’. Probably, within the Janówek area a rare butterfly species Euphydryas maturna L. appears and this is one of the only two localities in Poland. The western part of the investigated ground should be conserved as the Protected Landscape Area.

 Key words: biodiversity, area of ecological use, natural values, Euphydryas maturna, Cyperus fuscus, Euphorbia exigua, Kickxia elatine, Kickxietum spuriae, Salvinia natans, Sherardia arvensis, urban investment, urban forests, Janówek, Wrocław, Poland



4. Wyniki badań palinologicznych osadów torfowych z Izerskiego Bagna w Górach Izerskich

Bartosz Popowski

95-106


Results of a palynological analysis of peat sediments from Izerskie Bagno (Izerskie Mts.)

 Abstract: The paper contains results of a pollen analysis of sediments in the peat-bog Izerskie Bagno (IzerskieMts.). On the basis of palynological data, the succession of the peat-bog vegetation as well as the age of sediments have been determined. Only the Atlantic and Subboreal periods were distinguished in the profile. Absence of the Subatlantic layers and no human activity were detected.

 Key words: Peat-bog, pollen analysis, the Holocene, the Atlantic and Subboreal periods



5. Taksony z rodzaju Aesculus L. na terenie Wrocławia

Elżbieta Szopińska

107-120


Taxa of Aesculus L. genus in Wrocław (SW Poland)

Abstract: In the light of contemporary issues of urban development and the natural environment deterioration, a research concerning taxonomic diversity and the state of dendroflora preservation are the basis for any further activities in the fields of shaping and preservation of urban green areas.

 Key words: dendroflora, horse chestnut, variability, distribution, Wrocław



6. Gatunki z grupy Festuca ovina (Poaceae) na serpentynitach Przedgórza Sudeckiego

Ewa Szczęśniak

121-129


Species of Festuca ovina group (Poaceae) on the serpentine rocks in the Sudety Foreland

 Abstract: Five species of the Festuca ovina group have been identified on open serpentine rocks and in xerothermic grasslands occurring in the Sudety Foreland: F. pallens Host, F. trachyphylla (Hack.) Krajina, F. ovina L., F. valesiaca Schleich. ex Gaudin, and F. guestphalica Boenn. ex Rchb. F. trachyphylla is the most popular and the widest distributed species. Less common but also wide distributed is F. ovina. F. pallens is rare and occurs only on natural serpentine outcrops. F. valesiaca and F. guestphalica have been noted at 1 site only. These three species are rare or very rare in Lower Silesia and are included into regional Red List.

 Key words: Festuca ovina group,Poaceae, serpentine rock, south-western Poland



7. Pollination ecology of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in the south-western Poland

Anna Jakubska, Marcin Kadej, Dorota Prządo, Mieczysław Steininger

131-144


Abstract: Pollination ecology of eight populations of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) occurring in Lower Silesia in the south-western Poland has been studied. Plants were examined in respect to composition of their nectar and its influence on attracting insects under field conditions. Chemical composition of Epipactis helleborine nectar was studied by means of GC/MS SIM. Pollinators and visitors were recorded in natural populations.

 Key words: Epipactis helleborine,Orchidaceae, pollinators,vectors, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera,nectar composition



8. Nowe stanowisko Salvia glutinosa L. (Lamiaceae) na Dolnym Śląsku

Marek Malicki

145-149


A new locality of Salvia glutinosa L. (Lamiaceae) in Lower Silesia

 Abstract: A new locality of Salvia glutinosa has been found in Kaczawskie foothills, in the north-western part of Grodziec village. The population consisted of 20 specimens. Most of the plants bloomed. This locality is probably anthropogenic.

Key words: Salvia glutinosa, new locality, Lower Silesia 



9. Chlorophyll-free form of Epipactis albensis Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) in the „Skarpa Storczyków” nature rese

Anna Jakubska, Aleksandra Schmidt

151-154


Abstract: Chlorophyll-free form of Epipactis albensis has been found in the ‘Skarpa Storczyków’ nature reserve near Orsk. This is the first record of albino plants of this species in Poland.

 Key words: achlorophyllous specimens, mycoheterotrophy, Epipactis albensis, orchid, Lower Silesia, Poland 



10. A locality of Water Chestnut Trapa natans L. (Trapaceae) in the Odra oxbow lake near Zakrzów (Oława district)

Anna Jakubska, Aleksandra Kazuń

155-158


Abstract:A locality of Trapa natans L. (Trapaceae) has been found inthe Odra oxbow lake near Zakrzów village in Lower Silesia (south-western Poland).

Key words:Water Chestnut, Trapa natans L., Lower Silesia, Poland



11. Kolekcja mszaków w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Część II

Adam Stebel

159-166


The Bryophyte Collection in the Upper Silesian Museum in Bytom (Part II)

 Abstract: This paper is a contribution to the knowledge of bryofloras of the Beskid Śląski Range, Wyżyna Śląska Upland, Kotlina Oświęcimska Basin and Pojezierze Litewskie Lakeland. It is based on the herbarium specimens collected by K. Lubliner in July, August and October 1935. Totally, localities of 33 species are reported. Distribution data of many rare species, e.g. Sphagnum centrale, S. obtusum and Paludella squarrosa, are provided.

 Key words: mosses, distribution, Beskid Śląski Range, Wyżyna Śląska Upland, Kotlina Oświęcimska Basin, Pojezierze Litewskie Lakeland, Poland



12. New localities of Orthodontium lineare (Orthodontiaceae, Bryopsida) in the south-western Poland

Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek, Monika Staniaszek

167-172


Abstract: This paper presents fifteen new localities of Orthotontium lineare found in the south-western Poland in the years 2002–2005. Current distribution and habitat preferences of O. lineare within this area are briefly described.

 Key words: Bryopsida, distribution, habitat preferences, neophytic moss, Orthodontium lineare, Poland



13. Porosty Parku Szczytnickiego we Wrocławiu

Monika Dimos

173-179


Lichens of Szczytnicki Park in Wrocław

Abstract: Park Szczytnicki is the biggest park in Wrocław city, and one of the largest in Europe. On this area, 35 species of lichens and 1 of lichenicolous fungus (Lichenoconium lecanorae) have been found. Same of recorded lichen species, e.g. Bryoria fuscescens and Usnea hirta are rare and endangered in Poland, particularly in the cities.

 Key words: lichens, Poland, Wrocław, Szczytnicki Park 



vol. 1 (2004)

Wersją pierwotną (referencyjną) tomu 1 jest wersja papierowa.

1. Flora naczyniowa siedlisk poprzemysłowych miasta Wałbrzycha

Małgorzata Klimko, Aneta Czarna, Bogdan Bałuka

7-22


Vascular plants of post-industrial sites in the city of Wałbrzych 

Abstract: The paper presents the current flora of vascular plants of selected spoil heaps and sedimentation tanks of two coal mines in Wałbrzych.

 Key words: vascular plants, post-industrial habitats, Wałbrzych



2. Cenne przyrodniczo siedliska i ich zespoły w północno-zachodniej części Pogórza Izerskiego – analiza struktury i powiązań w k

Krzysztof Świerkosz

23-33


Nature valuable habitats and its complexes of north-western part of the Pogórze Izerskie (Izerskie Foothills) – the structure and landscape pattern analysis

Abstract: The paper presents results of investigations on interesting and close-to-natural habitats of the north-western part of Pogórze Izerskie Foothills. Only 59 well-preserved habitats have been found. The forests (33 patches, 281,5 ha – including ca 230 ha of oak-hornbeam forests) and the environment of rivers and lakes (12 patches, 295 ha) are the most common. Habitats of marshes, wet meadows, termophilous grasslands and ash-alder-willow forests are very rare.

Key words: nature protection system, landscape ecology, biodiversity conservation, Pogórze Izerskie Foothills, Sudety Mts.



3. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy” koło Barda (południowo-zachodnia Polska)

Wiesław Fałtynowicz, Marek Halama, Marek Kmiecik

35-48


Vascular plant flora of the nature reserve “Cisy” near Bardo (SW Poland)

Abstract: The paper presents results of floristic research of vascular plants in the nature reserve “Cisy” located near Bardo town in Bardo Mts (south-western Poland). Altogether 144 species have been found. Some of them are rare and threatened in Poland, e.g. Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza sambucina, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia and Taxus baccata.

 Key words: vascular plants, “Cisy” nature reserve, south-western Poland



4. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu „Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie)

Krzysztof Świerkosz

49-70


The flora and the plant communities of the “Uroczysko Obiszów” preserve (Wzgórza Dalkowskie)

Abstract: The paper described the flora and plant communities of the nature reserve ”Uroczysko Obiszów” on Wzgórza Dalkowskie Hills (Wzgórza Trzebnicko-Ostrzeszowskie Hills, Lower Silesia). A full index of plants recorded in the reserve comprises 217 species. The most interesting include Epipactis albensis and five mountane species: Senecio fuchsii,Dryopteris dilatata,Sambucus racemosa, Prenanthes purpurea and Valeriana sambucifolia. Lycopodium annotinum, which was noted in 1973 is extinct.Four plant communities occur here, i.e. oak-hornbeam forest (Galio sylvatici-Carpinetum), alder forest (Fraxino-Alnetum), soft water streams’ community of Caricetum remotae and grass-sedges community with Carex acutiformis. The oak-horbnbeam forest, which covers about 90% of an area, is very well preserved and is the most valuable community in the reserve “Uroczysko Obiszów”.

 Key words: plant species protection, biodiversity conservation, plant communities, nature reserve, Uroczysko Obiszów, Wzgórza Dalkowskie Hills, Silesia Lowland.



5. Flora roślin naczyniowych i roślinność rezerwatu „Jeziorko Daisy” koło Mokrzeszowa (Pogórze Wałbrzyskie)

Ewa Szczęśniak

71-83


Vascular plant flora and vegetation of the “Jeziorko Daisy” near Mokrzeszów nature reserve (WałbrzyskieFoothills)

Abstract: The geological –forest nature reserve “Jeziorko Daisy” lake protects limestone outcrop with Upper Devonian fossilised fauna and a narrow belt of surrounding forests. Vascular plant flora comprises 198 specieswith 128 forest species, 53 apophytes of grasslands and anthropogenic non-forest communities, and 17 anthropophytes. 13 species are protected by low, and 2 of them (Cephalanthera longifolia, C. damasonium) are threatened in Poland. The studied area was deforested in 19th century, and now it is covered by cultivated forests and different stages of regeneration of natural vegetation. Two non-forest communities of Artemisietea and Trifolio-Geranietea classes and three forest communities of Querco-Fagetea class have been identified.

Key words: nature reserve, threatened species, plant associations, SW Poland



6. Materiały do flory Kamiennego Grzbietu (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie)

Ewa Szczęśniak, Zygmunt Kącki

85-90


Materials to the flora of Kamienny Grzbiet (Ślęża Massif, Sudetic Foreland)

 Abstract: Kamienny Grzbiet ridge is a small hill situated in the Ślęża Massif, built of serpentine rocks. The subjects of the research were vascular flora of grassland community Viscario-Avenuletum pratensis Oberd. 1949 developed in small areas near serpentine quarries and vascular flora of fields covering almost the whole hill.  82 grassland and 76 weed species have been found there. Particularly interesting are:Avenula pratensis, Orobanche caryophyllea, Carduus nutans and Viciapannonica ssp. pannonica.

 Key words: xerotherm grassland species, weeds, serpentine rocks, south-western Poland



7. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Skałki Stoleckie”

Ewa Szczęśniak

91-99


Vascular plant flora of the “Skałki Stoleckie” rocks nature reserve 

Abstract: Vascular flora of the nature reserve “Skałki Stoleckie” rocks comprises 248 species, i.e. 122 forest and xerotherm grassland species and 126 apophytes and anthropophytes. Five of them, i.e.: Carlina acaulis, Viburnum opulus, Polypodium vulgare, Primula elatior, Convalaria majalis are protected by low and one - Gagea pratensis is threatened in Poland:.

 Key words: nature reserve, limestone quarry flora, succession of vegetation, Sudety Foreland



8. Porównanie fizyko-chemicznych właściwości siedlisk situ drobnego Juncus bulbosus L. z Wrocławia i okolic z właściwościami sie

Jarosław Proćków

101-125


The comparison of the physical-chemical properties of the habitats of bulbous rush (Juncus bulbosus L.) from Wrocław and its environs with the habitats’ properties of the selected associations of Potametea and Littorelletea uniflorae classes.

 Abstract: In this paper, mathematical values of habitats’ properties (waters and bottoms) of Juncus bulbosus communities (and others) are compared. Statistical analyses gave new information about an amplitude of some factors (19 properties for waters and 15 for bottoms). The study has confirmed that bulbous rush may also grow in eutrophic waters (it usually exists in oligotrophic, lobelian lakes or mesotrophic waters). An interesting fact was to find this species within habitats with  alarge content of calcium ions (systematic and floristic monographs state that this species avoids calcium ions). The rest of tested factors were also analysed. The results have shown that Juncus bulbosus phytocoenoses from Wrocław and its environs are very specific – they refer rather to communities of Potametea than to Littorelletea unifloraeclass.

Key words: bulbous rush, Juncus bulbosus L., water and bottom properties, habitat conditions, communities of Potametea and Littorelletea uniflorae classes, statistical analyses, factors’ amplitudes, eutrophic waters.



9. Batrachium penicillatum Dumort. (Ranunculaceae) na Dolnym Śląsku

Jarosław Proćków

127-131


Batrachium penicillatum Dumort. (Ranunculaceae) in Lower Silesia (south-western Poland)

Abstract: In Poland, Batrachium penicillatum Dumort. is known from four localities. All of them are situated in Sudety Mountains, in Lower Silesia In this paper, environmental conditions of this species are characterised. The threat category of B. penicillatum (up to now: R – rare) has been changed into VU (vulnerable).

Key words: Batrachium penicillatum, endangered species, south-western Poland, Lower Silesia

 



10. Nowe stanowisko Teucrium scordium L. na Dolnym Śląsku

Ewa Stefańska

133-135


New locality of Teucrium scordium L. in Lower Silesia (south-western Poland)

 Abstract: The paper presents a new locality ofTeucrium scordium L. found in Lower Silesia. This is a rare species in the south-western part of Poland. The new locality was found in an abandoned meadow close to a forest near Brzozowiec – a small village in Opole region. The species finds suitable conditions there.

 Key words: Teucrium scordium L., rare species, Lower Silesia



11. Utrzymywanie się stanowiska Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. we Wrocławiu

Agnieszka Kreitschitz

137-140


Survival of habitat of Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. in Wrocław

Abstract: Past 44 years, Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. has been found in a south part of Wrocław, but in other place than formerly.

 Key words: Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., Lower Silesia, adventitious species



12. Artemisia annua L. – występowanie na terenie Wrocławia

Anna Wąsowicz

141-146


Artemisia annua L. – occurrence in Wrocław (Lower Silesia, Poland)

 Abstract: Two new for Wrocław localities of Artemisia annua L., the species not recognised since 1976 in this city, has been found. The plant grew on a sack with sand, on railway and on a new sidewalk near a church. Formerly it was reported within Wrocław city limits several times, usually from rubbish. This paper presents short description of this species, its ecological and climatic requirements, information of geographical distribution in the world and in Europe, medical importance, capacity for expansion and an issue of cultivation.

 Key words: Artemisia annuaL., Asteraceae,kenophyte, Poland, Lower Silesia, Wrocław



13. Występowanie Carex humilis Leyss. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku

Ewa Szczęśniak

147-152


Occurrence of Carex humilis Leyss. (Cyperaceae) in Lower Silesia 

Abstract: Carex humilis is one of the rarest vascular plants in Lower Silesia. It has been observed only on 5 locations: 1 in the lowland and 4 in Sudety Foreland. 2 of them have historical value only. Existing populations are small and isolated, moreover, shaded plants hardly produce seeds. The species is critically endangered.

 Key words: Carex humilis, endangered species, SW Poland



14. Nowe stanowisko Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku

Zygmunt Kącki, Ewa Szczęśniak

153-155


New locality of Isolepis setacea (L.) R. Br. (Cyperaceae) in Lower Silesia

Abstract: A new locality of Isolepis setacea has been found on a terrace of the Łacha river near Nieszowice village. It occurs there on bottoms and banks of new ponds, dug in 1998. The population consists of a few thousand of individuals.

 Key words: Isolepis setacea, new locality, endangered species, SW Poland



15. Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae) we Wrocławiu

Ewa Szczęśniak

157-159


Sorghum halepense(L.) Pers. (Poaceae) in Wrocław (Lower Silesia, Poland)

Abstract: An ephemerophyte Sorghum halepense is a very rare species in Lower Silesia. Before 1945, it was recorded from 2 sites in Wrocław and 1 in Legnica. The paper presents 3 new sites of the species noted in Wrocław in the years 2001 and 2002. Seeds of S. halepense were transported here with bird food.

 Key words: ephemerophytes, Sorghum halepense, Lower Silesia



16. Występowanie Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku

Grzegorz Bobrowicz, Czesław Narkiewicz, Ewa Szczęśniak

161-166


Occurrence of Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Koch (Ophioglossaceae) in Lower Silesia

Abstract: Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W. D. J. Kochhas been noticed on 34 localities in Lower Silesia. It is one of the most endangered elements of the flora of Lower Silesia now – only 3 sites of the species have been observed during 30 years.

 Key words: Botrychium matricariifolium, endangered species, south-western Poland



17. Brioflora rezerwatu „Wodospad Wilczki” w województwie dolnośląskim

Witold Berdowski

167-175


Bryoflora of the nature reserve „Wodospad Wilczki” in Lower Silesia voivodship 

Abstract: The flora of bryophytes of the landscape reserve “Wodospad Wilczki” waterfall comprises 68 species (liverworts – 22, mosses – 46). The most interesting bryophyte communities cover huge blocks and rock walls in the stream valley.

 Key words: bryophytes, mosses, liverworts, nature reserve, bryophyte communities, “Wodospad Wilczki” waterfall, Lower Silesia, Poland

 



18. Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety)

Katarzyna Szczepańska, Maria Kossowska

177-187


Lichens of Kleśnica stream Valley in the Śnieżnik Massif (Sudety Mountains)

Abstract: A list of 154 lichen species recorded up to now in the Kleśnica Stream Valley (Śnieżnik Massif, Sudety Mts.) is presented. As a result of the present investigations, 111 taxa growing on various substrata: trees, calcareous and siliceous rocks, soil, mosses and plant debris have been found. Some of them, e.g. Anaptychia ciliaris, Melanelia glabra, Parmelina quercina, Ramalina fastigiata and Solorina saccata are very rare or threatened in Poland.

 Key words: lichens, Kleśnica Stream Valley, Śnieżnik Massif, Sudety Mts., Poland



19. Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku

Katarzyna Szczepańska

188-191


New locality of Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) in Lower Silesia 

Abstract: A new locality of Clathrus archeri (Berk.) Dring has been found in Wojnowice village near Wrocław city in Lower-Silesia (south-western Poland).

 Key words: Clathrus archeri (Berk.) Dring, Lower-Silesia, south-western Poland



20. Nowe stanowiska Ramalina intermedia Delise (Ascomycota lichenisati) w południowo-zachodniej Polsce

Ewa Latusek, Magdalena Popiel, Katarzyna Szczepańska

193-196


New localities of Ramalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. (Ascomycota lichenisati) in south-western Poland 

Abstract: New localities ofRamalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. from Lubiąż village, Mount Radunia and Olesno town (SW Poland) are described.

Key words: lichens, Ramalina intermedia, south-western Poland



Redakcja

Redaktorzy

prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
dr Ewa Stefańska-Krzaczek

Redaktrzy Tematyczni

prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska – Uniwersytet Wrocławski (taksonomia)
prof. dr hab. Józef K. Kurowski – Uniwersytet Łódzki (fitosocjologia)
prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman – Uniwersytet Wrocławski (ekologia)
prof. dr hab. Stanisław Wika – Uniwersytet Śląski (florystyka)

Redaktor Statystyczny
dr hab. Krzysztof Topolski

Redaktor Językowy
Zbigniew Fałtynowicz

Informacje dla autorów

Do Autorów

INFORMACJE WSTĘPNE

Acta Botanica Silesiaca (Acta Bot. Siles.) ISSN 1895-5738  jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki badań (w tym także krótkie doniesienia) oraz prace przeglądowe z zakresu przede wszystkim botaniki środowiskowej i ochrony przyrody. 

Procedura recenzowania oraz zasady kwalifikowania prac do druku

Redakcja powołuje dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki i zapewnia anonimowość zarówno Autorom, jak i Recenzentom (double-blind review process). Na stronie internetowej Redakcja przy każdym tomie zamieszcza listę Recenzenów bez ujawniania Recenzentów poszczególnych prac.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem Recenzenta skierowanym do Redakcji odnośnie dopuszczenia lub odrzucenia pracy. Recenzent określa czy:

a) Praca nadaje się do druku po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych;

b) Praca nadaje się do druku po uwzględnieniu drobnych poprawek merytorycznych;

c) Praca nadaje się do druku po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych i drobnych poprawek merytorycznych;

d) Praca wymaga poważnych poprawek merytorycznych (praca złożona  przez Autora/-ów po poprawie będzie traktowana jako nowy manuskrypt i przejdzie nową procedurę recenzji);

e) Praca nie nadaje się do druku;

Do druku kwalifikowane są prace, które otrzymały obie recenzje pozytywne i nie wymagają gruntownych poprawek merytorycznych. Autorzy są zobowiązani do poprawy pracy zgodnie z uwagami Recenzentów oraz wytycznymi Redakcji, a w razie odrzucenia sugestii muszą złożyć na piśmie stosowne wyjaśnienie merytoryczne. Przekroczenie terminu złożenia poprawionych prac jest równoznaczne z rezygnacją Autorów z publikacji. W przypadku, gdy praca wymaga poważnych zmian, lecz zawiera interesujące i warte opublikowania dane, Redakcja informuje Autora/-ów o możliwości ponownego złożenia pracy. Złożona praca podlega ponownej ocenie. W przypadku, gdy Recenzje są rozbieżne i uniemożliwiają jednoznaczne zakwalifikowanie lub odrzucenie pracy, Redakcja powołuje kolejnego Recenzenta. Na podstawie wszystkich opinii Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu pracy i informuje Autora/-ów odnośnie dalszego postępowania.

ABS_formularz_recenzji.pdf

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

Redakcja deklaruje się przeciwdziałać przypadkom ghostwriting” oraz „guest authorship”.  Są to przejawy nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów – pracodawców, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.

„Ghostwritingto wyłączenie z listy autorów osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, a także niewymienianie w podziękowaniach nazwisk osób zaangażowanych w powstanie publikacji. Guest authorshipto umieszczanie na liście autorów publikacji osoby/osób o znikomym bądź żadnym udziale w powstawaniu publikacji.

Aby nie dopuścić do zaistnienia wymienionych przypadków, Redakcja wymaga (przy składaniu pracy) przedstawiania na piśmie szczegółowego udziału poszczególnych autorów oraz innych osób (z podaniem ich afiliacji) w powstaniu publikacji, a także ujawniania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

SKŁADANIE PRACY

Autorzy przesyłają na adres e-mail redakcja.abs@biol.uni.wroc.pl tylko wersję elektroniczną pracy. W razie konieczności Redakcja zwróci się do Autora/ów z prośbą o wydruk. Na potrzeby recenzji należy przygotować jeden kompletny plik (.doc) z tekstem, tabelami i rycinami wstawionymi na końcu pliku wraz z podpisami. Orginały rycin (.tif) należy przekazać po przyjęciu pracy do druku.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

!!! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z formularzem recenzji (ABS_formularz_recenzji.pdf), który odzwierciela wymagania Redakcji względem merytorycznej zawartości pracy.

!!! We wszystkich pracach zawierających oryginalne wyniki (w tym stanowiska gatunków, listy florystyczne) obowiązuje podział na następujące rozdziały: Wstęp, 1. Materiał i metody, 2. Wyniki, 3. Dyskusja (4. Wnioski - opcjonalnie), Literatura

Tekst

Pisany na komputerze w programie WORD for Windows; wyrównany obustronnie; marginesy 2,5 cm z każdej strony; odstęp między wersami – 1,5; czcionka 12 pkt. Times New Roman; akapity – 1 cm, robione automatycznie (WORD: Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz/1 cm – nie należy używać do tego celu ani tabulatora, ani znaku spacji!); tytułów rozdziałów nie wyróżniać inną wielkością czcionki (jedynie pogrubić i pozostawić przed tytułem rozdziału i po nim jedną wolną linię).

Nazwy łacińskie rodzajów i taksonów niższej rangi oraz wszystkich zbiorowisk roślinnych pisane kursywą. Skróty nazwisk autorów podawane wg Brummitta i Powell (1992 – Authors of Plant Names), a więc tak jak w opracowaniu Mirka i in. (2002 – Vascular Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist.)

W całym tekście pracy (w tym również w wykazie literatury) między cyframi/liczbami zawsze stosować myślnik (pauzę), zamiast łącznika (minusa), np. w latach 2002–2005, liczba wystąpień 23–37, długość 53–118 mm, itp.

Objętość manuskryptów nie powinna przekraczać 20 stron (łącznie z tabelami i rycinami). Złożenie dłuższych prac wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Redakcją. Praca powinna być ułożona według poniższego schematu:

–      tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim);

–      imię i nazwisko autora(-ów);

–      adres(-y) – nazwa jednostki, ulica, kod, miejscowość, adres e-mailowy;

–      abstract – do 150 słów (j. angielski + dodatkowo wersja polska);

–      key words – do 7 znaczeń (j. angielski – w miarę możliwości pojedyncze słowa);

–      tekst artykułu: Wstęp, 1. Materiał i metody, 2. Wyniki, 3. Dyskusja, 4. Wnioski, Literatura (podział ten nie obowiązuje w artykułach przeglądowych); prosimy zwrócić uwagę, iż rozdziały „Wstęp” i "Literatura" są nienumerowane;

–      streszczenie (j. angielski + dodatkowo wersja polska) – najważniejsze wyniki i wnioski, do 1 strony.

Tabele

Włamane w tekst; czcionka 9 pkt.; tytuł tabeli u góry, a objaśnienia pod tabelą (tytuł, nagłówki tabel oraz objaśnienia – po polsku i w j. angielskim). W tekście pracy tabele cytować jako „tab. 1”.

Ryciny UWAGA! na potrzeby recenzji ryciny należy wstawić wraz z opisami do pliku z tekstem

Ryciny przygotowane komputerowo: wyłącznie pliki *.tif o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, o maksymalnych wymiarach po wydrukowaniu 12 x 19 cm (razem z podpisami). Podpisy i objaśnienia do rycin w j. polskim i angielskim. Podpisy do rycin na oddzielnej stronie, ale w pliku z artykułem, na końcu (po streszczeniu). W tekście pracy ryciny cytować jako „ryc. 1”.

Cytowania literatury w tekście

–      jeżeli w nawiasie, to nazwisko autora i rok – poszczególne pozycje w kolejności chronologicznej, oddzielone średnikami, np. (Kowalski, Wójcicki 1997; Miszczak 1998, 2004; Malinowski 2000; R. Gądek 2001, mat. npbl.; Nowak 2002a, b; J. Kowalski, inf. ustna), przy czym w przypadku materiałów niepublikowanych i informacji ustnych należy podać pierwszą literę imienia osoby, od której pochodzą dane,

–      jeżeli poza nawiasem, to nazwisko, a w nawiasie rok, np. Kowalski (1999), R. Gądek (2001, mat. npbl.),

–      jeżeli jest więcej niż dwóch autorów – (Kowalski i in. 1999).

Wykaz literatury

Ułożony w kolejności alfabetycznej nazwisk pierwszych autorów; prace tego samego autora(-ów) uporządkowane chronologicznie. Nazwiska autorów w wykazie literatury (i tylko tam) – kapitalikami (Ctrl+Shift+K); ponadto wysunięcie 0,75 cm – WORD: Format/Akapit/Specjalne/Wysunięcie/0,75 cm.

Przyjmuje się proponowane przez czasopisma skróty ich nazw lub tworzy je zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami (por. Weiner J. 2003. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny). W razie wątpliwości zastosować pełne nazwy.

Kowalski A.1999. Notatka o dziwnym chrobotku. – Wiadomości Wędkarskie ser. B, Botanika 22(1–2): 44–47.

Kowalski A.(red.) 2000a. Intymne życie wiesiołków Oenothera. Wyd. 2. – PWN, Warszawa, 125 ss.

Kowalski A.2000b. Co piszczy w runie boru? – W: Malinowski A., Nowak C. (red.), Życie lasu. – Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 45–56.

KowalskiA. 2000c (w druku). Flora rezerwatu „Łacha Jelcz”. – Parki Nar. Rez. Przyr. 23(1).

KowalskiA. 2003. Roślinność Jeziorka Daisy w Mokrzeszowie. – Zakład Systematyki i Fitosocjologii, Instytut Botaniki, U.Wr., Wrocław. Mscr. pracy doktorskiej, 287 ss.

W razie wątpliwości dotyczących formatowania i składania manuskryptu prosimy kontaktować się z sekretarzem Redakcji redakcja.abs@biol.uni.wroc.pl .